Turtas

Turtas - kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės, kitas nematerialus turtas.

 

Turtas - vieneto įsigytos materialios, nematerialios ir finansinės vertybės. Vieneto turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

 

Turtas - materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės nudos.

Šaltinis:

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

2. Pelno mokesčio įstatymas

3. Buhalterinės apskaitos įstatymas