Informaciją parengė
Dividendų apmokestinimas
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2014.01.01

 

Kas yra dividendai

Dividendai - tai įmonės pelnas, paskirtas išmokėti įmonės akcininkams. Sprendimą, kokią įmonės pelno dalį išsimokėti dividendais, o kokią palikti įmonėje, akcininkai priima akcininkų susirinkime.

 

Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai, nepriklausomai nuo to, kokių metų pelnas yra skirstomas.

 

Bendrovės akcininkais gali būti fiziniai ir/arba juridiniai asmenys.

 

Dividendais taip pat laikomos akcininkų pajamos, gautos mažinant įmonės įstatinį kapitalą, jeigu šis kapitalas buvo padidintas iš įmonės pelno.

 

Individualios įmonės savininko ar mažosios bendrijos nario pajamos, gautos paskirsčius įmonės pelną, taip pat laikomos dividendais (GPMĮ 12 str.).

 

Uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės dividendus gali išmokėti tik pinigais.

 

Dividendų negalima mokėti avansu. Dividendai dažniausiai skiriami vieną kartą metuose, kuomet yra suskaičiuojamas pasibaigusių metų rezultatas, tačiau jie gali būti skiriami ir už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, jeigu yra tenkinami visi nustatyti reikalavimai dėl tarpinių dividendų mokėjimo.

 

Dividendų apmokestinimas

Jeigu dividendus gauna fiziniai asmenys dividendai apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), jeigu juridiniai asmenys - pelno mokesčiu (PM).

 

Dividendų apmokestinimas 2014

 

1  Lietuvos įmonė > Lietuvos gyventojui
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Lietuvos gyventojui, apmokestinami 15% GPM.

 

2   Lietuvos įmonė > Užsieniečiui
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Užsieniečiui, Lietuvoje apmokestinami 15% GPM. Jeigu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su valstybe, kurios gyventojas yra dividendus gaunantis Užsienietis, tuomet dividendai apmokestinami abejose šalyse pagal sutartyje numatytus tarifus, kuris Lietuvoje dažniausiai yra mažesnis nei standartinis tarifas, pvz., Baltarusijos gyventojai Lietuvoje moka 10% GPM.

 

Lietuvos įmonė > kitai Lietuvos įmonei
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka kitai Lietuvos įmonei, nėra apmokestinami, jeigu dividendus gaunanti įmonė 12 mėnesių be pertraukų valdo (arba ketina valdyti) ne mažiau nei 10% balsų suteikiančių akcijų dividendus išmokančioje įmonėje.

 

Jeigu įmonė, turėdama ketinimą valdyti akcijas ilgiau nei 12 mėnesių, pasinaudojo šia lengvata, tačiau vėliau perleido akcijas neišlaikiusi 12 mėnesių, išmokami dividendai turi būti apmokestinti 15% PM.

 

Jei dividendus gaunanti įmonė netenkina kurios nors iš šių sąlygų, išmokami dividendai apmokestinami 15% PM. Atkreipkite dėmesį, kad įmonė, gaunanti dividendus, gali susimažinti mokėtiną pelno mokestį tokia pelno mokesčio suma, kokią nuo išmokėtų dividendų sumokėjo dividendus išmokanti įmonė (PMĮ 33 str. 3 d.).

 

4  Lietuvos įmonė > Užsienio įmonei
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Užsienio įmonei, nėra apmokestinami, jeigu Užsienio įmonė 12 mėnesių be pertraukų valdo (arba ketina valdyti) ne mažiau nei 10% balsų suteikiančių akcijų dividendus išmokančioje įmonėje ir nėra įregistruota tikslinėse teritorijose.

 

Jeigu Užsienio įmonė netenkina kurios nors iš šių sąlygų, Lietuvos įmonė išmokėdama dividendus privalo sumokėti 15% PM. Jeigu Lietuva su valstybe, kurioje įregistruota dividendus gaunanti Užsienio įmonė, yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, taikomas sutartyje numatytas tarifas. Pastaba: jei Užsienio įmonė tenkina viršuje nurodytas sąlygas, pagal kurias jai išmokami dividendai nėra apmokestinami, tuomet mokesčio tarifas, numatytas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje, netaikomas.

 

5  Užsienio įmonė > Lietuvos įmonei
Dividendai, kuriuos Užsienio įmonė išmoka Lietuvos įmonei, Lietuvoje neapmokestinami, jeigu:
- Užsienio įmonė yra įregistruota Europos ekonominės erdvės valstybėje ir yra pelno ar jam tapataus mokesčio mokėtoja; arba 
- Lietuvos įmonė 12 mėnesių be pertraukų valdo (arba ketina valdyti) ne mažiau nei 10% balsų suteikiančių akcijų dividendus išmokančioje Užsienio įmonėje ir ši įmonė nėra įregistruota tikslinėse teritorijose.

 

Jeigu nėra tenkinama nei viena iš šių sąlygų, Lietuvos įmonė nuo gautų dividendų iš Užsienio įmonės moka 15% PM.

 

6  Užsienio įmonė > Lietuvos gyventojui
Dividendai, kuriuos Užsienio įmonė išmoka Lietuvos gyventojui, Lietuvoje apmokestinami 15% GPM. Jeigu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su valstybe, kurioje įregistruota dividendus išmokanti įmonė, tuomet dividendai apmokestinami pagal sutartyje numatytą tarifą, kuris dažniausiai yra mažesnis nei standartinis tarifas.

 

Praktiniai patarimai

Jeigu dividendus ketinate investuoti, tuomet naudingiau, jeigu dividendus gauna įmonė, t.y. akcininkas yra įmonė, o ne fizinis asmuo, nes:


- Įmonė gali nemokėti mokesčių nuo gautų dividendų, todėl investavimui gali skirti didesnę sumą.
- Jeigu investicija būtų nesėkminga, tuomet išlaidos, kurias įmonė patyrė investuodama, mažintų įmonės mokėtiną PM.


Trūkumai
- Jei įmonę kontroliuoja kita įmonė, t.y. valdo daugiau nei 50% balsų suteikiančių akcijų, abiejų įmonių pelnas privalo būti apmokestintas 15% PM, t.y. jos negali pasinaudoti lengvatiniu 5% PM tarifu.
- Papildomos išlaidos administruojant įmonę, kuri valdo akcijas.

 

Susijusi informacija

Sąvokos:

 

Lietuvos įmonė - juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Užsienio įmonė - užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus.

 

Lietuvos gyventojas - Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

Užsienietis - nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

 

 

Teisės aktai:

1. Pelno mokesčio įstatymas
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
3. Akcinių bendrovių įstatymas

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti buhalterinės apskaitos, mokesčių ir įmonių teisės klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   www.audita.lt

 

 

 

line

Autorius

Alina Satkuvienė, vyr. buhalterė, UAB Audita

Paslaugos