Informaciją parengė
Registravimo žurnalai
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.07.23

 

Pagrindiniai registravimo žurnalai įmonėje 

 

Žurnalo pavadinimas

 

Pastabos

Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas **

 Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su darbo pareiginiais nuostatais.

 

Darbuotojas gali pasirašytinai susipažinti pačiuose pareiginiuose nuostatuose arba atskirame žurnale.

 

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas **

Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su darbo tvarkos taisyklėmis.

 

Darbuotojas gali pasirašytinai susipažinti pačiose darbo tvarkos taisyklėse arba atskirame žurnale.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas **

 Priimant į darbą darbdavys privalo instruktuoti darbuotojus ir šį instruktavimą rekomenduojame įforminti nurodytame žurnale.

 

 Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas **

Darbdavys privalo instruktuoti darbuotojus darbo vietoje ir šį instruktavimą rekomenduojame įforminti nurodytame žurnale.

 

Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale.

 

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas *

Šiame žurnale kiekvienas darbdavys privalo registruoti visus gaisrinės saugos instruktažus.

 

Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale.

 

Valstybinių kontrolės institucijų auditų, patikrinimų, atliekamų įstaigoje, registracijos žurnalas *

Privaloma turėti žurnalą valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti.

 

Prekybinės veiklos patentus įsigijusiems fiziniams asmenims, individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms taip pat rekomenduojama pildyti šį žurnalą.

 

Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų baigus pildyti.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas *

Įmonėje įvykę incidentai, nelaimingi atsitikimai darbe ir mirties atvejai darbe privalo būti užregistruoti nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale.

 

Žurnalas privalo būti saugomas 75 metus nuo paskutinio įrašo registre.

 

* Privalomas registracijos žurnalas
**Rekomenduojamas registracijos žurnalas

 

Pildymo reikalavimai

 

-  Ant kiekvieno registravimo žurnalo turi būti nurodyta juridinio asmens kodas, pavadinimas, žurnalo užpildymo pradžios ir pabaigos datos.


-  Taisymai ir braukymai registravimo žurnale negalimi.


-  Jeigu padaromas klaidingas įrašas, po jo naujoje eilutėje rašomi žodžiai „Įrašas Nr.... negalioja", tada įrašomas naujas eilės numeris ir teisingai užpildomos visos skiltys.


-  Pasikeitus įmonės pavaldumui, steigėjui ar pavadinimui, registravimo žurnale įrašomas naujas įmonės pavadinimas ir jame toliau daromi įrašai.

 

 

Dažniausiai daromos klaidos

 

-  Registravimo žurnalai pildomi nesilaikant eiliškumo, pvz. dažnai datos rašomo ne didėjimo tvarka, darbuotojas įrašomas atbuline data. Visi darbuotojai privalo būti įrašyti registravimo žurnale iš eilės.


-  Darbuotojai instruktuojami pagal netinkamas darbuotojų saugos ir sveikatos ar gaisrinės saugos instrukcijas, neatsižvelgiant į atliekamus darbus, naudojamus įrenginius. Instrukcijų numeriai kopijuojami metai iš metų. Privalo instrukcijų įrašyti numeriai sutapti su realiu darbuotojo darbu.


-  Nėra registravimo žurnaluose parašų. Visuose registravimo žurnaluose privalo pasirašyti asmenys, nurodyti pačiuose žurnaluose.


-  Pakeitus darbuotojams pareigas ar pasikeitus darbo pobūdžiui, pavyzdžiui atsiradus naujam įrenginiui, su kuriuo darbuotojas dirbs, nėra supažindinama su naujais pareiginiais nuostatais ar darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

 

 

Susijusi informacija

 

Teisės aktai:

1. Darbo kodeksas

2. Valstybinių kontrolės institucijų atliekami patikrinimai

3. Bendrosios priešgaisrinės taisyklės

4. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai 

5. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė 

 

 

 

Saugaus darbo garantas

 

UAB „SDG" gali Jums padėti visais darbų saugos klausimais.
Susisiekite:  8 800 00228   info[et]sdg.lt    http://www.sdg.lt/ | http://www.saugausdarbogarantas.lt/

 

 

line

Autorius

Evelina Jasaitė, Teisės departamento vadovė, UAB "SDG"

Paslaugos