· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Darbo stažas

Darbo stažas – tai laikas, per kurį asmuo turėjo darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą. Darbo stažas svarbus užtikrinant tam tikras teises, papildomas garantijas ir lengvatas darbuotojams.

Darbo stažo rūšys

Darbo kodekso (toliau – DK) 30 straipsnyje išskirtos 4 darbo stažo rūšys:
1. Bendrasis;
2. Specialusis;
3. Darbo stažas tam tikroje darbovietėje;
4. Nepertraukiamasis darbo stažas.

Atkreipiame dėmesį, kad DK 170 straipsnyje nustatoma darbo stažo kasmetinėms atostogoms gauti skaičiavimo tvarka, tačiau darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti neišskiriamas kaip atskira darbo stažo rūšis.

Bendrasis darbo stažas

Į bendrąjį darbo stažą įskaičiuojamas visas darbo santykių laikas ir kiti į darbo stažą įskaičiuotini laikotarpiai. Bendrasis darbo stažas parodo bendrą darbuotojo darbo patirtį, jo darbo istoriją ir yra naudojamas skaičiuojant senatvės pensijos dydį.

Specialusis darbo stažas

Į specialųjį darbo stažą įskaičiuojamas ne visas darbo santykių laikas, o tik šie laikotarpiai:

– kai buvo dirbta tam tikros profesijos, specialybės darbą (stažas, kuris skaičiuojamas pagal profesiją ar specialybę, pvz., teisinio darbo stažas, pedagoginio darbo stažas);

– eitos tam tikros pareigos (stažas apskaičiuojamas atsižvelgiant į eitas pareigas, pvz., įmonės vadovo; arba nurodant ne konkrečias pareigas, bet pareigų pobūdį, pvz., vadovaujamojo darbo stažas);

– dirbta tam tikromis darbo sąlygomis (pvz., darbas kenksmingoje aplinkoje).

Specialusis darbo stažas gali būti naudojamas nustatant profesijos, specialybės darbo patirtį, darbo apmokėjimo sąlygas, taip pat siekiant kandidatuoti į pareigas, kurioms nustatyti specialūs darbo patirties reikalavimai.

Darbo stažas tam tikroje darbovietėje

Į šią darbo stažo rūšį įskaičiuojamas konkrečioje darbovietėje dirbtas laikas. Tam tikroje darbovietėje dirbtas darbo stažas skaičiuojamas sumuojant, todėl darbuotojui ne primą kartą įsidarbinusiam toje pačioje įmonėje pridedami ankstesni jo darbo stažo laikotarpiai. Toks darbo stažas naudojamas nustatant skatinimo priemones ir papildomas garantijas lojaliems darbuotojams. Svarbu ir tai, kad įmonės teisinės padėties pakeitimas neturi įtakos darbo stažo skaičiavimui, o tai reiškia, kad, pvz., pasikeitus įmonės pavadinimui, savininkui, reorganizavus ar pertvarkius įmonę, darbuotojų darbo stažas toje įmonėje nenutrūksta.

Nepertraukiamasis darbo stažas

Nepertraukiamojo darbo stažo rūšis yra labai svarbi reglamentuojant darbo santykius, su ja Darbo kodekse siejama daug teisių ir garantijų darbuotojams. Nepertraukiamasis darbo stažas naudojamas nustatant darbuotojo skatinimo priemones, papildomas garantijas (DK 135 str. 1 d. 3 p., DK 111 str. 3 d.) bei apskaičiuojant išeitines išmokas (DK 140 str.). Ši darbo stažo rūšis nuo aukščiau minėtos darbo stažo tam tikroje darbovietėje rūšies skiriasi tuo, jog šiuo atveju darbo stažas nesumuojamas, jei darbo santykiai buvo nutrūkę arba jei viršyti teisės aktų nustatyti pertraukų terminai.

Nepertraukiamasis darbo stažas yra:

– laikas, dirbtas vienoje darbovietėje (jeigu darbo santykiai nebuvo nutrūkę);

– laikas, dirbtas keliose darbovietėse, jeigu iš vienos darbovietės į kitą buvo perkelta darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais, nenutraukiančiais darbo stažo;

– laikas, kurį darbo pertrauka neviršija teisės aktuose nustatytų terminų (pertrauka darbe iki vieno mėnesio DK 111 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju terminuotą darbo sutartį pripažinus neterminuota; kiti teisės aktų nustatyti laikotarpiai).

Kaip jau minėjome, su nepertraukiamuoju stažu siejama nemažai papildomų garantijų.

Pavyzdžiui, už ilgalaikį nepertraukiamąjį stažą lojaliems darbuotojams skiriamos papildomos atostogos – 3 kalendorinės dienos didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą turintiems darbuotojams, už kiekvienus vėlesnius 5 darbo metus pridedant dar po 1 kalendorinę dieną. Taip pat ilgesnį nei 10 metų nepertraukiamąjį stažą turintiems darbuotojams suteikiama pirmumo teisė likti darbe, kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius.

Darbo stažo skaičiavimas

Darbo stažas skaičiuojamas nuo darbuotojo pradėjimo dirbti dienos iki darbo sutarties pasibaigimo, o darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nedaro įtakos darbo stažo skaičiavimui.

Specialiojo darbo stažo, darbo stažo tam tikroje darbovietėje bei nepertraukiamojo darbo stažo tvarka iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatyta 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 940 patvirtintoje tvarkoje, o kitose darbovietėse – kolektyvinėse sutartyse. Jei įmonėje nesudaryta kolektyvinė sutartis arba ji nereglamentuoja darbo stažo klausimų, tuomet skaičiuojant darbo stažą turėtų būti vadovaujamasi minėtu Vyriausybės nutarimu Nr. 940.

Laikotarpiai, kurie įskaičiuojami į darbo stažą

– faktiškai dirbtas laikas;

– laikas, kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis;

– laikas, kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos;

– laikas, kurį darbuotojas gavo ligos pašalpą;

– nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikas;

– visų rūšių poilsio laikas;

– mokymosi atostogos;

– nemokamos atostogos iki 30 kalendorinių dienų (DK 184 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktuose numatytais atvejais suteiktų nemokamų atostogų trukmė gali būti ilgesnė);

– neatvykimas į darbą administracijai leidus;

– priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui, grąžintam į ankstesnįjį darbą;

– teisėto streiko laikas;

– kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai.

Neįskaičiuojami į darbo stažą laikotarpiai

– nušalinimo nuo darbo laikas;

– prastovos dėl darbuotojo kaltės laikas;

– neteisėto streiko laikas;

– pravaikšta dėl darbuotojo kaltės;

– privalomosios pradinės karo tarnybos laikas.


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!