Diskontavimas

Diskontavimas - būsimosios pinigų vertės perskaičiavimas į dabartinę vertę.

Diskontuoti pinigų srautai - būsimieji pinigų srautai, apskaičiuoti einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu konkrečiai datai, taikant diskonto normą.

Diskonto norma - investicijos grąžos norma, kuri atspindi pinigų laiko vertę ir dabartinę turtui būdingą riziką.

 

Šaltinis: 23 - iasis verslo apskaitos standartas "Turto nuvertėjimas"