· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Įmonės bankrotas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kas yra bankrotas

Bankrotas yra įmonės nemokumo būsena. Bankrotą lemia objektyvios (verslo aplinkos pokyčiai) ir subjektyvios (prastas valdymas) priežastys, taip pat nepalankus įvairių veiksnių derinys. Nuo 2020 m. sausio 1 d. juridinių asmenų bankroto procesą reguliuoja “Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas” (toliau – nemokumo įstatymas). Remiantis šiuo įstatymu, bankrutuojantis juridinis asmuo (toliau – JA)1 – JA, kuriam iškelta bankroto byla arba kurio bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka ir nepradėtos nemokumo įstatymo nustatytos JA likvidavimo dėl bankroto procedūros. JA nemokumas (toliau – nemokumas) – JA būsena, kai JA laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba JA įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Nemokumo įstatyme yra numatyti nemokumo proceso principai:
1) Efektyvumo principas, reiškiantis, kad nemokumo procese turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp finansinių sunkumų turinčio JA ir kreditorių interesų, siekiant kuo didesnio kreditorių reikalavimų tenkinimo per pagrįstai trumpiausią laikotarpį;
2) Kreditorių lygiateisiškumo principas, reiškiantis, kad panašaus pobūdžio reikalavimus turintiems kreditoriams suteikiamos lygios galimybės dalyvauti nemokumo procese, siekiant savo reikalavimų tenkinimo ir ginant kitas savo teises ir teisėtus interesus;
3) Skaidrumo principas, reiškiantis, kad informacija apie nemokumo procesą būtų laiku prieinama visiems nemokumo procese dalyvaujantiems asmenims, siekiant užtikrinti šių asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimą, išskyrus atvejus, kai reikia apsaugoti teisės aktais saugomus asmens duomenis ar komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją;
4) Teisėjo vadovavimo procesui principas, reiškiantis, kad teismas gali savo iniciatyva įpareigoti nemokumo proceso dalyvius atlikti procesinius veiksmus, rinkti įrodymus ir kontroliuoti nemokumo proceso šalių veiksmus, siekdamas užtikrinti veiksmingą teismo tvarka vykdomo nemokumo proceso eigą ir viešąjį interesą;
5) Profesionalumo principas, reiškiantis, kad nemokumo procesus administruojantys asmenys turi vykdyti savo pareigas profesionaliai, užtikrindami aukštą savo profesinių žinių ir sugebėjimų lygį ir elgdamiesi taip, kad užtikrintų nepriekaištingą profesijos atstovo reputaciją.

Bankroto inicijavimas

Nemokumo procesą inicijuoti turi teisę šie asmenys:
1) JA vadovas, o kai pagal atitinkamą JA teisinę formą reglamentuojantį įstatymą JA vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso, jeigu JA turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemokus;
2) Kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Nemokumo procesą inicijuoti privalo šie asmenys:
1) JA vadovas, jeigu JA yra nemokus;
2) JA likvidatorius, jeigu JA likvidavimo metu paaiškėja, kad JA yra nemokus.

JA tapus nemokiam

JA vadovas privalo atlikti šiuos veiksmus:
1) Nedelsdamas informuoti JA dalyvius apie JA nemokumą ir siūlyti spręsti JA mokumo atkūrimo klausimą;
2) Nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą;
3) Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (pagalba JA finansiniams sunkumams įveikti – kreditorių suteikiama pagalba JA finansiniams sunkumams įveikti, apimanti reikalavimo įvykdyti prievolę termino atidėjimą, reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymą, prievolės pakeitimą kita prievole ir kt.) yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą.
Likvidatorius privalo atlikti šiuos veiksmus:
1) Sustabdyti visus mokėjimus;
2) Nedelsdamas inicijuoti JA bankroto procesą pagal nemokumo įstatymo 8 str.

Nemokumo proceso inicijavimas, kai jį inicijuoja JA

JA vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
Pranešime nurodoma JA neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, JA kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo.
Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos.
Nuostatos dėl siūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka gali būti netaikomos, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
1) Anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
2) Likvidatorius inicijuoja bankroto procesą, nes JA yra nemokus;
3) Antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes JA neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai.

Nemokumo proceso inicijavimas, kai jį inicijuoja kreditorius

Kreditorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą JA jo buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
Pranešime nurodoma JA neįvykdyta neginčijama prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą prievolė nebus įvykdyta, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorius kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo JA.
Prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo JA dienos.
Nuostatos dėl siūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka gali būti netaikomos, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:
1) Anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
2) Antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai.

Bankroto procesas ir jo vykdymas ne teismo tvarka

Bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka, jeigu sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dieną yra tenkinamos šios sąlygos:
1) Teismuose nėra iškelta bylų ar nevyksta išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuose JA pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais;
2) Į JA turtą nėra nukreiptas išieškojimas pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus;
3) Nėra atliekamas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Jeigu nėra tenkinamos nurodytos sąlygos, bankroto procesas gali būti vykdomas ne teismo tvarka tik tuo atveju, jeigu mokesčių administratorius, ieškovas ir (ar) išieškotojas sutinka.
Sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų JA turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios sprendimo priėmimo dieną.

Bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas. Nemokumo administratorių (fizinį arba juridinį asmenį, turintį teisę administruoti nemokumo procesus) skiria kreditorių susirinkimas. Bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, mutatis mutandis (“su reikiamais pakeitimais”) taikomos nemokumo įstatymo nuostatos, reguliuojančios bankroto procesą teismo tvarka, išskyrus nuostatas dėl nemokumo administratoriaus atrankos ir teismo skiriamų procesinių baudų.

JA vadovo atsakomybė

Pažymėtina, kad JA vadovas privalo atlyginti žalą, kuri atsirado dėl nemokumo įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Teismas turi teisę apriboti JA vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus JA vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis:
1) Neinicijavo JA nemokumo proceso, kai pagal nemokumo įstatymą tą privalėjo padaryti;
2) Veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą;
3) Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti JA bankroto bylą neperdavė nemokumo administratoriui turto, dokumentų ir (ar) informacijos.
Sprendimą apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus JA vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu teismas priima savo iniciatyva, nemokumo administratoriaus, kreditorių susirinkimo arba kreditoriaus motyvuotu prašymu.

Teisės kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiradimas

Teisė kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiranda nuo:
1) Termino, skirto prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti ar sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti, pabaigos;
2) Kreditoriaus ar JA pranešimo apie inicijuojamą nemokumo procesą įteikimo, jeigu anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas;
3) Likvidatoriaus pranešimo apie inicijuojamą bankroto procesą kreditoriams įteikimo;
4) Kreditoriaus pranešimo apie inicijuojamą bankroto procesą JA įteikimo, jeigu antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes JA neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai.
Praėjus 3 mėnesiams nuo nurodytos teisės atsiradimo dienos, nemokumo proceso inicijavimui taikomos nemokumo įstatymo 8 ir 9 str. nuostatos.

Teismo atsisakymas kelti bankroto bylą

Teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:
1) JA iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus;
2) JA nėra nemokus;
3) JA iškelta restruktūrizavimo byla;
4) Pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad JA turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti (išskyrus atvejus, kai tenkinama viena iš šių sąlygų: 1. asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, įmoka į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą, reikalingą bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti; 2. nemokumo administratorius sutinka prisiimti bankroto proceso administravimo išlaidų riziką).

Bankroto procedūra

1. Kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Pareiškimas teismui dėl nemokumo bylos iškėlimo).
JA vadovas ar likvidatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos apie teismo priimtą pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo gavimo dienos apie tai informuoja JA dalyvius;
2. Teismas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį dėl nemokumo bylos iškėlimo. Ši nutartis gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, JA įgyja bankrutuojančio juridinio asmens statusą.
3. Teismas paskiria JA nemokumo administratorių;
4. Teismas paskiria JA ilgalaikio turto, prie trumpalaikio turto priskiriamo nekilnojamojo turto ar turtinių teisių areštą;
5. Teismas praneša apie bankroto bylą suinteresuotiems asmenims (JA; paskirtam nemokumo administratoriui; kreditoriui, kuris pateikė pareiškimą teismui dėl JA nemokumo bylos iškėlimo; Lietuvos bankui (įstatyme nurytais atvejais); Juridinių asmenų registro tvarkytojui (JAR); antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio JA ar dėl jo turto arešto; kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiam JA pareikšti turtiniai reikalavimai arba kuriose turtinius reikalavimus yra pareiškęs pats JA; Turto arešto aktų registrui, jeigu nurodoma vykdyti mokėjimus iš areštuotos sąskaitos; ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti JA kreditorių civiliniai ieškiniai ar areštuotas JA turtas; Garantinio fondo administratoriui).
Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsiteisėjusios nutarties iškelti nemokumo bylą gavimo dienos šios nutarties kopiją išsiunčia: kreditoriams (įskaitant neribotos civilinės atsakomybės JA dalyvio kreditorius); asmenims, kuriems JA yra užtikrinęs savo ar trečiųjų asmenų prievolių tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis; asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už JA; visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems JA turtą; valstybės institucijoms ar įstaigoms, įpareigotoms surinkti mokesčius; kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, su kuriomis JA yra sudaręs sutartis; JA dalyviams; Lietuvos bankui (įstatyme nurytais atvejais); paskolą administruojančiai institucijai, jeigu nemokumo byla iškelta JA, kuris yra valstybės perskolinamos paskolos arba valstybės garantuojamos paskolos gavėjas.
6. Teismas patvirtina lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančio JA administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą;
7. JA valdymo organai nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos netenka savo įgaliojimų. JA valdymo organo teises ir pareigas bankroto proceso metu įgyvendina nemokumo administratorius;
8. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą administratorius privalo raštu pranešti Užimtumo tarnybai ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki darbo santykių pasibaigimo, bet ne vėliau kaip įspėdamas grupės darbuotojus apie jų atleidimą. Bankroto atveju – pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą pateikia darbo tarybai ar darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai, kuri gali pateikti Užimtumo tarnybai savo pastabas ir pasiūlymus. Apie grupės darbuotojų atleidimą dėl darbdavio bankroto Užimtumo tarnybai ir darbo tarybai ar darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai turi būti pranešta ne vėliau kaip įspėjant grupės darbuotojus apie jų atleidimą;
9. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą ar kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, nemokumo administratorius sudaro darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti darbovietėje bankroto proceso metu, sąrašą. Tokios terminuotos darbo sutartys negali trukti ilgiau kaip iki įmonės bankroto proceso pabaigos. Per 3 darbo dienas arba grupės darbuotojų atleidimo atveju – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo arba nuo kreditorių susirinkimo sprendimo vykdyti įmonės bankroto procesą ne teismo tvarka priėmimo dienos darbuotojai raštu įspėjami apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos su jais nutraukiamos darbo sutartys;
10. JA valdymo organai perduoda administratoriui JA valdomą ir naudojamą turtą pagal nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis; visus JA dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus ir kitą JA informaciją, susijusią su jo veikla. Jeigu JA valdymo organai per teismo nustatytą terminą neperduoda nemokumo administratoriui nurodyto turto ir (ar) informacijos, teismas gali jiems skirti iki vienos MMA dydžio baudą už kiekvieną pareigos nevykdymo dieną;
11. Kreditoriai pareiškia savo reikalavimus;
12. Teismas nutartimi patvirtina kreditorių reikalavimus;
13. Nemokumo administratorius sušaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą, kurio metu išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Jeigu nemokumo administratorius kreditorių susirinkimo nesušaukia nemokumo įstatyme nustatytais atvejais ir terminais, kreditorių susirinkimą šaukia kreditorių susirinkimo pirmininkas arba kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip 1/2 visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimas balsuojant priima nutarimus, kurie privalomi visiems kreditoriams;
14. Jei per 3 mėn. nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nemokumo administratorius nesikreipė į teismą su prašymu nutraukti bankroto bylą ir iškelti restruktūrizavimo bylą arba patvirtinti taikos sutartį, teismas:
– priima nutartį likviduoti JA dėl bankroto (tokia nutartis kreditorių susirinkimo motyvuotu prašymu gali būti priimta ir anksčiau). Šiuo atveju teismas nutartyje likviduoti JA dėl bankroto nurodo kiekvieno kreditoriaus patvirtintų reikalavimų sumą, taip pat sandorius, kuriuos likviduojamas dėl bankroto JA gali sudaryti;
– turi teisę nemokumo įstatymo 83 str. 1 d. nurodytą 3 mėn. terminą pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip 3 mėn., jeigu dėl to su motyvuotu prašymu kreipėsi nemokumo administratorius arba kreditorių susirinkimas.
15. JA likviduojamas. Likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius, kuris organizuoja turto pardavimą, atsiskaito su kreditoriais, grąžina bankrutavusio JA savininkui (-ams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, teikia pranešimus valstybės institucijoms bei sutvarko visus kitus su bankrutavusio JA likvidavimu susijusius formalumus;
16. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl JA pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į JAR tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl JA išregistravimo.

Kas yra nemokumo administratorius

Bankroto procesui administruoti yra skiriamas nemokumo administratorius. Nemokumo administratorius – fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę administruoti nemokumo procesus. Sprendimą dėl nemokumo administratoriaus skyrimo bankroto byloje priima teismas. Nemokumo administratorių teismas paskiria vadovaudamasis Nemokumo administratorių atrankos taisyklėmis ir naudodamasis atrankos programa. Įsiteisėjusi teismo nutartis paskirti nemokumo administratorių yra pagrindas paskirtam nemokumo administratoriui administruoti bankroto procesą. Teismas nutartimi iškelti bankroto bylą kartu paskiria ir nemokumo administratorių. Nemokumo administratorius gali būti paskirtas administruoti nemokumo procesą tik tuo atveju, kai yra pateiktas jo sutikimas-deklaracija.

Paskirto nemokumo administratoriaus funkcijos ir teisės bankroto proceso metu

Paskirtas nemokumo administratorius bankroto proceso metu atlieka šias funkcijas:
1) Įgyvendina JA valdymo organo teises ir pareigas;
2) Valdo, naudoja JA turtą ir juo disponuoja nemokumo įstatymo nustatyta tvarka;
3) Gina visų kreditorių, taip pat JA teises ir teisėtus interesus;
4) Šaukia kreditorių susirinkimus ir juose atstovauja JA;
5) Šaukia JA dalyvių susirinkimus, kai yra būtini jų sprendimai;
6) Vadovauja JA ūkinei komercinei veiklai, jeigu ji vykdoma;
7) Priima ir atleidžia darbuotojus;
8) Imasi priemonių skoloms išieškoti iš JA skolininkų;
9) Ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus;
10) Atstovauja JA teisme;
11) Parduoda JA turtą ar perduoda jį kreditoriams nemokumo įstatymo nustatyta tvarka;
12) Tenkina kreditorių reikalavimus nemokumo įstatymo nustatyta tvarka;
13) Vykdo teismo sprendimus ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus;
14) Užtikrina JA turto apsaugą;
15) Organizuoja atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymą;
16) Perduoda saugotinus JA dokumentus archyvui;
17) Organizuoja JA buhalterinės apskaitos tvarkymą;
18) Užtikrina metinių ir tarpinių, jeigu jos sudaromos, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
19) Teikia informaciją JAR tvarkytojui;
20) Teikia informaciją nemokumo įstatymo nustatyta tvarka;
21) Atlieka kitus bankroto proceso administravimo darbus ir kitas nemokumo ir kitų įstatymų nustatytas funkcijas.

Paskirtas nemokumo administratorius turi teisę:
1) Patekti į JA patalpas, tikrinti JA informaciją;
2) Gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją, taip pat ir asmens duomenis, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos ir komercinės (gamybinės) paslapties apsaugos reikalavimų;
3) Gauti informaciją apie visus kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto priimtus sprendimus;
4) Gauti visų dokumentų, kuriuos kreditorių susirinkimo pirmininkas teikia teismui, kopijas;
5) Naudotis kitomis nemokumo įstatyme nemokumo administratoriui suteiktomis teisėmis.

Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė

Kreditorių reikalavimai yra tenkinami iš JA turto, kuris lieka padengus bankroto proceso išlaidas. JA turtą, iš kurio tenkinami kreditorių reikalavimai, sudaro šis turtas:
1) JA nuosavybės teise priklausantis turtas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną;
2) Bankroto proceso metu iš JA skolininkų išieškotas turtas;
3) Kitas teisėtai bankroto proceso metu įgytas turtas.
JA turtą, kuris liko patenkinus kreditorių reikalavimus ir apmokėjus bankroto proceso išlaidas, nemokumo administratorius perduoda JA dalyviams vadovaudamasis konkretaus JA teisinę formą reglamentuojančiu įstatymu.

Likviduojant JA dėl bankroto, įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami pirmiausia iš įkeisto turto. Kitų kreditorių reikalavimai tenkinami tokia eile:
1) Pirmąja eile tenkinami šių kreditorių reikalavimai:
a) Kreditorių, suteikusių įkeitimu ir (ar) hipoteka neužtikrintą naują ir (ar) tarpinį finansavimą, reikalavimai, kilę JA negrąžinus paskolų sutartyse nustatytais terminais;
b) Su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai;
c) Reikalavimai dėl valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą;
d) Reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių iš bankroto metu vykdytos ūkinės komercinės veiklos;
2) Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.
Kreditorių reikalavimai pagal nustatytą eiliškumą tenkinami dviem etapais. Pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Antruoju etapu tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos). Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai patenkinami atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.

Bankroto bylos nutraukimas

Teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą šiais pagrindais:
1) Visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų;
2) JA atsiskaito su visais kreditoriais;
3) Patvirtinama taikos sutartis;
4) Iškeliama restruktūrizavimo byla.

Bankroto byla gali būti nutraukta iki teismo sprendimo dėl JA pabaigos įsiteisėjimo dienos (išskyrus atvejį, kai iškeliama restruktūrizavimo byla). Sprendimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir nutraukti bankroto bylą gali būti priimtas tik iki teismo nutarties likviduoti JA dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

Supaprastintas bankrotas

Teismas gali priimti nutartį vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka tik iki teismo nutarties likviduoti JA dėl bankroto įsiteisėjimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:
1) JA nevykdo ūkinės komercinės veiklos;
2) JA turto nepakanka bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti.

Teismas nutartį vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka gali priimti:
1) Savo iniciatyva bankroto bylos iškėlimo metu arba
2) Nemokumo administratoriaus motyvuotu prašymu, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą, kai bankroto byla jau yra iškelta.

Bankroto proceso supaprastinta tvarka ypatumai:
1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka, pradedamas JA likvidavimas.
2. Nuo teismo nutarties bankroto procesą vykdyti supaprastinta tvarka įsiteisėjimo dienos JA įgyja likviduojamo dėl bankroto JA teisinį statusą.
3. Supaprastinta tvarka vykdomo bankroto proceso metu kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia teismas. Kreditorių susirinkimai nešaukiami.
4. Supaprastinta tvarka vykdomo bankroto proceso metu sudaromi tik JA likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.
5. Bankroto proceso supaprastinta tvarka administravimo išlaidų nustatymui mutatis mutandis (“su reikiamais pakeitimais”) taikomos nemokumo įstatymo 75 str. nuostatos. Teismo nutartis dėl bankroto proceso supaprastinta tvarka administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo yra neskundžiama.

Bankroto proceso supaprastinta tvarka nutraukimas

Teismas savo iniciatyva arba nemokumo administratoriaus motyvuotu prašymu gali priimti nutartį nutraukti bankroto proceso vykdymą supaprastinta tvarka, jeigu kreditorių sąskaitoje yra sukaupta reikšmingai didesnė lėšų suma, negu reikia mokėti šioms išmokoms:
1) Teismo patvirtintoje bankroto proceso administravimo išlaidų sąmatoje nustatytoms išlaidoms apmokėti;
2) Į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtai pinigų sumai ją įmokėjusiam asmeniui grąžinti.
Reikšmingai didesne lėšų suma laikoma suma, kuria vykdant bankroto procesą teismo tvarka būtų galima patenkinti ne mažiau kaip 10 % teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.
Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties nutraukti bankroto proceso vykdymą supaprastinta tvarka įsiteisėjimo dienos turi grąžinti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtą pinigų sumą ją įmokėjusiam asmeniui.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti bankroto proceso vykdymą supaprastinta tvarka, bankroto procesas toliau vykdomas nemokumo įstatyme nustatyta tvarka. JA teisinis statusas nesikeičia.

____________
1 Aptariamos nuostatos, su tam tikromis išimtimis, taikomos visų teisinių formų JA, tačiau, siekiant aiškumo, toliau bus remiamasi uždarosios akcinės bendrovės (UAB) bankroto pavyzdžiu.

Susijusi informacija

Parengta remiantis


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!