· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Nepilnamečių įdarbinimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kasmet, artėjant moksleivių vasaros atostogoms jaunuoliai neretai pradeda ieškotis darbo vasaros sezonui, o darbdaviai susiduria su klausimais kokie, specialūs reikalavimai keliami nepilnamečių įdarbinimui? Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius teisinius reikalavimus, kuriuos būtina žinoti norint įdarbinti asmenis iki 18 metų.

Nors Darbo kodeksas numato, kad visiškas darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda asmeniui, sukakusiam 16 metų, tačiau nepilnamečiai tam tikrus darbus gali pradėti dirbti jau sulaukę 14 metų amžiaus. Teisės aktuose, kalbant apie asmenis iki 18 metų, naudojama sąvoka jauni asmenys, iš kurių išskiriamos 2 grupės: vaikai (tai asmenys nuo 14 iki 16 metų) ir paaugliai (asmenys nuo 16 iki 18 metų). Šį skirstymą svarbu įsidėmėti, nes vaikams ir paaugliams taikomi skirtingi reikalavimai ir apribojimai priimant į darbą.Jaunas asmuo (paauglys, vaikas)Pagrindiniai reikalavimai, susiję su nepilnamečių asmenų įdarbinimo tvarka, yra nustatyti Darbo kodekse, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 518 “Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo”.

Nepilnamečių įdarbinimas

Asmenys iki 18 metų turi būti apsaugoti nuo bet kurios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl asmenų iki 18 metų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl asmenų iki 18 metų nesubrendimo. Prieš priimant į darbą nepilnamečius asmenis darbdavys privalo įsitikinti, kad būsimas darbas nepriskiriamas prie jauniems asmenims draudžiamų darbų, taip pat ar darbo aplinkoje nėra sveikatai kenksmingų ar pavojingų veiksnių. Prieš įdarbindamas jauną asmenį, darbdavys privalo patvirtinti priemones, būtinas jauno asmens saugai ir sveikatai apsaugoti.

Darbdavys privalo įvertinti jaunam asmeniui kylančią profesinę riziką vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.

Įvertinimas atliekamas prieš jaunam asmeniui gaunant medicininę pažymą apie jo tinkamumą dirbti, taip pat įdarbinus jauną asmenį, įvykus darbo sąlygų pokyčiams. Įvertinimo metu ypač turi būti atsižvelgiama į darbo vietų ir darbovietės pritaikymą ir išplanavimą, fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių veikimo prigimtį, laipsnį ir trukmę, darbo priemonių, prietaisų formą, įvairovę, naudojimą ir naudojimo būdus, darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų derinimo būdus (darbo organizavimą), jaunų asmenų apmokymo ir instruktavimo lygį. Darbdavys, siųsdamas asmenį iki 18 metų tikrintis sveikatos, pateikia jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką. Prieš įdarbinant asmenį iki 18 metų, asmuo iki 18 metų turi darbdaviui pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą medicininę pažymą, o darbdavys turi vadovautis šioje asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotoje medicininėje pažymoje pateikta išvada, pavesdamas asmeniui iki 18 metų dirbti konkrečius darbus. Asmenį iki 18 metų apie galinčią kilti profesinę riziką ir visas asmens iki 18 metų saugos ir sveikatos apsaugos priemones informuoja darbdavys, prieš jį įdarbindamas ir prieš pasikeičiant jo darbo sąlygoms.

Darbdavys leidžia darbuotojui pradėti dirbti tik tada, kai pasirašytinai supažindina darbuotoją su darbo sąlygomis, tvarką darbovietėje nustatančiomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Dirbti galima pradėti ne anksčiau kaip kitą dieną, kai sudaryta darbo sutartis, nes apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti Sodrai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka darbdaviui, o kitas – darbuotojui.

Kaip jau minėjome, visišką darbinį teisnumą ir veiksnumą asmuo įgauna nuo 16 metų, todėl su paaugliais nuo 16 metų darbo sutartys sudaromos bendra tvarka. Kiek kitokie reikalavimai taikomi darbo sutarties sudarymui su vaikais nuo 14 iki 16 metų.

Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas su 14-16 metų asmenimis

Vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą.
Prieš įdarbinant vaiką ir prieš pasikeičiant jo darbo sąlygoms, darbdavys raštu informuoja vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones. Darbdavys įdarbina vaiką nuo 14 iki 16 metų, jeigu yra gavęs vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą, ir mokslo metų laikotarpiu duotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

Naujas DK ir kiti darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai nenumato darbdavio
pareigos pranešti VDI apie vaiko nuo 14 iki 16 metų bei paauglio nuo 16 iki 18 metų įdarbinimą.

Nepilnamečiams draudžiami dirbti darbai

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas sąrašas darbų, kuriuos draudžiama dirbti asmenims iki 18 metų (pvz.:
darbą, kurio metu darbuotojai veikiami kietosios medienos dulkių, darbą, susijusį su sprogiųjų medžiagų turinčių įrenginių, fejerverkų ar kitų gaminių gamyba ir tvarkymu, darbą su plėšriaisiais ir (ar) nuodingaisiais gyvūnais, darbą, kai galimas konstrukcijų griūties pavojus ir kt. Taip pat draudžiama skirti asmenis iki 18 metų dirbti darbus, kurių aplinkoje yra sveikatai kenksmingi ir pavojingi fizikiniai, biologiniai, cheminiai veiksniai.

Visas draudžiamų darbų bei sveikatai kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarime Nr. 518 “Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Nepilnamečių darbo ir poilsio laikas

Vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbo laiko trukmė:
1) Ne mokslo metų laiku, kai dirbama ne trumpiau kaip savaitę, – iki 6 valandų per dieną ir 30 valandų per savaitę;
2) Mokslo metų laiku – iki 12 valandų per savaitę: iki 2 valandų per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 valandų per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos.

Paauglių darbo laiko trukmė – ne daugiau kaip 8 valandos per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme.
Paauglių, dirbančių pagal pameistrystės darbo sutartį, darbo laikas įmonėje negali trukti ilgiau kaip 8 valandas per dieną (kartu su kasdiene pamokų (paskaitų) trukme ir teorinių žinių įgijimo įmonėje ir mokymo darbo vietoje trukme) ir ne ilgiau kaip 40 valandų per savaitę (kartu su savaitės pamokų (paskaitų) trukme ir teorinių žinių įgijimo įmonėje ir mokymo darbo vietoje trukme). Asmenų iki 18 metų, kai jie dirba daugiau negu vienoje darbovietėje ar mokosi profesinio mokymo įstaigoje ir dirba, kasdienio ir savaitės darbo laiko kiekvienoje darbovietėje ir praktinio mokymo laiko trukmė sumuojama.

Vaikai gali dirbti leidžiamus lengvus darbus laisvu nuo mokymosi metu, išskyrus rytais prieš pamokas ir naktį. Vaikų darbas rytais nuo 6 iki 7 valandos prieš pamokas draudžiamas.

Asmenų iki 18 metų darbas naktį:
1) Vaikų, dirbančių lengvus darbus, darbas nuo 20 iki 6 valandos draudžiamas;
2) Paauglių darbas nuo 22 valandos iki 6 valandos draudžiamas;
3) Paaugliams, dirbantiems laivuose, naktis yra 9 valandų laiko tarpas, kuris prasideda ne vėliau kaip 22 valandą ir baigiasi ne anksčiau kaip 6 valandą.

Asmenų iki 18 metų poilsio laikas:
1) Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį;
2) Kai darbo laiko arba praktinio mokymo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 valandos, privalo būti suteikta mažiausiai 30 minučių papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;
3) Vaikų kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 valandų;
4) Paauglių kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 valandų laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 valandų.
Vaikams jų pageidavimu suteikiamos kasmetinės atostogos arba nemokamos atostogos per mokinių atostogas. Vaikams turi būti užtikrintas 14 kalendorinių dienų iš eilės poilsis per mokinių vasaros atostogas. Vaikams suteikiama ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iš eilės kasmetinių atostogų arba nemokamų atostogų per mokinių vasaros atostogas, jeigu dirbama per visas tų metų mokinių vasaros atostogas.
Darbuotojams iki 18 metų suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 5 savaičių trukmės atostogos.

Asmenų iki 18 metų negalima skirti pasyviam budėjimui ir pasyviam budėjimui namuose.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Darbo kodeksas; e-tar.lt
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; e-seimas.lrs.lt
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 518 “Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt
4. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-457/V-961 “Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo”. e-seimas.lrs.lt


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!