· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Konsoliduota finansinė atskaitomybė

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Įmonių grupės finansinių ataskaitų konsolidavimas yra įmonių grupės finansinių ataskaitų sujungimas taikant verslo apskaitos standartuose (VAS) arba tarptautiniuose apskaitos standartuose (TAS) nustatytus metodus. Įmonių grupės konsoliduotoji finansinė atskaitomybė – įmonių grupės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma. Įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – įmonių grupės finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas kaip vienos įmonės finansinių ataskaitų rinkinys.

Įmonių grupę sudaro patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės. Patronuojančioji įmonė yra įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Patronuojamoji (dukterinė) įmonė – įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį, t.y. patronuojanti įmonė privalo sudaryti metinę konsoliduotąją finansinę atskaitomybę. Lemiamas poveikis įmonei – teisė valdyti įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant gauti naudos.

Yra išskiriamos 3 įmonių grupių kategorijos: mažos, vidutinės ir didelės įmonių grupės. Maža įmonių grupė gali nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo. Mažos įmonių grupės – tai įmonių grupės, kurių ne mažiau kaip du bendri įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rodikliai patronuojančiosios įmonės paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių (ši nuostata netaikoma, jeigu bent viena iš įmonių grupės įmonių yra viešojo intereso įmonė):
1) Balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 6 000 000 EUR;
2) Pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) – 9 600 000 EUR;
3) Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Išimtys, kai patronuojamosios (dukterinės) įmonės finansinės ataskaitos nekonsoliduojamos ir nesudaromas konsoliduotasis metinis pranešimas

Patronuojamosios (dukterinės) įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
1) Patronuojamosios įmonės akcijos įsigytos numatant jas parduoti per vienus metus nuo įsigijimo dienos;
2) Patronuojamosios įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos valdymą ir galimybę perleisti patronuojančiajai įmonei turtą;
3) Ypač retais atvejais, kai nedarant per didelių išlaidų arba pernelyg nedelsiant neįmanoma gauti informacijos, reikalingos konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms sudaryti.

Be ką tik nurodytos išimties, patronuojamosios įmonės finansinės ataskaitos gali būti nekonsoliduojamos, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu. Įmonių grupės požiūriu patronuojamoji įmonė laikoma nereikšminga, jeigu jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 % patronuojančiosios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 % patronuojančiosios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių patronuojamųjų įmonių ir jų finansinių ataskaitų nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas ir reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus.

Patronuojančioji įmonė, turinti tik patronuojamąsias įmones, kurių kiekviena atskirai ir visos kartu yra nereikšmingos, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir konsoliduotojo metinio pranešimo gali nesudaryti.

Parengta remiantis

1. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154659/lmwdQvuDeV
2. 16-asis verslo apskaitos standartas “Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“; www.bankrotodep.lt


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!