· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Ar galima sumažinti darbuotojo algą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-05-01

Remiantis darbo kodekso 33 str., darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta. Papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, kai dėl jų susitariama.

Darbo kodekso 45 str. reglamentuoja darbo sąlygų keitimą darbdavio iniciatyva. Remiantis šiuo straipsniu, pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Darbuotojo sutikimas arba nesutikimas dirbti pasiūlytomis pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis, kitos rūšies darbo laiko režimu ar kitoje vietovėje turi būti išreikštas per darbdavio nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos. Taigi, norint sumažinti darbuotojo algą, darbdavys turi raštu informuoti darbuotoją per savo nustatytą terminą, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, ir gauti rašytinį darbuotojo sutikimą.

Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės darbo kodekso 57 str. nustatyta tvarka.

Svarbu pabrėžti, kad darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.

Taigi darbo kodekse nėra numatyta galimybė darbdaviui teisėtai atleisti savo darbuotoją vien dėl to, kad pastarasis nesutiko dirbti už sumažintą darbo užmokestį.

Jei darbdavys nepaisydamas darbo kodekso, sumažina darbo užmokestį be darbuotojo sutikimo, dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčus dėl teisės nagrinėjantį organą, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą. Darbuotojui to nepadarius per 3 mėnesius nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą, laikoma, kad darbuotojas sutiko dirbti pasiūlytomis pakeistomis darbo sąlygomis.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) aiškinimu, neteisėtu darbo sutarties pakeitimu laikomas toks pakeitimas:
1) Įrašytas darbo sutartyje, bet darbuotojo nepasirašytas;
2) Neįrašytas darbo sutartyje, bet darbdavio vienašališku sprendimu vykdomas.

Parengta remiantis


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!