· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

UAB Mokesčiai

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Lietuvos Respublikos įstatymai numato 24 mokesčius.

Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje:

Mokesčio objektasMokestis ir tarifas
Pelnas15%, 10%, 5% arba 0% Pelno mokestis (1)
Dividendai, kuriuos išmoka Lietuvos įmonė15% (GPM) Lietuvos gyventojui
15% (GPM) Užsieniečiui (2)
15% arba neapmokestinama (Pelno mokestis) Lietuvos įmonei (3)
15% arba neapmokestinama (Pelno mokestis) Užsienio įmonei (4)
Darbo užmokestisGyventojų pajamų mokestis (GPM)
Moka darbuotojas (5):
20% – metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau) dalis, neviršijanti 84 VDU;
32% – metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau) dalis, viršijanti 84 VDU

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos
Moka darbuotojas (5):
6.98%
0% (užsieniečiams)

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos
Moka darbuotojas (5):
12.52%
14.62%, jeigu apdraustasis moka papildomą 2.1% pensijų įmoką savo lėšomis.
15.52%, jeigu apdraustasis moka papildomą 3% pensijų įmoką savo lėšomis.
(Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo santykiais susijusio atlygio, tačiau nuo iš to paties darbdavio gautų pajamų įmokos yra skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 84 VDU).
Moka įmonė:
1.31% Nedarbo socialiniam draudimui (2.03% , jei terminuota darbo sutartis)
Soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė – 0.14%; II grupė – 0.4%; III grupė – 0.7%, IV grupė – 1.4%);
0.16% Garantinio fondo įmoka;
0.16% Ilgalaikio darbo išmokų fondo įmoka
(Socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio sumos ar kitokio su darbo santykiais susijusio atlygio, tačiau nuo iš to paties darbdavio gautų pajamų įmokos yra skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 84 VDU ir ne mažesnės kaip MMA (yra išimčių)).
Prekių / paslaugų pardavimas21% Pridėtinės vertės mokestis
Nekilnojamasis turtas0.5% – 3% Nekilnojamojo turto mokestis
(konkretų tarifą nustato savivaldybė)

____________________________________

1 Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 EUR, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0% mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių – taikant 5% tarifą, išskyrus Pelno mokesčio įstatyme nustatytus atvejus.

2 Jeigu Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – DAIS) su valstybe, kurios gyventojas yra dividendus gaunantis Užsienietis, tuomet dividendai apmokestinami pagal sutartyje numatytą tarifą.

3 Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.
Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas.

4 Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą dividendai apmokestinami taikant 15% pelno mokesčio tarifą. Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos. Jeigu tarp Lietuvos ir užsienio valstybės, kurios rezidentui išmokami dividendai, yra sudaryta ir taikoma DAIS, taikomos sutartyse nustatytos apmokestinimo taisyklės. Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui, mokestį išskaičiuoti pagal DAIS nustatytą mažesnį nei Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tarifą gali tik tuo atveju, jei turi to asmens prašymą FR0021 (DAS-1) sumažinti išskaičiuojamą mokestį.
Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10% balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

5 Mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo įmonė.

Pastabos:

– Pelno mokestį, Pridėtinės vertės mokestį ir Nekilnojamojo turto mokestį nustatytais atvejais privalu mokėti avansu.

– Kai kuriais atvejais mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo ne mokesčio mokėtojas, o kitas asmuo (pavyzdžiui, už darbuotoją gyventojų pajamų mokestį privalo sumokėti darbdavys).

Parengta remiantis

1. Pelno mokesčio įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.157066/asr
2. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/asr
3. Sveikatos draudimo įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.28356/vzgBaDtGnl
4. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/vqEtvZxrdg
5. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr
6. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.257650/asr
7. Mokesčių administravimo įstatymas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!