· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Privalomi žurnalai įmonėje

Registravimo žurnalasPrivalomasKomentaras
Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas *

Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
TaipAtlikus gaisrinės saugos instruktavimą žurnale registruojami asmenys kuriems buvo suteiktas instruktažas. Pasirašo instruktažą suteikęs įgaliotas asmuo bei visi instruktažą išklausę asmenys.
Valstybinių kontrolės institucijų patikrinimų registracijos žurnalas ***

Valstybinių kontrolės institucijų auditų, patikrinimų, atliekamų įstaigoje, registracijos žurnalas
NeRekomenduojama turėti žurnalą valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti. Prekybinės veiklos patentus įsigijusiems fiziniams asmenims, individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms taip pat rekomenduojama pildyti šį žurnalą.
Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas **

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalas
TaipĮmonėje įvykę incidentai, nelaimingi atsitikimai darbe ir mirties atvejai darbe privalo būti užregistruoti nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnale.
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas *
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas
NePriimant į darbą darbdavys privalo instruktuoti darbuotojus ir šį instruktavimą rekomenduojame įforminti nurodytame žurnale.
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas *

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas
NeDarbdavys privalo instruktuoti darbuotojus darbo vietoje ir šį instruktavimą rekomenduojame įforminti nurodytame žurnale.
Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
Darbuotojų supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas
NeSudarydamas darbo sutartį, darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su darbo tvarkos taisyklėmis. Darbuotojas gali pasirašytinai susipažinti pačiose darbo tvarkos taisyklėse arba atskirame žurnale.

__________
* Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale.
** Žurnalas privalo būti saugomas 75 metus nuo paskutinio įrašo registre.
*** Reikalavimas turėti žurnalą panaikintas vyriausybės nutarimu “Dėl Valstybinių Kontrolės Institucijų Atliekamų Patikrinimų” Pripažinimo netekusiu galios

Privalomų žurnalų pildymas

– Ant kiekvieno registravimo žurnalo turi būti nurodyta juridinio asmens kodas, pavadinimas, žurnalo užpildymo pradžios ir pabaigos datos.
– Taisymai ir braukymai registravimo žurnale negalimi.
– Jeigu padaromas klaidingas įrašas, po jo naujoje eilutėje rašomi žodžiai “Įrašas Nr…. negalioja”, tada įrašomas naujas eilės numeris ir teisingai užpildomos visos skiltys.
– Pasikeitus įmonės pavaldumui, steigėjui ar pavadinimui, registravimo žurnale įrašomas naujas įmonės pavadinimas ir jame toliau daromi įrašai.

Dažniau pasitaikančios klaidos pildant registravimo žurnalus

– Registravimo žurnalai pildomi nesilaikant eiliškumo, pvz. dažnai datos rašomo ne didėjimo tvarka, darbuotojas įrašomas atbuline data. Visi darbuotojai privalo būti įrašyti registravimo žurnale iš eilės.
– Darbuotojai instruktuojami pagal netinkamas darbuotojų saugos ir sveikatos ar gaisrinės saugos instrukcijas, neatsižvelgiant į atliekamus darbus, naudojamus įrenginius. Instrukcijų numeriai kopijuojami metai iš metų. Privalo instrukcijų įrašyti numeriai sutapti su realiu darbuotojo darbu.
– Nėra registravimo žurnaluose parašų. Visuose registravimo žurnaluose privalo pasirašyti asmenys, nurodyti pačiuose žurnaluose.
– Pakeitus darbuotojams pareigas ar pasikeitus darbo pobūdžiui, pavyzdžiui atsiradus naujam įrenginiui, su kuriuo darbuotojas dirbs, nėra supažindinama su naujais pareiginiais nuostatais ar darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.

Parengta remiantis

1. Darbo kodeksas; e-seimas.lrs.lt
2. Bendrosios priešgaisrinės taisyklės; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7BB0BCD6F81
3. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai; e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.240900
4. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394402

5. Nutarimas 2015-03988; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d8bdf90ce2b11e49a8e8a8aa8141086


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!