Informaciją parengė
Vidutinis darbo užmokestis
Turinys
Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2013.03.25 (atnaujinta 2015.01.26)

 

Kas yra ir kam naudojamas VDU


Pagrindinis vidutinio darbo užmokesčio (toliau - "VDU") skaičiavimo tikslas - teisingai apskaičiuoti su darbuotojo darbu susijusias jo pajamas, pagal kurias mokamos įvairios garantinės išmokos ar atsilyginama tarp šalių kitais įstatymo numatytais atvejais.


Įstatymas nustato, kad darbuotojo VDU imamas kaip pagrindas skaičiuojant darbo užmokestį už darbuotojo atostogas, priverstinės pravaikštos laiką, prastovą, papildomų garantijų sumas, darbuotojo padarytos žalos darbdaviui atlyginimo sumą, išeitinę išmoką ir kt.

 

Kokios lėšos įskaitomos į VDU


VDU apskaičiavimą reglamentuoja Vyriausybės nutarimu Nr. 650 patvirtintas „Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas".

 

Į darbuotojo VDU įskaitoma:
1) pagrindinis darbo užmokestis;
2) padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį ir kt.;
3) premijos, priedai ir priemokos.

 

Į darbuotojo VDU neįskaitoma:
1) apmokėjimas už laiką, kai darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir kitos numatytos išmokos);
2) išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, nedarbo draudimo išmoka, kitos (iš jų ir materialinės) pašalpos;
3) atlyginimas už darbuotojams padarytą žalą dėl jų suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo, susijusio su jų darbu;
4) kompensacija priimant arba perkeliant į darbą kitoje vietovėje;
5) dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės išlaidomis, kompensuojamosios išmokos;
6) nemokamai teikiamų butų, komunalinių paslaugų, kuro, važiavimo bilietų, nemokamo maitinimo, daiktų ir uniformų vertė ar iš dalies apmokama jų vertė;
7) išmokos pagal civilines (iš jų ir autorines) sutartis;
8) vienkartinės ir kitos išmokos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų darbuotojams skatinti;
9) kitos išmokos, nesusijusios su darbuotojo darbo apmokėjimu bei jo darbo rezultatais.

 

VDU skaičiavimas


Apskaičiuojant darbuotojo VDU, turi būti laikomasi šių nuostatų:


1. VDU apskaičiuojamas imant 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas VDU.


2. Į darbuotojo VDU neįskaitomas apmokėjimas už laiką, kai jis dėl pateisinamų priežasčių teisės aktų, kolektyvinės ir darbo sutarčių numatytais atvejais nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, tarpsezoninius laikotarpius, darbo užmokestis, gautas iš kitos įmonės, kurios įpareigojimus vykdė darbuotojas, kitos numatytos išmokos).


3. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo darbo užmokesčio, vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis nustatomas darbuotojui nustatytą mėnesinės algos dydį dalijant iš darbo grafike numatyto darbo dienų skaičiaus.


Pavyzdys: Darbuotojas priimtas į darbą birželio 1 d., tačiau, pradirbęs 1 mėn., susirgo ir ligos metu negavo darbo užmokesčio. Po dviejų mėn. sirgimo darbuotojas dėl ligos pareiškė norą nutraukti darbo sutartį.  Jam turi būti išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Šiuo atveju negalime apskaičiuoti VDU imdami 3 paskutinių mėnesių, nes ligos metu darbuotojas negavo algos. Todėl pagal aukščiau nurodytą taisyklę turime skaičiuoti VDU dalindami darbo sutartyje nustatytą atlyginimo dydį iš darbo grafike numatyto darbo dienų skaičiaus.


4. Jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, dirbanti moteris - dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, VDU skaičiuojamas iš uždarbio, gauto 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią.

 

Vidutinis darbo dienos užmokestis

Apskaičiuojant darbuotojo VDU, pirmiausia turi būti apskaičiuojamas jo vidutinis darbo dienos užmokestis.


Formulė: Vidutinis darbo dienos užmokestis = skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas).


Pavyzdys: Darbuotojas per paskutiniuosius 3 mėnesius, einančius prieš tėvystės atostogų pradžią, dirbo 35 dienas ir jam išmokėtas 6600 EUR darbo užmokestis. Skaičiuojant vidutinį darbo dienos užmokestį reikia padalinti faktiškai gautą darbuotojo atlyginimą 6600 EUR iš faktiškai dirbtų darbo dienų, t.y. iš 35. Gauname, kad vidutinis darbo dienos užmokestis sudaro 188,57 EUR.

 

VDU išmokant išeitinę kompensaciją

Mėnesio VDU išmokant išeitinę kompensaciją apskaičiuojamas dauginant vidutinį darbo dienos užmokestįmetinio vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką).


Pastaba: Metinius vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius ir metinius darbo dienų koeficientus kasmet tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.


Pavyzdys: Darykime prielaidą, kad ankstesnėje situacijoje minėto darbuotojo tėvystės atostogos prasidėjo 2015 m. Pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-646 „Dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2015 metais patvirtinimo" 1.2.1.1. punktą, 2015 m. metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius, esant penkių darbo dienų savaitei, yra 21 darbo diena.


Kaip jau minėjome, vidutinis jo darbo dienos užmokestis yra 188,57 EUR. Darbuotojas dirbo penkių darbo dienų per savaitę režimu. Jo mėnesio VDU apskaičiuojamas dauginant jo vidutinį darbo dienos užmokestį (188,57 EUR) iš vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus 2015 m. (21,0), todėl šio darbuotojo mėnesio VDU skaičiuojant išeitinę išmoką bus 3959,97 EUR/mėn. (188,57 x 21).

 

Darbo užmokestis už kasmetines atostogas 
Formulė: Darbo užmokestis už kasmetines atostogas = vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio dydis padaugintas iš atostogų laikotarpio darbo dienų skaičiaus.

 

Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas
Formulė: Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas = nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų suma padauginta iš metinio darbo dienų koeficiento ir iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio.

 

Susijusi informacija


Teisės aktai:
1. Darbo kodeksas
2. Vyriausybės nutarimu Nr. 650 patvirtintas „Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas"
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus dydžiai

 

 

 

iLAW logo

 

Advokatų profesinė bendrija „iLAW" gali Jums padėti visais darbo teisės klausimais.
Susisiekite:    +370 5 24 876 70    info[et]ilawfirm.lt     http://www.ilawfirm.lt/

 

 

line

Autorius

Dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

Paslaugos