Mažoji bendrija
Turinys

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2017.04.01

 

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.

 

Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

 

Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai turi įnešti įnašus (jų dydį nustato patys nariai, narių susirinkime). Mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).

 

Narys gali dirbti mažojoje bendrijoje, tačiau negali sudaryti darbo sutarties. Mažoji bendrija gali sudaryti darbo sutartis tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai. 

 

Valdymas

1. Tik narių susirinkimas. Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas;
2. Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - vadovas, šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų (civilinė) sutartis.

 

Svarbiausius sprendimus nariai priima balsavimu. Vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio. Jei mažoji bendrija turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsavimo tvarka (pvz., balsų skaičius priklauso nuo įnašo dydžio).

 

Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų mažosios bendrijos narių balsų. Kai kuriems sprendimams numatyta ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma (pvz., dėl metinio pelno paskirstymo), yra sprendimų, kurie priimami vienbalsiai (pvz., dėl pelno paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, dėl naujų narių priėmimo).

 

Privalumai

1. Ribota narių atsakomybė, t.y. nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui - už neįvykdytas IĮ prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu).
2. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (palyginimui - UAB įstatinis kapitalas yra 2 500 EUR).
3. Mažosios bendrijos narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio, o lėšų asmeniniams poreikiams gali iš bendrijos gauti išsimokėdamas pelną avansu.
 

Trūkumai

1. Steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui - UAB akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, o akcininkų skaičius ribojamas iki 249);
2. Kadangi nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka - bus sunkiau spręsti mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčus;
3. Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB (pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ar kai nėra PVM mokėtoja).

 

Apmokestinimas

1. Socialinis draudimas

Mažoji bendrija už kiekvieną bendrijos narį, kiekvieną mėnesį, privalo mokėti Valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo sumos, kuri lygi minimalios mėnesinės algos  (MMA) dydžiui, nepriklausomai nuo to ar tokio dydžio išmoka yra išmokama mažosios bendrijos nariui.

 

Įmokų tarifai:
- 30,8% VSD įmokos. Jei papildomai kaupiama pensijai - 32,8%.
- 9% PSD įmokos.

 

Šių įmokų už narį mokėti nereikia, jeigu tenkinama bet kuri iš lengvatinių sąlygų:
- Mažoji bendrija veikia pirmuosius metus.
- Mažosios bendrijos narys yra ne vyresnis nei 29 metų.
- Mažosios bendrijos nariui paskirta senatvės arba invalidumo pensija.
- Jeigu VSD ir PSD įmokos už narį jau sumokėtos (pvz., narys dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą, kt.).
- Jeigu už narį nėra mokamos PSD įmokos, tuomet, bet kuriuo atveju privaloma mokėti kas mėnesį 9% PSD nuo MMA dydžio, nepriklausomai nuo to, ar tenkinamos kitos lengvatinės sąlygos.
- Šis lengvatinių sąlygų sąrašas nėra baigtinis.

 

Mažosios bendrijos nariams, mokestiniu požiūriu yra palanku kas mėnesį išsimokėti MMA dydžio išmokas, nes už jas bendrija bet kokiu atveju sumoka VSD ir PSD įmokas.

 

Tuo atveju, kai tas pats asmuo yra kelių bendrijų narys, prievolė už jį mokėti socialinio draudimo įmokas numatyta tai bendrijai, kuri įregistruota anksčiausiai.


2. Lėšos asmeniniams poreikiams
Bendrijos narys negali sudaryti darbo sutarties su bendrija ir gauti darbo užmokesčio, tačiau jis gali gauti iš bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams. Galima pasirinkti, kaip šias lėšas apmokestinti:
a) Kaip avansu išmokamą pelną, žr. žemiau.
b) Kaip su darbo santykiais susijusias pajamas (kaip darbo užmokestį), žr. žemiau;

 

Kaip avansu išmokamas pelnas
- 15% Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
- VSD įmokomis neapmokestinama.
- PSD įmokomis neapmokestinama.


Kaip su darbo santykiais susijusios pajamos
- 15% GPM.
- 30,8% VSD įmokos. Jei papildomai kaupiama pensijai - 32,8%.
- 9% PSD įmokos.

 

VSD ir PSD įmokų nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 28 vidutinius darbo užmokesčius  (Lubos), t.y. kai vienam asmeniui išmokų asmeniniams poreikiams suma per kalendorinius metus pasiekia „Lubas", tai jas viršijanti suma VSD ir PSD įmokomis neapmokestinama.

Išsimokėdamas lėšas asmeniniams poreikiams ir pasirinkdamas jas apmokestinti kaip darbo santykius, narys sumoka ženkliai daugiau mokesčių, kas turėtų suteikti didesnes pensijos, ligos, motinystės, nedarbo išmokas.


3. Pelnas
Mažoji bendrija, moka 15% arba 5% pelno mokestį. Bendra taisyklė - jei vidutinis metinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR, gali būti taikomas 5% pelno mokesčio tarifas (yra išimčių).

4. Pelno paskirstymas (dividendai)
Mažosios bendrijos pelnas gali būti skirstomas bendrijos nariams:
a) Pasibaigus metams - už praėjusius finansinius metus;
b) Metų bėgyje - už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Paskirstytas pelnas apmokestinamas 15% gyventojų pajamų mokesčiu.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo daugiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, narys turi grąžinti skirtumą, įskaitant mažosios bendrijos sumokėtus mokesčius.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo mažiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, jam išmokamas tik skirtumas.

Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo skirstyti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1. Mažoji bendrija dirba nuostolingai;
2. Nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
3. Mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo.

5. Vadovo atlygis
Jeigu mažosios bendrijos valdymo organuose - numatytas vadovas, su juo privaloma sudaryti paslaugų (civilinę) sutartį (darbo sutarties sudaryti negalima).

 

Jei vadovas yra mažosios bendrijos narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:
- 15% GPM.
- VSD įmokomis neapmokestinama.
- PSD įmokomis neapmokestinama.

 

Jei vadovas nėra mažosios bendrijos narys, pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį, apmokestinamos:
- 15% GPM.
- 26,3% VSD įmokos. Jei papildomai kaupiama pensijai - 28,3%.
- 9% PSD įmokos.

 

 

 

Susijusi informacija

1. Mažosios bendrijos steigimo dokumentai

 

 

Teisės aktai:
1. Mažųjų bendrijų įstatymas

 

 

 

Buhalterinės paslaugos Audita   Patyrusių buhalterių biuras

 

UAB Audita gali Jums padėti įmonių teisės, buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais.

Susisiekite: +370 5 2430344   info[et]audita.lt   http://audita.lt/   

 

line

Autorius

Parengė UAB Audita

Paslaugos