· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Dividendų apmokestinimas


Informacija buvo rengta remiantis teisės aktais, kurie galiojo 2021-09-01

Dividendų apibrėžimas

Dividendai – akcininkams paskirta pelno dalis, proporcinga jiem nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai priima sprendimą, kokia įmonės pelno dalis turėtų būti išmokėta dividendais, o kokia turėtų būti palikta įmonėje.
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio apie dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
Bendrovės akcininkai yra fiziniai bei juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję bendrovės akcijų.
Dividendais laikomos ir mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, sudarytą ne iš akcininko įnašų, akcininko gautos lėšos ir (arba) akcininkui perleisto turto tikroji rinkos kaina to turto nuosavybės teisės perleidimo akcininkui dieną, išskyrus mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Mažinant bendrovės įstatinį kapitalą, laikoma, kad pirmiausia akcinikams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta padidinus įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, o ne iš akcininkų įnašų (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 str.).
Remiantis LR akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės dividendus išmoka pinigais.
Dividendų negalima mokėti avansu. Dividendai gali būti skiriami už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Paprastai sprendimas dėl dividendų paskyrimo yra priimamams kartą per metus, kuomet yra paskaičiuoti praėjusių finansinių metų įmonės veiklos rezultatai. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos sąlygos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatymo 60’1 str.

Dividendų apmokestinimas Lietuvoje

Pagal LR teisės aktus, jeigu dividendus gauna juridiniai asmenys, dividendai yra apmokestinami pelno mokesčiu (PM), jeigu fiziniai asmenys – gyventojų pajamų mokesčiu (GPM).

Dividendų apmokestinimas 2024 metais

Dividendų apmokestinimas fiziniams asmenims

Dividendų apmokestinimas fiziniams asmenims

1. Užsienio įmonė išmoka dividendus Lietuvos gyventojui

Jei Užsienio įmonė išmoka dividendus Lietuvos gyventojui, Lietuvoje jie yra apmokestinami taikant 15% GPM tarifą. Reiktų paminėti, jei Lietuva yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – DAIS) su valstybe, kurioje yra įregistruota dividendus išmokanti bendrovė, tai tokiu atveju dividendai apmokestinami pagal sutartyje nurodytą mokesčio tarifą ir sąlygas.

2. Lietuvos įmonė išmoka dividendus Lietuvos gyventojui

Pagal šiuo metu šalyje galiojančius mokesčių įstatymus, dividendams, kuriuos Lietuvos bendrovė išmoka Lietuvos gyventojui, yra taikomas 15% GPM tarifas.

3. Lietuvos įmonė išmoka dividendus užsieniečiui

Dividendai, kuriuos Lietuvos bendrovė išmoka užsienio piliečiui, Lietuvoje yra apmokestinami taikant 15% GPM tarifą. Jeigu dividendus gauna užsienietis, kuris yra gyventojas valstybės, su kuria Lietuva yra pasirašiusi DAIS, tuomet dividendai apmokestinami pagal DAIS numatytas sąlygas ir tarifus.

dividendų apmokestinimas juridiniams asmenims

Dividendų apmokestinimas juridiniams asmenims

1. Užsienio įmonė išmoka dividendus Lietuvos įmonei

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą, išskyrus Pelno mokesčio įstatymo 35 str. 2 ir 3 d. nustatytus atvejus. Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo gauti, penkioliktos dienos (LR Pelno mokesčio įstatymo apibendrintame komentare aptartos išimtys dėl DAIS).

Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu, akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą gaunami dividendai neapmokestinami.

Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės gaunami dividendai iš užsienio vienetų, nenurodytų Pelno mokesčio įstatymo 35 str. 2 d., kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, kurio nuolatinė buveinė (kai jai priskirtos akcijos, kapitalo dalis ar kitos teisės, už kurių turėjimą mokami šie dividendai) gauna šiuos dividendus, ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), neapmokestinami, jei dividendai gaunami iš užsienio vieneto, kurio pelnas yra apmokestinamas pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu ir kuris nėra įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.
Lietuvos vienetas neįtraukia į pajamas iš užsienio vieneto gautų dividendų.

Svarbu paminėti, kad Pelno mokesčio 35 str. 2 ir 3 d. nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

2. Lietuvos įmonė išmoka dividendus kitai Lietuvos įmonei

Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos. Šioje vietoje svarbu pažymėti, jog Pelno mokesčio įstatymo 33 str. 3 d. numato galimybę dividendus gaunančiai įmonei susimažinti mokėtiną pelno mokestį tokia pelno mokesčio suma, kokią nuo išmokėtų dividendų sumokėjo dividendus jai išmokanti įmonė.
Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas.

Lietuvos vieneto dalyviams nustatytas minimalus 12 mėnesių balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, kuris suteikia teisę neapmokestinti tiems dalyviams (kitiems Lietuvos vienetams) išmokamų dividendų, nebūtinai turi būti suėjęs dividendų paskirstymo datą. Vieneto dalyviui (kitam Lietuvos vienetui) išmokami dividendai gali būti neapmokestinami, jei dividendų paskirstymo momentu dar nėra suėjęs 12 mėnesių akcijų (dalių, pajų) valdymo laikotarpis, bet tas dalyvis turi tikslą išlaikyti tas akcijas (dalis, pajus) ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Paaiškėjus kad Lietuvos vieneto dalyvis, nepasibaigus balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) 12 mėnesių valdymo laikotarpiui, tas akcijas (dalis, pajus) perleidžia ar kitaip nustoja jas valdyti (arba perleidžia dalį akcijų (dalių, pajų) ir dėl to jo valdomos balsus suteikiančios akcijos (dalys, pajai) nesudarys 10% dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete), tai neapmokestinamus dividendus išmokėjęs Lietuvos vienetas turi apskaičiuoti mokestį nuo tų išmokėtų dividendų ir sumokėti jį į biudžetą. Delspinigiai už ne laiku sumokėtą mokestį sumokami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

3. Lietuvos įmonė išmoka dividendus Užsienio įmonei

Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.

Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurios rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) išmokami dividendai, yra sudaryta ir taikoma DAIS ir jei šios sutarties nuostatos riboja Lietuvos teisę pagal vidaus įstatymus apmokestinti išmokamus dividendus, tai taikomos sutartyse nustatytos apmokestinimo taisyklės (remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsniu).

Taikant konkrečių DAIS nuostatas, Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui), mokestį išskaičiuoti pagal DAIS nustatytą mažesnį nei Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tarifą gali tik tuo atveju, jei turi to asmens prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį. Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma patvirtinta VMI prie LR FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159. Užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui) dividendus išmokėjęs ir nuo jų pagal taikomoje tarptautinėje DAIS nustatytą sumažintą mokesčio tarifą išskaičiavęs mokestį Lietuvos vienetas užpildytą DAS-1 formos egzempliorių turi pateikti mokesčių administratoriui jam pareikalavus.

Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam ar fiziniam asmeniui), neturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį (DAS-1 formos) ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno (pajamų) mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą (įsakymu patvirtintą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuotą mokestį FR0022 (DAS-2) formą) grąžinti išskaičiuotąjį mokestį.

Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Paaiškėjus, kad užsienio vienetas, nepasibaigus balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) 12 mėnesių valdymo laikotarpiui, tas akcijas (dalis, pajus) perleidžia ar kitaip nustoja valdyti (arba dalį jų perleidžia ir todėl jo valdomos balsus suteikiančios akcijos (dalys, pajai) nesudarys 10% dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete), tai neapmokestinamus dividendus išmokėjęs Lietuvos vienetas turi apskaičiuoti mokestį nuo išmokėtų dividendų ir jį sumokėti į biudžetą. Delspinigiai už ne laiku sumokėtą mokestį sumokami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai neapmokestinami dividendai išmokami rezidentui (juridiniam asmeniui) užsienio valstybės, su kuria Lietuvoje taikoma DAIS, tai nuo išmokamų dividendų mokestis neišskaičiuojamas, jei įvykdytos nustatytos sąlygos dėl dividendų neapmokestinimo, neatsižvelgiant į taikomos DAIS nuostatas.

Parengta remiantis

1. Pelno mokesčio įstatymas; e-tar.lt TAIS.157066
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; e-tar.lt TAR.C677663D2202
3. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt TAIS.106080
4. Šalys su kuriomis yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis; vmi.lt content/id/59501
5. Mokesčių administravimo įstatymas; e-tar.lt TAR.3EB34933E485
6. Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro; e-seimas.lrs.lt 9c46d7e10d3f11e98a758703636ea610
7. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras; vmi.lt 2020-04-09 redakcija
8. VMI prie LR FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 159 “DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” e-seimas.lrs.lt TAIS.140687


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!