Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas - ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.

 

Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis:

1. Įstatinio kapitalo dydis;
2. Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
3. Rezervai:
- perkainojimo rezervas;
- privalomasis rezervas (1/10 įstatinio kapitalo dydžio);
- rezervas savoms akcijoms įsigyti;
- kiti rezervai.
4. Nepaskirstytasis pelnas arba nuostoliai.

 

Šaltinis:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymas
2. Akcinių bendrovių įstatymas (žr. 38 str.)