Finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė - įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.

 

Finansinę atskaitomybę sudaro ataskaitų rinkinys:
1. balansas;
2. pelno (nuostolių) ataskaita;
3. pinigų srautų ataskaita;
4. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
5. aiškinamasis raštas;
6. metinis pranešimas.

 

Šaltinis:

1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas

2. 1-asis verslo apskaitos standartas "Finansinė atskaitomybė"