· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Akcininko paskola įmonei

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Vienas iš būdų finansuoti įmonę yra akcininkų įnašai. Akcininkas gali finansuoti įmonę savo pinigais 2 būdais:

1. Skolinti įmonei – suėjus paskolos terminui pinigai grąžinami akcininkui.
2. Didinti įmonės įstatinį kapitalą – pinigai tampa UAB nuosavybe.

Jei akcininkas skolina įmonei:

1. Įmonė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Įmonei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju įmonei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
2. Įmonė išmokamas palūkanas gali priskirti prie leidžiamų atskaitymų, jei palūkanų norma atitinka rinkoje esančias palūkanas. Jei išmokamų palūkanų dydis viršija rinkoje esančias palūkanas, viršijanti dalis nebus laikoma leidžiamais atskaitymais. Nustatant palūkanų rinkos kainą, vienas iš kriterijų galėtų būti vidutinės komercinių bankų taikomos palūkanos, kurias skelbia Lietuvos bankas savo tinklalapyje lb.lt. Vis dėlto, to gali nepakakti, nes gali tekti įrodyti, už kokias palūkanas konkreti įmonė gali pasiskolinti rinkoje iš neasocijuoto asmens. Dėl šios priežasties rekomenduojama turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms (pavyzdžiui, komercinių bankų pasiūlymus įmonei dėl paskolos sutarties sudarymo).
3. Jei pasiskolinta suma viršija įmonės nuosavą kapitalą (1) daugiau nei 4 kartus, tai nuo viršijančios dalies mokamas palūkanas mokesčių administratorius gali pripažinti neleidžiamais atskaitymais ir apmokestinti kaip dividendus, jei tenkinamos abi šios sąlygos:
a) Palūkanų norma yra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas;
b) Akcininkas kontroliuoja (2) įmonę paskutinę mokestinio laikotarpio dieną.
Siekiant įrodyti, jog palūkanų norma nėra aukštesnė už rinkoje esančias palūkanas, rekomenduojama turėti paskolos sandorio su akcininku dokumentaciją, kuri pagrįstų taikomos palūkanų normos atitikimą rinkoje esančioms palūkanoms (pavyzdžiui, komercinių bankų pasiūlymus įmonei dėl paskolos sutarties sudarymo).
4. Akcininkui fiziniam asmeniui (taikoma tiek Lietuvos gyventojui, tiek užsieniečiui) išmokamos palūkanos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) Lietuvoje taikant šiuos tarifus:
15 % – metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU*;
20 % – metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU*.
5. Akcininkui juridiniam asmeniui išmokamų palūkanų apmokestinimo Lietuvoje tvarka:
5.1. Palūkanos, išmokamos Lietuvos juridiniam asmeniui, apmokestinamos taikant galiojantį pelno mokesčio tarifą (15% arba 5%).
5.2. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (DAIS), neapmokestinamos.
5.3. Palūkanos, išmokamos juridiniam asmeniui, kuris nėra įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, apmokestinamos taikant 10% pelno mokesčio tarifą.

____________________

1 Pasiskolintos sumos ir nuosavo kapitalo santykis apskaičiuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (neįskaitant to mokestinio laikotarpio rezultato).
2 Tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50% akcijų arba kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50% akcijų, o paties akcininko dalis yra ne mažesnė kaip 10% akcijų.
VDU* – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241.40 EUR; 120 VDU – 148968 EUR.

Susijusi informacija

1. Akcininko paskola įmonei (sutartis)

Parengta remiantis

1. Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.223105/asr
2. Dėl Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 d. ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 str. 5 d. įgyvendinimo taisyklių; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.231272/asr
3. Pelno mokesčio įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.157066/asr
4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!