Informaciją parengė
Kada sudaroma konsoliduotoji finansinė atskaitomybė

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2011.06.11 (atnaujinta 2015.02.02) 

 

 

Konsoliduotoji finansinė atskaitomybė yra įmonių grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta ir pateikta kaip vienos įmonės finansinė atskaitomybė.

Įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį t.y. patronuojanti įmonė privalo sudaryti metinę konsoliduotąją finansinę atskaitomybę.

 

Patronuojanti įmonė  gali nesudaryti konsoliduotosios finansinės atskaitomybės, jeigu patronuojančios įmonės ir jos dukterinių įmonių bendri rodikliai dviejų iš eilės finansinių metų, įskaitant ataskaitinius finansinius metus, neviršija dviejų iš šių dydžių (ši nuostata netaikoma, jeigu įmonių grupėje yra viešojo intereso įmonė):

1. Pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) - 8 700 000 EUR;
2. Bendra balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) - 5 300 000 EUR;
3. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus - 75.

 

Dukterinės įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
1. Dukterinės įmonės akcijos įsigytos numatant jas parduoti per vienus metus nuo įsigijimo dienos;
2. Dukterinės įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos galimybę perleisti patronuojančiai įmonei turtą ir lėšas ir įgyvendinti valdymą;
3. Informacija reikalinga konsoliduotajai finansinei atskaitomybei sudaryti, negali būti pateikta be ypač didelių išlaidų ir gaišaties.

 

Dukterinės įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu t.y. jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 proc. patronuojančios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 proc. patronuojančios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį.
Ši nuostata netaikoma, jeigu įmonių grupėje yra kelios dukterinės įmonės ir jų finansinių ataskaitų nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas ir reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę.


Patronuojanti įmonė, turinti tik dukterines įmones, kurių kiekviena atskirai ir visos kartu yra nereikšmingos, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų gali nesudaryti.

 

Teisės aktai:
1. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas
2. 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones"

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/