Informaciją parengė
Nepilnamečių įdarbinimas
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2012.05.28 (atnaujinta 2015.01.26) 

 

Artėjant moksleivių vasaros atostogoms jaunuoliai neretai pradeda ieškotis darbo vasaros sezonui, o darbdaviai susiduria su klausimais kokie, specialūs reikalavimai keliami nepilnamečių įdarbinimui? Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius teisinius reikalavimus, kuriuos būtina žinoti norint įdarbinti asmenis iki 18 metų.

 

Nors Darbo kodeksas (toliau - DK) numato, kad visiškas darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų, tačiau nepilnamečiai tam tikrus darbus gali pradėti dirbti jau sulaukę 14 metų amžiaus. Teisės aktuose, kalbant apie asmenis iki 18 metų, naudojama sąvoka jauni asmenys, iš kurių išskiriamos 2 grupės: vaikai (tai asmenys nuo 14 iki 16 metų) ir paaugliai (asmenys nuo 16 iki 18 metų). Šį skirstymą svarbu įsidėmėti, nes vaikams ir paaugliams taikomi skirtingi reikalavimai ir apribojimai priimant į darbą.

 

                              Jaunas asmuo  

 

Pagrindiniai reikalavimai, susiję su nepilnamečių asmenų įdarbinimo tvarka, yra nustatyti Darbo kodekse, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 patvirtintame „Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąraše" (toliau - Asmenų iki 18 metų įdarbinimo tvarka).

 

Nepilnamečių įdarbinimas

Prieš priimant į darbą nepilnamečius asmenis darbdavys privalo įsitikinti, kad būsimas darbas nepriskiriamas prie jauniems asmenims draudžiamų darbų, taip pat ar darbo aplinkoje nėra sveikatai kenksmingų ar pavojingų veiksnių. Prieš įdarbindamas jauną asmenį, darbdavys privalo patvirtinti priemones, būtinas jauno asmens saugai ir sveikatai apsaugoti, atsižvelgdamas į Tvarkos 28 p. nurodytą riziką. Darbdavys privalo įvertinti jaunam asmeniui kylančią profesinę riziką vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo". Įvertinimas atliekamas prieš jaunam asmeniui gaunant medicininę pažymą apie jo tinkamumą dirbti, taip pat įdarbinus jauną asmenį, įvykus svarbiems darbo sąlygų pokyčiams. Įvertinimo metu ypač turi būti atsižvelgiama į darbo vietų ir darbovietės pritaikymą ir išplanavimą, fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių veikimo prigimtį, laipsnį ir trukmę, darbo priemonių, prietaisų formą, įvairovę, naudojimą ir naudojimo būdus, darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų derinimo būdus (darbo organizavimą), jaunų asmenų apmokymo ir instruktavimo lygį. Jeigu vertinant profesinę riziką nustatoma, kad esama rizikos jauno asmens saugai, fizinei ar psichikos sveikatai arba vystymuisi, būtina reguliariai tikrinti jauno asmens sveikatą. Apie profesinę riziką ir visas įdarbinamam asmeniui taikytinas apsaugos priemones darbdavys informuoja jauną asmenį. Be to, darbdavys raštu informuoja vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones.

 

Jeigu įmonė priima į darbą jaunesnius kaip 18 metų darbuotojus, tuomet privaloma sudaryti tokių darbuotojų sąrašą.

 

Kaip jau minėjome, visišką darbinį teisnumą ir veiksnumą asmuo įgauna nuo 16 metų, todėl su paaugliais nuo 16 metų darbo sutartys sudaromos bendra tvarka. Kiek kitokie reikalavimai taikomi darbo sutarties sudarymui su vaikais nuo 14 iki 16 metų.

 

Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas su 14-16 metų asmenimis

Pirma, darbdavys turi pateikti numatomų darbo sutarties sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką, vienam iš vaiko tėvų ar atstovui bei vaiko sveikatą prižiūrinčiam gydytojui, o mokslo metų laikotarpiu - taip pat ir mokyklai, kurioje vaikas mokosi. Tuomet darbdavys turi gauti vieno iš tėvų ar kito atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą (pažymą) su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, o mokslo metų laikotarpiu - taip pat ir mokyklos raštišką sutikimą. Šiuos dokumentus kartu su gimimo liudijimo kopija darbdavys turi pridėti prie darbo sutarties.


Sudarius darbo sutartį per 3 darbo dienas reikia pranešti apie tai Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam inspektavimo skyriui (toliau - VDI), nurodant asmenis, iš kurių gauti anksčiau minėti dokumentai, informaciją apie darbo sutarties sąlygas - darbovietę (įmonę, įstaigą, organizaciją), padalinį, taip pat kitas darbo sutarties sąlygas (leidžiamo dirbti lengvo darbo pobūdį, sudaromas saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbo funkcijas, darbo trukmę valandomis, poilsio pertraukų trukmę ir skaičių, darbo apmokėjimą, kuriuo paros metu ir kokiomis savaitės dienomis bus dirbama).


Darbdaviui nustatyta pareiga per 3 darbo dienas pranešti VDI šiais atvejais:


- sudarius darbo sutartį su vaiku nuo 14 iki 16 metų;
- pakeitus darbo sutartį su vaiku nuo 14 iki 16 metų;
- nutraukus darbo sutartį su vaiku nuo 14 iki 16 metų.


Nutraukti darbo sutartį galima bet kuriuo metu, jei yra vaiko, vieno iš tėvų ar įstatyminio atstovo, gydytojo arba mokyklos (mokslo metų laikotarpiu) reikalavimas. Tokiu atveju darbdavys informuoja VDI nurodydamas tokio reikalavimo pateikėją ir sutarties nutraukimo priežastis. Darbdavio iniciatyva darbo sutartys su asmenimis iki 18 metų gali būti nutraukiamos tik ypatingais atvejais ir tik tuomet, jei palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, o apie atleidimą iš darbo asmuo iki 18 metų  turi būti įspėjamas ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

 

Nepilnamečiams draudžiami dirbti darbai

Bendras principas yra tas, kad vaikų iki 16 metų darbas draudžiamas, išskyrus jų fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus. Lengvas darbas - darbas, kuris dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą. Vaikams nuo 14 metų leidžiama dirbti lengvus darbus kultūros, meno, sporto, reklamos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse, jei yra vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštiškas sutikimas, vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas išdavė minėtos Tvarkos 19 punkte nurodytą pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti tokį darbą, ir mokslo metų laikotarpiu duotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas. Jauno asmens sveikatos būklę ir tinkamumą dirbti konkretų darbą nustato jo sveikatą prižiūrintys gydytojai, vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" nustatyta tvarka. Išvada apie tinkamumą dirbti konkrečius darbus įrašoma stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininėje pažymoje (F 086/a).

 

Asmenims nuo 16 metų leidžiama dirbti visus darbus, išskyrus atvejus, kai jauni asmenys negali būti įdarbinti. Siekiant apsaugoti jaunus asmenis nuo bet kokios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl jaunų asmenų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl jaunų asmenų nesubrendimo, Tvarkos 29-32 punktuose yra išvardinti rizikos veiksniai ir pavojingi darbai, kuriems esant jauni asmenys negali būti įdarbinti.

 

Nepilnamečių darbo ir poilsio laikas

Jauniems asmenims nustatomas sutrumpintas darbo laikas:

 

1) paaugliams - ne daugiau kaip 8 valandos per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę;

 

2) vaikams, dirbantiems lengvus darbus - iki 2 valandų per dieną mokslo metų laiku ir 12 valandų per savaitę, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos, arba 7 valandos per dieną ir 35 valandos per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų).

 

Paaugliams, dirbantiems laivuose, naktis yra devynių valandų laiko tarpas, kuris prasideda ne vėliau kaip 22 valandą ir baigiasi ne anksčiau kaip 6 valandą. Vaikai gali dirbti leidžiamus lengvus darbus laisvu nuo mokymosi metu, išskyrus Tvarkos 25 ir 26 punktuose nurodytus draudimus.

 

Pagal Tvarkos 25 ir 26 punktus:

 

1) Vaikų darbas rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas draudžiamas.

 

2) Vaikų, dirbančių lengvus darbus prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse, darbas nuo 20 iki 6 valandos draudžiamas.

 

Vaikams jų pageidavimu suteikiamos kasmetinės atostogos arba nemokamos atostogos per mokinių atostogas. Vaikams turi būti užtikrintas 14 kalendorinių dienų iš eilės poilsis per mokinių vasaros atostogas. Vaikams suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų arba nemokamų atostogų per mokinių vasaros atostogas, jei dirbama per visas tų metų mokinių vasaros atostogas.

 

Nepilnamečiams taikomos garantijos

1. Negali būti nustatomas išbandymo terminas (DK 105 str. 3 d. 1 p.); 
2. Darbo sutartis darbdavio iniciatyva gali būti nutraukiama tik ypatingais atvejais ir tik tuomet, jei palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d.), o apie atleidimą iš darbo turi būti įspėjama ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius (DK 130 str. 1 d.);
3. Nustatomas sutrumpintas darbo laikas (DK 145 str. 1 d. 1p.);
4. Neleidžiami skirti dirbti viršvalandinius darbus ( DK 150 str. 3 d.);
5. Draudžiama skirti dirbti naktį (DK 154 str. 3 d.);
6. Negalima skirti budėti įmonėje arba namuose (DK 155 str. 4 d.);
7. Skirti dirbti švenčių dienomis galima tik esant darbuotojo sutikimui (DK 162 str. 2 d.);
8. Suteikiamos 35 kalendorinių dienų minimaliosios atostogos (DK 166 str. 2 d. 1 p.);
9. Negalima siųsti į tarnybinę komandiruotę (DK 220 str. 3 d.);
10. Negali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys (DK 256 str. 3 d.).

 

 

Susijusi informacija

Teisės aktai:
1. Darbo kodeksas
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
3. Asmenų iki 18 metų įdarbinimo tvarka

 

 

 

iLAW logo

 

Advokatų profesinė bendrija „iLAW" gali Jums padėti visais darbo teisės klausimais.
Susisiekite:    +370 5 24 876 70    info[et]ilawfirm.lt     http://www.ilawfirm.lt/

 

 

line

Autorius

Dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

Paslaugos