Informaciją parengė
Įmonės bankrotas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2017.02.07 

 

Kas yra bankrotas

Bankrotas yra nemokaus juridinio asmens (JA1) būsena, kai JA teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.
 
Bankrotas gali būti vykdomas tiek teisminiu, tiek ne teisminiu keliu. Kad JA būtų laikoma nemokiu, turi būti tenkinamos 2 sąlygos:
1. JA turi pradelstų įsipareigojimų kreditoriams;
2. Pradelsti JA įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės.
 
Bankroto tikslai:
1. Suteikti galimybę skolininkui pasitraukti iš rinkos ir pradėti naują veiklą;
2. Apsaugoti kreditorių interesus, tačiau praktikoje bankroto procedūros neretai pradedamos tada, kai JA jau nėra pajėgus įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams.

 

Bankroto inicijavimas

Kas gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo:
1. Kreditorius (-iai). Tai gali būti bet kurie fiziniai ir / ar juridiniai asmenys, esami ir buvę JA darbuotojai, valstybės institucijos;
2. JA likvidatorius;
3. JA vadovas ar kitas asmuo pagal kompetenciją.
 
Kada galima kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo:
1. JA laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
2. JA laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų turtinių įsipareigojimų;
3. JA laiku nemoka mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir / arba priteistų sumų;
4. JA neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.
 
Kada privaloma kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo:
1. JA likvidavimo metu, kai išaiškėja, kad jis negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų. Tokiu atveju JA likvidatorius privalo nedelsdamas sustabdyti visus mokėjimus ir per 15 d. pateikti pareiškimą teismui;
2. JA negali ir / arba negalės atsiskaityti su kreditoriumi (-iais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu atveju JA vadovas ir / ar kitas asmuo pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui.

 

Teismo atsisakymas kelti bankroto bylą

1. JA iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (-ių), kuris (-ie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus;
2. JA iškelta restruktūrizavimo byla;
3. Pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad JA neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia taikyti supaprastintą bankroto procesą.

 

Bankroto procedūra

1. Kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo;
2. Teismas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Ši nutartis įsiteisėja per 10 d. nuo priėmimo dienos, jei priimta rašytinio proceso tvarka.
3. Teismas paskiria JA administratorių;
4. Teismas uždeda areštą JA nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui;
5. Teismas praneša apie bankroto bylą suinteresuotiems asmenims (Juridinių asmenų registrui (JAR), Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, JA, kreditoriams, administratoriui ir kitiems asmenims, jei reikia - teisėsaugos institucijoms bei perima iš jų vykdyti JA atžvilgiu atliekamus tyrimus ir pan.). Tai atlikti gali būti pavesta ir administratoriui;
6. Teismas patvirtina lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančio JA administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą;
7. JA valdymo organai netenka savo įgaliojimų, jų funkcijas perima administratorius. Šis, įspėjęs raštu prieš 15 d., nutraukia darbo arba civilines sutartis su JA valdybos nariais ir vadovu;
8. Administratorius apie būsimą darbuotojų atleidimą praneša darbo biržai, savivaldybei;
9. Administratorius, įspėjęs prieš 15 darbo dienų, nutraukiamos darbo sutartis su darbuotojais;
10. JA valdymo organai perduoda administratoriui JA turtą ir visus dokumentus; neįvykdžius šios pareigos gali būti skirta bauda iki 2 896 €;
11. Administratorius praneša suinteresuotiems asmenims, kad JA sudarytos sutartys nebus vykdomos;
12. Kreditoriai pareiškia savo reikalavimus;
13. Teismas nutartimi patvirtina kreditorių reikalavimus;
14. Teismas ar administratorius sušaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą, kurio metu išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kitus kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kreditorių susirinkimas balsuojant priima nutarimus, kurie privalomi visiems kreditoriams;
15. Jei per 3 mėn. nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo, teismas:
- pripažįsta JA bankrutavusiu ir priima nutartį likviduoti JA dėl bankroto (tokia nutartis kreditorių susirinkimo siūlymu gali būti priimta ir anksčiau). Šiuo atveju teismas patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus;
-  pratęsia bankroto bylos nagrinėjimo terminą kreditorių susirinkimo prašymu.
16. JA likviduojamas. Likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius, kuris organizuoja turto pardavimą (kainą tvirtina kreditorių susirinkimas), atsiskaito su kreditoriais, grąžina bankrutavusio JA savininkui (-ams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, teikia pranešimus valstybės institucijoms bei sutvarko visus kitus su bankrutavusio JA likvidavimu susijusius formalumus;
17. Administratorius pateikia prašymą JAR išregistruoti likviduotą dėl bankroto JA.

 

Kas yra administratorius

Administratorius organizuoja ir vykdo visą bankroto procedūrą, vadovauja bankrutuojančio JA veiklai, valdo, naudoja JA turtą ir juo disponuoja, atstovauja jo interesus, imasi priemonių dėl skolų išieškojimo iš JA skolininkų, teikia duomenis bei informaciją suinteresuotiems asmenims, gina visų kreditorių teises ir interesus, vykdo teismo ir / ar kreditorių susirinkimo sprendimus, nutraukia darbo sutartis su JA darbuotojais ir pan. Administratorių paprastai pasiūlo asmenys, besikreipiantys į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai gali padaryti ir Įmonių bankroto valdymo departamentas. Su administratoriumi sudaroma pavedimo sutartis. Juo gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

 

Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

Pirmiausia apmokamos JA bankroto administravimo ir teismo išlaidos. Po to tenkinami įkeitimu ir / arba hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai.
 
Vėliau reikalavimai tenkinami tokia tvarka:
1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai (atlyginimai, kompensacijos, išeitinės išmokos); reikalavimai atlyginti žalą dėl sveikatos sužalojimo arba žuvus dėl nelaimingo atsitikimo darbe.
2. Antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių, socialinio bei sveikatos draudimo įmokų.
3. Trečiąja eile tenkinami visi likę kreditorių reikalavimai.

 

Bankroto bylos nutraukimas

1. Visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus;
2. JA atsiskaito su visais kreditoriais ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus;
3. Pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina. Ši gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu. Taikos sutartį pasirašo visi kreditoriai, kurių reikalavimai bankroto proceso metu iki taikos sutarties pasirašymo dienos liko nepatenkinti.

 

Svarbu žinoti

1. Bet kuris kreditorius, prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, apie tokį savo ketinimą turi pranešti JA raštu. Be to, turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 30 d. terminas visiems įsipareigojimams įvykdyti. Jei per nustatytą terminą JA savo įsipareigojimų neįvykdo, kreditorius gali paduoti pareiškimą teismui. Šio reikalavimo kreditorius gali nesilaikyti, kai JA neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus;
2. Jei kreditoriai patyrė žalos dėl to, kad JA vadovas ar kitas asmuo pagal kompetenciją pavėlavo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jie privalo žalą atlyginti. Be to, teismas tokiu atveju gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 m. eiti viešojo ir / ar privataus JA vadovo pareigas;
3. JA valdybos nariams ir vadovui nemokama išeitinė išmoka ir kompensacijos, išskyrus piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Šie asmenys ir vyriausiasis buhalteris, JA iki bankroto bylos iškėlimo apskaitos paslaugas teikusios įmonės vadovas privalo per visą bankroto procesą teismo reikalavimu teikti visą bankroto procesui reikalingą informaciją;
4. Bankrutuojančiam JA draudžiama vykdyti visus finansinius įsipareigojimus, neįvykdytus iki bankroto bylos iškėlimo;
5. Bankrutuojantis JA turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius;
6. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančio ir bankrutavusio JA visų rūšių lėšų, gautų bankroto proceso metu;
7. Prieš pradedant bankroto procesą vertinant JA nemokumą, atsižvelgiama tik į pradelstus įsipareigojimus, tačiau JA pripažinus bankrutuojančiu, į skolų sąrašą įtraukiami visi įsipareigojimai, taip pat ir tie, kurių įvykdymo terminas dar nesuėjęs.

 

Supaprastintas bankrotas

Supaprastinto bankroto atvejai:
1. JA neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti - supaprastintas bankrotas galimas;
2. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teikiamas dėl neįvykdytų darbuotojų reikalavimų, reikalavimų atlyginti žalą dėl sveikatos sužalojimo arba žuvus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad JA neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti supaprastintas bankrotas privalomas.
 
Šiais atvejais administravimo išlaidas (ne daugiau kaip 25 MMA) padengia teismui pareiškimą pateikęs asmuo (-enys), kurie vėliau jas išsiieško iš JA vadovo ar kito asmens pagal kompetenciją.
 
Supaprastinto bankroto ypatumai:
1. Procesas negali trukti ilgiau kaip vienerius metus;
2. Taikoma bankroto procedūra - likvidavimas;
3. Kreditorių susirinkimai nešaukiami;
4. Turto pardavimo klausimus sprendžia, administravimo išlaidų sąmatą ir apmokėjimo tvarką tvirtina ir keičia teismas (vietoj kreditorių susirinkimo);
5. Su administratoriumi nesudaroma pavedimo sutartis;
6. Jei pradėjus supaprastintą bankroto procesą nustatoma, kad pardavus JA turtą bus gauta dvigubai daugiau lėšų, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms padengti, bankroto procedūra vykdoma bendra tvarka;
7. Kai pardavus neįkeistą JA turtą buvo gauta lėšų daugiau, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, tačiau gauta suma nėra dvigubai didesnė, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms padengti, likusios lėšos skiriamos JA darbuotojų reikalavimams tenkinti.

 

Bankrotas ne teismo tvarka

Bankrotas ne teismo tvarka gali vykti, jei:
1. Teismuose nėra iškelta bylų, kuriose JA pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų darbuotojų reikalavimai; ir
2. Iš JA nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.
 
Nutarimą bankrotą vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas JA vadovo ar akcininko (-ų) siūlymu, jei šiam nutarimui pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų JA turimų įsipareigojimų sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Jei toks nutarimas nėra priimamas, dėl bankroto bylos iškėlimo galima kreiptis į teismą.
Esminis skirtumas tarp teisminio ir neteisminio bankroto yra tas, kad čia teismo kompetecijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.
 
 
1Aptariamos nuostatos, su tam tikromis išimtimis, taikomos visų teisinių formų JA, tačiau, siekiant aiškumo, toliau bus remiamasi uždarosios akcinės bendrovės (UAB) bankroto pavyzdžiu.

 

 

Susijusi informacija

Teisės aktai:

1. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

2. Įmonių bankroto įstatymas

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/

 

 

line

Autorius

Andrius Liubinas, UAB Audita

Paslaugos