Informaciją parengė
Laikinasis įdarbinimas
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2013.03.20 (atnaujinta 2015.01.26)

 

Laikinasis įdarbinimas - kas tai?


Laikinasis įdarbinimas - tai tokia darbo forma, kuomet laikinojo įdarbininimo įmonė, sudariusi laikinojo darbo sutartį su laikinuoju darbuotoju, siunčia jį dirbti į kitą įmonę (laikinojo darbo naudotoją), o darbuotojas privalo paklusti toje įmonėje nustatytai darbo tvarkai ir reikalavimams. Laikinojo įdarbinimo teisinius santykius reglamentuoja 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojęs Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas.


Laikinojo įdarbinimo įmonė ir laikinojo darbo naudotojas sudaro laikinojo įdarbinimo sutartį, pagal kurią laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja atlygintinai laikinai pavesti laikinajam darbuotojui atlikti sutartyje numatytas darbo funkcijas laikinojo darbo naudotojo naudai, laikantis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo darbo naudotojas įsipareigoja laikinuosius darbuotojus prižiūrėti ir jiems vadovauti.


Taigi lyginant su įprastinėmis darbo formomis, skirtumas yra tas, kad darbuotojas paklūsta ne įdarbinusiojo subjekto nustatytai tvarkai, bet laikinojo darbo naudotojo tvarkai ir yra jo vadovaujamas.

 

Laikinojo įdarbinimo ir paslaugų sutarčių atribojimas

 

Iki priimant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą, tokia veikla buvo įforminama paslaugų sutartimis, tačiau reiktų skirti laikinojo įdarbinimo ir paslaugų teikimo bruožus. Lentelėje pateiksime esminius skirtumus tarp laikinojo įdarbinimo ir paslaugų teikimo:

 

  Laikinasis įdarbinimas

 

  Paslaugų teikimas

 

  Darbo funkcija nuolat atliekama ne darbdaviui, o jo nurodytam asmeniui, jo naudai, visiškai paklūstant nurodyto asmens nustatytai tvarkai;

 

  Darbo funkcijos atlikimas nukreiptas „savajam" darbdaviui (pvz., valymo paslaugų įmonės darbuotojas valymo darbus atlieka kontroliuojamas valymo paslaugų įmonės, bet kliento įmonėje); 

 

  Darbdavio verslo esmė - darbuotojų perleidimas komerciniais tikslais;

 

  Darbdavys darbuotojų perleidimu nesiverčia kaip komercine veikla;

 

  Pavaldumas perduodamas civilinės sutarties pagrindu; 

 

  Pavaldumas išlieka darbdaviui darbo sutarties pagrindu;

 

  Darbuotojas neturi nuolatinės vietos pas darbdavį.

 

  Darbuotojas turi (gali turėti) nuolatinę darbo vietą pas darbdavį. 

 

 

Laikinojo įdarbinimo privalumai


Laikinojo įdarbinimo santykiai yra gera galimybė darbo rinkoje tam tikram laikui sukurti naujas darbo vietas. Ši darbo forma naudinga tiek darbdaviams, tiek darbuotojams:

 

Privalumai verslui:
-  Patenkinamas laikinas poreikis dėl gamybos apimčių padidėjimo ar sezoninių svyravimų;
-  Sutaupomas laikas darbuotojų paieškai ir atrankai;
-  Nereikia rūpintis darbuotojų priėmimu, atleidimu, atlyginimų ir mokesčių apskaita ir t.t. -  ši našta perkeliama laikinojo įdarbinimo įmonei;
-  Koncentracija į pagrindinę veiklą;

 

Privalumai darbuotojui:
-  Įsiliejimas į darbo rinką;
-  Darbuotojas įgyja naudingos patirties, žinių, aukštesnę kvalifikaciją;
-  Lankstus darbo grafikas;
-  Baigęs vykdyti laikinojo darbo funkcijas, lengviau gali susirasti darbą, yra paklausesnis darbo rinkoje.
-  Papildomos pajamos.

 

Reikalavimai laikinojo darbo sutartims


Laikinojo įdarbinimo įmonė su darbuotoju sudaro laikinojo darbo sutartį, pagal kurią laikinasis darbuotojas darbo funkcijas atlieka laikinojo darbo naudotojo naudai, laikydamasis pastarojo nustatytos darbo tvarkos, o laikinojo įdarbinimo įmonė moka darbuotojui darbo užmokestį ir vykdo kitus įstatymuose nustatytus įsipareigojimus.


Atkreiptinas dėmesys, kad be Darbo kodekse numatytų būtinųjų darbo sutarties sąlygų, laikinojo darbo sutartyje turi būti nustatytos šios būtinosios darbo sutarties sąlygos:

 

1)  laikinojo darbuotojo iškvietimo ir siuntimo dirbti darbo naudotojui ir atšaukimo iš darbo tvarka;
2)  informavimo apie darbo pradžią ir pabaigą darbo naudotojo naudai tvarka;
3)  darbo užmokesčio dydis ir mokėjimo tvarka, darbo užmokesčio, mokamo už laikotarpius tarp siuntimų dirbti darbo naudotojui, dydis ir mokėjimo tvarka. Laikinojo darbuotojo darbo užmokestis darbo pas darbo naudotoją laikotarpiu turi būti bent toks, koks būtų taikomas, jeigu darbo naudotojas būtų jį tiesiogiai įdarbinęs toje pačioje darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai laikiniesiems darbuotojams, pasirašiusiems neterminuotą laikinojo darbo sutartį, tarp siuntimų yra mokamas toks pats darbo užmokestis kaip ir siuntimų metu;
4)  laikinojo darbuotojo darbo laiko režimas.

 

Laikiniesiems darbuotojams nedarbo laikotarpiai tarp siuntimų dirbti, kai darbuotojas nevyko į darbą, neapmokami, jeigu laikinojo darbuotojo darbo užmokestis darbo pas darbo naudotoją laikotarpiu yra bent toks, koks būtų taikomas, jeigu darbo naudotojas būtų jį tiesiogiai įdarbinęs toje pačioje darbo vietoje, ir tokie laikotarpiai sudaro iki 5 darbo dienų iš eilės. Už ilgesnį kaip 5 darbo dienos iš eilės laikotarpį tarp siuntimų dirbti laikinajam darbuotojui turi būti mokama ne mažiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga.


Taigi, siekiant apsaugoti laikinųjų darbuotojų teises, įstatyme įtvirtintos papildomos sąlygos laikinojo darbo sutartims ir garantijos darbuotojams.

 

Laikinojo darbo naudotojo pareigos


Įstatymas numato darbo naudotojo pareigas laikinajam darbuotojui. Darbo naudotojas turi informuoti laikinuosius darbuotojus apie jo turimas laisvas darbo vietas, nurodydamas darbo funkcijas, darbo pobūdį, darbo apmokėjimo ir kitas sąlygas, taip pat laikiniesiems darbuotojams užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.


Darbo naudotojas negali sudaryti laikiniesiems darbuotojams mažiau palankių darbo sąlygų nei pastoviems darbuotojams, jiems suteikiama teisė naudotis pas darbo naudotoją esančiais patogumais ar kolektyvine infrastruktūra (pvz., valgykla, transporto paslaugomis ar sporto sale).

 

Informacijos teikimas VDI


Įdarbinimo įmonės turi teikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių.


Laikinojo įdarbinimo įmonės, pradėjusios teikti laikinąjį įdarbinimą, per 1 mėnesį turi pateikti pranešimą VDI teritoriniam skyriui. Taip pat jos turi teikti informaciją apie įdarbintus asmenis kas pusmetį - iki liepos 15 d. ir sausio 15 d. pateikti faktinį įdarbintų laikinųjų darbuotojų skaičių. Jei įmonė nusprendžia nutraukti veiklą, tuomet per 5 darbo dienas įmonė turi pateikti laisvos formos pranešimą VDI.

 

 

Susijusi informacija

 

Teisės aktai:
1. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas
2. Dėl Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

iLAW logo

 

Advokatų profesinė bendrija „iLAW" gali Jums padėti visais darbo teisės klausimais.
Susisiekite:    +370 5 24 876 70    info[et]ilawfirm.lt     www.ilawfirm.lt

 

 

 

line

Autorius

Dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

Paslaugos