· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Apmokestinimas likviduojant įmonę

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Likviduojant įmonę – uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ar individualią įmonę (IĮ), likęs jos turtas perduodamas UAB akcininkui ar IĮ savininkui. Tokiu atveju mokestinės prievolės atsiranda:
1. Likviduojamai įmonei;
2. UAB akcininkui ar IĮ savininkui.

Įmonės apmokestinimas

Akcininkui ar savininkui perduodant likviduojamos įmonės turtą, įmonė apmokestinama pelno mokesčiu (5% arba 15%). Apmokestinamas ne visas akcininkui ar savininkui perduodamas turtas, bet tik turto vertės padidėjimo pajamos, t.y. skirtumas tarp to turto tikrosios rinkos kainos perleidimo dieną ir jo įsigijimo kainos. Jei perleidžiamas turtas, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai turto įsigijimo kaina mažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma:

APMOKESTINAMA SUMA = PERLEISTO TURTO TIKROJI RINKOS KAINA PERLEIDIMO DIENĄ – (PERLEISTO TURTO ĮSIGIJIMO KAINA – NUSIDĖVĖJIMO SUMA)

Pavyzdžiui: Įmonė X yra likviduojama. Jos turimo automobilio, kuris perduodamas akcininkui ar savininkui, įsigijimo kaina yra 3500 EUR. Iki įmonės X likvidavimo buvo priskaičiuota 2500 EUR nusidėvėjimo suma. Automobilio perdavimo dieną šio turto tikroji rinkos kaina sudarė 1500 EUR. Vadinasi, likviduojamos įmonės X turto vertės padidėjimo pajamos yra 500 EUR (1500 EUR – (3500 EUR – 2500 EUR). Nuo šios sumos bus mokamas pelno mokestis.

Jei turtas buvo įgytas nemokamai, šio turto įsigijimo kaina lygi nuliui. Jei perduodamo turto tikroji rinkos kaina yra mažesnė už jo įsigijimo kainą arba jai lygi, pelno mokesčio mokėti nereikės.

UAB akcininko apmokestinimas

Perduodant likviduojamos UAB turtą akcininkui, mokami tokie mokesčiai:

1. Jei akcininkas juridinis asmuo – pelno mokestis (5% arba 15%);
2. Jei akcininkas fizinis asmuo – gyventojų pajamų mokestis (15%).

Apmokestinamas ne visas akcininko gautas turtas, bet tik turto vertės padidėjimo pajamos, t.y. skirtumas tarp gauto turto tikrosios rinkos kainos perleidimo dieną ir akcininko turimų akcijų įsigijimo kainos:

APMOKESTINAMA SUMA = GAUTO TURTO TIKROJI RINKOS KAINA PERLEIDIMO DIENĄ – AKCIJŲ ĮSIGIJIMO KAINA

Pavyzdžiui: UAB X akcininkas turi UAB X akcijų, įsigytų už 500 EUR. UAB X yra likviduojama, o jos turimas automobilis perduodamas akcininkui. Automobilio perdavimo dieną šio turto tikroji rinkos kaina sudarė 1500 EUR. Vadinasi, akcininko gauto turto vertės padidėjimo pajamos yra 1000 EUR (1500 EUR – 500 EUR). Nuo šios sumos bus mokamas pelno ar gyventojų pajamų mokestis.

Analogiškos apmokestinimo taisyklės taikomos ir tada, kai akcininkui už jo turimas akcijas perduodama pinigų suma.

Jei perduodamo turto tikroji rinkos kaina yra mažesnė už akcijų įsigijimo kainą arba jai lygi, pelno ir/ar gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės. Gyventojų pajamų mokestį turi deklaruoti, apskaičiuoti ir sumokėti pats akcininkas arba jo įgaliotas asmuo.

IĮ savininko apmokestinimas

Perduodant likviduojamos IĮ turtą savininkui, šis privalo mokėti gyventojų pajamų mokestį (15%).

Savininko apmokestinamomis pajamomis bus laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo dieną. Apmokestinamas ne visas savininko gautas turtas, bet tik turto vertės padidėjimo pajamos, t.y. skirtumas tarp gauto turto tikrosios rinkos kainos perleidimo dieną ir neatsiimto savininko įnašo, jei šis (jo dalis) nebuvo grąžintas savininkui pinigais:

APMOKESTINAMA SUMA = GAUTO TURTO TIKROJI RINKOS KAINA PERLEIDIMO DIENĄ – NEATSIIMTAS SAVININKO ĮNAŠAS

Pavyzdžiui: Likviduojant IĮ, savininkui perduodamas likęs IĮ turtas – automobilis, kurio tikroji rinkos kaina perdavimo dieną yra 15000 EUR. Savininko įnašas į IĮ, kuris nebuvo atsiimtas – 5000 EUR. Apskaičiuojant savininko apmokestinamas pajamas, iš automobilio tikrosios rinkos kainos (15000 EUR) atimama neatsiimto įnašo vertė (5000 EUR). Vadinasi, savininko pajamos, gautos IĮ likvidavimo atveju yra 10000 EUR (15000 EUR – 5000 EUR). Nuo šios sumos bus mokamas gyventojų pajamų mokestis.

Analogiškos apmokestinimo taisyklės taikomos ir tada, kai savininkui perduodama pinigų suma.

Jei perduodamo turto tikroji rinkos kaina yra mažesnė už neatsiimto įnašo vertę arba jai lygi, gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės. Gyventojų pajamų mokestį turi deklaruoti, apskaičiuoti ir sumokėti pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Svarbu žinoti

1. Likviduojamos įmonės turtas perduodamas surašant jo perdavimo aktus;
2. Likviduojama įmonė turi grąžinti į biudžetą perduodamo turto pirkimo PVM, kuris buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Grąžintinas PVM apskaičiuojamas atsižvelgiant į nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Pelno mokesčio įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.157066/dfIVBYBuAc
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/asr
3. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr
4. Vyriausybės nutarimas “Dėl pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo“; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5758DA19CE3D/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!