· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Skolos vekselis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam.

Tai viena universaliausių atsiskaitymo ir kreditavimo priemonių. Norint išieškoti skolą pagal vekselį nereikia kreiptis į teismą, todėl galima greitai ir nebrangiai spręsti pradelstos skolos problemą.

Vekseliai būna įsakomieji ir paprastieji. Įsakomasis vekselis – vekselis, kurio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui. Paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Šioje atmintinėje kalbama apie paprastąjį vekselį, kuris praktikoje naudojamas dažniausiai.

Kam naudojamas vekselis

1. Įforminti pinigų skolinimosi faktą

Vekselio davėjas (paskolos gavėjas) įsipareigoja vekselio turėtojui (paskolos davėjui) sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą iki numatyto termino.

2. Papildomai apdrausti jau esamą įsipareigojimą

Šalims sudarius paskolos sutartį, skolos grąžinimas gali būti užtikrinamas kartu išrašant ir vekselį. Dažniausiai tai daroma kreditoriui siekiant kuo greičiau atgauti paskolintą sumą, kadangi reikalavimas pagal vekselį yra patenkinamas ne ginčo tvarka.

3. Atidėti atsiskaitymus

Tai atliekama, pavyzdžiui, pirkėjui išrašant vekselį, kuriuo įsipareigojama iki tam tikro termino apmokėti pardavėjui už patiektas prekes ar paslaugas. Vekseliu gali būti įforminamas ir įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus. Pavyzdžiui, užsakovui neatsiskaitant, siūloma jam išrašyti paprastąjį vekselį tokiai sumai, kuria delsiama apmokėti, tokiu būdu atsiskaitymas nukeliamas iki vekselyje nustatyto termino.

Vekselio privalumai

1. Reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka

Vekselio neapmokėjimo atveju, reikalavimai pagal vekselį patenkinami ne ginčo tvarka, todėl nereikalingas teismo procesas, kuris ilgai užtrunka ir reikalauja didelių papildomų išlaidų. Notaras greitai bei paprastai išduoda vykdomąjį įrašą, su kuriuo galite iš karto kreiptis į antstolį dėl priverstinio išieškojimo.

2. Išrašomas greitai ir paprastai

Išrašant vekselį neprivaloma naudoti specialių blankų, tai reiškia, jog vekselis gali būti surašytas ant paprasto popieriaus lapo tiek ranka, tiek kompiuteriu ir būtinai pagal vekselį įsipareigojusio asmens pasirašytas. Taip pat vekseliui nereikalinga registracija. Paprastasis vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 EUR, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

3. Likvidumas

Tai reiškia, jog vekseliu, kaip vertybiniu popieriumi, patvirtinta teisė gali būti perleista kitam asmeniui vekselio antrojoje pusėje arba jo pratąsoje padarant perduodamąjį įrašą, patvirtinantį visų teisių pagal vekselį perdavimą kitam asmeniui (indosamentą). Taigi, vekselio turėtojas tuo pačiu jam išrašytu vekseliu gali padengti skolą savo kreditoriams, kuriems tuo metu yra skolingas.

4. Patikimumas

Asmuo turintis vekselį, kuriam vekselį išrašęs asmuo įsipareigoja sumokėti tam tikrą sumą, neprivalo įrodinėti, jog turi reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą sumą. Priešingai, ginčo atveju, būtent vekselį išrašęs asmuo privalės įrodyti, jog pagal vekselį šios sumos neprivalo mokėti.

5. Besąlyginis įsipareigojimas

Vekselį išrašęs asmuo įsipareigoja vekselyje nurodytam asmeniui sumokėti tam tikrą sumą besąlygiškai. Taigi, pagal vekselį įsipareigojęs asmuo neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą vekselio turėtojui.

6. Laidavimas

Jeigu vekselio turėtojas nori apsidrausti, jog pagal vekselį įsipareigojęs asmuo tikrai sumokės nurodytą sumą nurodytu laiku, už skolininko prievoles pagal vekselį gali įsipareigoti kitas asmuo visai arba daliai sumos. Laidavimas įrašomas vekselyje arba jo pratąsoje. Laidavimas išreiškiamas žodžiu “laiduota” arba kitu atitinkamu įrašu ir patvirtinamas laiduotojo parašu.

Vekselio išrašymas

Paprastai vekselis yra išrašomas vieninteliu egzemplioriumi. Jeigu vekselis išrašomas keliais egzemplioriais, tekste būtinai turi būti įrašytas egzemplioriaus eilės numeris. Jei egzemplioriaus numeris neįrašytas, kiekvienas egzempliorius bus laikomas atskiru vekseliu. Esant keliems to paties vekselio egzemplioriams, vieno iš numeruotų vekselio egzempliorių apmokėjimas atleidžia nuo kitų apmokėjimo.

Privalomi paprastojo vekselio rekvizitai:

Teisinę galią turi tik teisingai, pagal teisės aktų reikalavimus išrašytas vekselis. Dokumentas, kuriame nėra nors vieno iš šių rekvizitų, neturės paprastojo vekselio galios (yra išimčių).
1) Žodžiai “paprastasis vekselis” tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas;
2) Besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;
3) Mokėjimo terminas;
4) Mokėjimo vieta;
5) Pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta;
6) Išrašymo vieta ir data;
7) Išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas;
8) Tais atvejais, kai paprastąjį vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles, – tai patvirtinanti informacija.

Išimtys:
– Paprastasis vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus.
– Jei atskiro įrašo nėra, paprastojo vekselio išrašymo vieta laikoma mokėjimo vieta ir paprastojo vekselio davėjo gyvenamąja vieta (buveine).
– Paprastasis vekselis, kuriame neįrašyta jo išrašymo vieta, laikomas išrašytu toje vietoje, kuri pažymėta šalia paprastojo vekselio davėjo pavadinimo ar vardo, pavardės.

Paprastajame vekselyje gali būti nurodomi tokie mokėjimo terminai:
1) Jį pateikus;
2) Per tam tikrą laiką po pateikimo;
3) Per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos;
4) Nustatytą dieną.
Vekseliai, kuriuose nurodyti kitokie mokėjimo terminai arba vienas po kito einantys terminai, negalioja.

Veiksmai, jeigu pinigų negavote

Pasibaigus vekselio apmokėjimo terminui būtina informuoti vekselio davėją, jog vekselis neapmokėtas. Reikia pateikti vekselį davėjui, kad jis vekselyje įrašytų, jog gavo vekselį apmokėjimui arba išsiųsti pranešimą, dėl vekselio apmokėjimo, registruotu laišku.

Norint išieškoti skolą pagal vekselį į teismą kreiptis nereikia. Turint įrodymus, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti, notaras išduos vykdomąjį įrašą su kuriuo galima kreiptis į antstolį dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka.

Jeigu aukščiau nurodyti veiksmai dėl paprastojo vekselio pateikimo apmokėti buvo įvykdyti tinkamai, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo galite per 1 (vienerius) metus nuo mokėjimo termino pabaigos.

Apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselis, kuriame užfiksuotas skolos grąžinimas.

Praktiniai teisininkų patarimai

1. Svarbu atkreipti dėmesį, jog ne visi skolos rašteliai yra vekseliai. Dokumente trūkstant privalomų rekvizitų, jis neturės vekselio teisinės galios. Siekiant atgauti skolą, vekselio turėtojas privalės kreiptis į teismą ginčo tvarka. Tokiu atveju tokia šalių valios išraiška dėl skolos ar atsiskaitymo būtų laikoma paprastu susitarimu dėl skolos. Be to, toks skolinis įsipareigojimas, kitaip nei vekselis, kaip vertybinis popierius, gali būti skolininko ginčijamas teisme.

2. Įsipareigojimų pagal vekselį sumos dydžio įstatymai neriboja. Vis dėlto, esant didelei įsipareigojimo pagal vekselį sumai arba ilgesniam terminui atidėjus skolos mokėjimo terminą, vekselio turėtojas susiduria su rizika, jog vekselį išrašiusio asmens turtinė padėtis gali pasikeisti ir pasunkėti. Taigi, skolinant didesnę sumą, svarbu užtikrinti prievolę pagal vekselį, pavyzdžiui, laidavimu. Tokiu atveju, jeigu įsipareigojęs asmuo vekselio neapmoka laiku, skolą galima išsiieškoti solidariai tiek iš vekselio davėjo, tiek iš laiduotojo.

3. Pasirašant vekselį reikėtų reikalauti, kad vekselio davėjas savo ranka įrašytų visą savo vardą, pavardę bei šalia pasirašytų. Ginčo atveju tai palengvins rašysenos ekspertizės atlikimą.

4. Išrašant vekselį, vietoj žodžių “paprastasis vekselis”, patartina rašyti “paprastasis neprotestuotinas vekselis”.

Susijusi informacija

1. Vekselio forma (pavyzdys)
2. Pranešimas dėl vekselio apmokėjimo (pavyzdys)

Parengta remiantis

1. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.77011/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!