· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Dividendų apmokestinimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kas yra dividendai

Dividendai – akcininkams paskirta pelno dalis, proporcinga jiem nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Sprendimą, kokią įmonės pelno dalį išsimokėti dividendais, o kokią palikti įmonėje, akcininkai priima akcininkų susirinkime.

Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo bendrovės akcininkai, nepriklausomai nuo to, kokių metų pelnas yra skirstomas.

Bendrovės akcininkais gali būti fiziniai ir/arba juridiniai asmenys.

Dividendais taip pat laikomos akcininkų pajamos, gautos mažinant įmonės įstatinį kapitalą, jeigu šis kapitalas buvo padidintas iš įmonės pelno.

Individualios įmonės savininko ar mažosios bendrijos nario pajamos, gautos paskirsčius įmonės pelną, taip pat laikomos dividendais (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 str.).

Uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės dividendus gali išmokėti tik pinigais.


Dividendų negalima mokėti avansu. Dividendai dažniausiai skiriami vieną kartą metuose, kuomet yra suskaičiuojamas pasibaigusių metų rezultatas, tačiau jie gali būti skiriami ir už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, jeigu yra tenkinami visi nustatyti reikalavimai dėl tarpinių dividendų mokėjimo.

Dividendų apmokestinimas

Jeigu dividendus gauna fiziniai asmenys, dividendai apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), jeigu juridiniai asmenys – pelno mokesčiu (PM).

Dividendų apmokestinimas 2020 metais

Dividendų mokėtojasDividendų gavėjas (akcininkas)Mokesčio tarifas (žr. po lentele)
Lietuvos įmonėLietuvos gyventojas15% (1)
Lietuvos įmonėUžsienietis15% arba pagal DAIS (2)
Lietuvos įmonėLietuvos įmonė15% arba neapmokestinami (3)
Lietuvos įmonėUžsienio įmonė15%, pagal DAIS arba neapmokestinami (4)
Užsienio įmonėLietuvos įmonė15% arba neapmokestinami (5)
Užsienio įmonėLietuvos gyventojas15% arba pagal DAIS (6)

1 Lietuvos įmonė > Lietuvos gyventojui
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Lietuvos gyventojui, apmokestinami 15% GPM.

2 Lietuvos įmonė > Užsieniečiui
Dividendai, kuriuos Lietuvos įmonė išmoka Užsieniečiui, Lietuvoje apmokestinami 15% GPM. Jeigu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – DAIS) su valstybe, kurios gyventojas yra dividendus gaunantis Užsienietis, tuomet dividendai apmokestinami abejose šalyse pagal sutartyje numatytus tarifus, kuris Lietuvoje dažniausiai yra mažesnis nei standartinis tarifas, pavyzdžiui, Baltarusijos gyventojai Lietuvoje moka 10% GPM.

3 Lietuvos įmonė > kitai Lietuvos įmonei
Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos. Atkreipkite dėmesį, kad įmonė, gaunanti dividendus, gali susimažinti mokėtiną pelno mokestį tokia pelno mokesčio suma, kokią nuo išmokėtų dividendų sumokėjo dividendus išmokanti įmonė (Pelno mokesčio įstatymo 33 str. 3 d.).


Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas.

Lietuvos vieneto dalyviams nustatytas minimalus 12 mėnesių balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, kuris suteikia teisę neapmokestinti tiems dalyviams (kitiems Lietuvos vienetams) išmokamų dividendų, nebūtinai turi būti suėjęs dividendų paskirstymo datą. Vieneto dalyviui (kitam Lietuvos vienetui) išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėnesių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
Paaiškėjus kad Lietuvos vieneto dalyvis, nepasibaigus balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) 12 mėnesių valdymo laikotarpiui, tas akcijas (dalis, pajus) perleidžia ar kitaip nustoja jas valdyti (arba perleidžia dalį akcijų (dalių, pajų) ir dėl to jo valdomos balsus suteikiančios akcijos (dalys, pajai) nesudarys 10% dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete), tai neapmokestinamus dividendus išmokėjęs Lietuvos vienetas turi apskaičiuoti mokestį nuo tų išmokėtų dividendų ir sumokėti jį į biudžetą. Delspinigiai už ne laiku sumokėtą mokestį sumokami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

4 Lietuvos įmonė > Užsienio įmonei
Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.

Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurios rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) išmokami dividendai, yra sudaryta ir taikoma DAIS ir jei šios sutarties nuostatos riboja Lietuvos teisę pagal vidaus įstatymus apmokestinti išmokamus dividendus, tai taikomos sutartyse nustatytos apmokestinimo taisyklės (remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsniu).
Taikant konkrečių DAIS nuostatas, Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui), mokestį išskaičiuoti pagal DAIS nustatytą mažesnį nei Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tarifą gali tik tuo atveju, jei turi to asmens prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį. Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159. Užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) dividendus išmokėjęs ir nuo jų pagal taikomoje tarptautinėje DAIS nustatytą sumažintą mokesčio tarifą išskaičiavęs mokestį Lietuvos vienetas užpildytą DAS-1 formos egzempliorių turi pateikti mokesčių administratoriui jam pareikalavus.
Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui), neturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos) ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno (pajamų) mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą (įsakymu patvirtintą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formą) grąžinti išskaičiuotąjį mokestį.

Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Paaiškėjus, kad užsienio vienetas, nepasibaigus balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) 12 mėnesių valdymo laikotarpiui, tas akcijas (dalis, pajus) perleidžia ar kitaip nustoja valdyti (arba dalį jų perleidžia ir todėl jo valdomos balsus suteikiančios akcijos (dalys, pajai) nesudarys 10% dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete), tai neapmokestinamus dividendus išmokėjęs Lietuvos vienetas turi apskaičiuoti mokestį nuo išmokėtų dividendų ir jį sumokėti į biudžetą. Delspinigiai už ne laiku sumokėtą mokestį sumokami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai neapmokestinami dividendai išmokami rezidentui (juridiniam asmeniui) užsienio valstybės, su kuria Lietuvoje taikoma DAIS, tai nuo išmokamų dividendų mokestis neišskaičiuojamas, jei įvykdytos nustatytos sąlygos dėl dividendų neapmokestinimo, neatsižvelgiant į taikomos DAIS nuostatas.

5 Užsienio įmonė > Lietuvos įmonei
Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą, išskyrus Pelno mokesčio įstatymo 35 str. 2 ir 3 d. nustatytus atvejus. Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti, penkioliktos dienos (LR Pelno mokesčio įstatymo apibendrintame komentare aptartos išimtys dėl DAIS).

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu, akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai neapmokestinami.

Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės gaunami dividendai iš užsienio vienetų, nenurodytų Pelno mokesčio įstatymo 35 str. 2 d., kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, kurio nuolatinė buveinė (kai jai priskirtos akcijos, kapitalo dalis ar kitos teisės, už kurių turėjimą mokami šie dividendai) gauna šiuos dividendus, ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), neapmokestinami, jei dividendai gaunami iš užsienio vieneto, kurio pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu ir kuris nėra įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Lietuvos vienetas neįtraukia į pajamas iš užsienio vieneto gautų dividendų.

Svarbu paminėti, kad Pelno mokesčio 35 str. 2 ir 3 d. nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

6 Užsienio įmonė > Lietuvos gyventojui
Dividendai, kuriuos Užsienio įmonė išmoka Lietuvos gyventojui, Lietuvoje apmokestinami 15% GPM. Jeigu Lietuva yra sudariusi DAIS su valstybe, kurioje įregistruota dividendus išmokanti įmonė, tuomet dividendai apmokestinami pagal sutartyje numatytą tarifą, kuris dažniausiai yra mažesnis nei standartinis tarifas.

Praktiniai patarimai

Jeigu dividendus ketinate investuoti, tuomet naudingiau, jeigu dividendus gauna įmonė, t.y. akcininkas yra įmonė, o ne fizinis asmuo, nes:
– Įmonė gali nemokėti mokesčių nuo gautų dividendų, todėl investavimui gali skirti didesnę sumą.
– Jeigu investicija būtų nesėkminga, tuomet išlaidos, kurias įmonė patyrė investuodama, mažintų įmonės mokėtiną PM.

Trūkumai
– Jei įmonę kontroliuoja kita įmonė, t.y. valdo daugiau nei 50% balsų suteikiančių akcijų, abiejų įmonių pelnas privalo būti apmokestintas 15% PM, t.y. jos negali pasinaudoti lengvatiniu 5% PM tarifu.
– Papildomos išlaidos administruojant įmonę, kuri valdo akcijas.

Susijusi informacija

Sąvokos:

Lietuvos apmokestinamasis vienetas (Lietuvos vienetas) – juridinis asmuo, įregistruotas LR teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat LR įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso.

Užsienio apmokestinamasis vienetas (užsienio vienetas) – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus.

Lietuvos gyventojas – Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Užsienietis – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

Parengta remiantis

1. Pelno mokesčio įstatymas; e-tar.lt TAIS.157066
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; e-tar.lt TAR.C677663D2202
3. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt TAIS.106080
4. Šalys su kuriomis yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis; vmi.lt content/id/59501
5. Mokesčių administravimo įstatymas; e-tar.lt TAR.3EB34933E485
6. Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro; e-seimas.lrs.lt 9c46d7e10d3f11e98a758703636ea610
7. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras; vmi.lt 2020-04-09 redakcija
8. VMI prie LR FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 “DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” e-seimas.lrs.lt TAIS.140687


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!