· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Įmonės steigimo etapai

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Visų įmonių steigimo procedūra yra beveik vienoda, nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos. Bendrosios steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detaliau – atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Kadangi Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB), toliau bus aptariama UAB steigimo procedūra.

Galima išskirti tokius pagrindinius UAB steigimo etapus:

1. Pasirinkite UAB pavadinimą. Svarbu žinoti, kad jis negali sutapti su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu (jau egzistuojančius įmonių pavadinimus galite pasitikrinti čia). Pasirinkus norimą UAB pavadinimą, galima kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu rezervuoti pavadinimą 6 mėnesiams. Tai reiškia, kad šį laikotarpį niekas kitas negalės įregistruoti įmonės tokiu pačiu pavadinimu, be to, Jūs būsite tikri, kad toks UAB pavadinimas yra galimas. Apie įmonės pavadinimo parinkimą galite skaityti čia.

2. Parenkite steigimo dokumentus, t.y.:
a) Steigimo sutartis. Šiame dokumente nustatomos UAB steigimo sąlygos. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas. Steigimo sutartis, sudaryta Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka, suteikia teisę atidaryti steigiamos įmonės kaupiamąją sąskaitą banke;
b) Įstatai. Tai dokumentas, kuriame numatomi UAB veiklos tikslai, įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.;
c) Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai (valdyba arba vadovas), tvirtinami UAB įstatai. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Protokolo ir sprendimo galite nesudaryti, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodyti steigimo sutartyje (steigimo akte).

Akcininkai gali papildomai tarpusavyje sudaryti akcininkų sutartį. Tokia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip bus balsuojama skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų (valdyba arba vadovas) narius, nustato akcininkų atsakomybę, aptaria kitus akcininkams svarbius dalykus. Akcininkų sutartis nėra privaloma.

3. Suformuokite UAB įstatinį kapitalą. Tam tikslui reikia atidaryti UAB banko sąskaitą ir įnešti į ją ne mažiau kaip 2500 EUR, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią, kad UAB sąskaitoje yra 2500 EUR, ši pažyma vėliau teikiama notarui. Tokie steigėjų įnašai sudaro įstatinį kapitalą, kurį privalo turėti kiekviena UAB prieš pradedant veiklą. Po UAB įregistravimo šios lėšos tampa UAB nuosavybe ir naudojamos UAB veikloje. UAB įstatinis kapitalas negali būti mažesnis nei 2500 EUR. Jei UAB įstatinis kapitalas minimalus (2500 EUR), jis gali būti formuojamas tik pinigais ir visa suma sumokama į UAB banko sąskaitą. Jei pasirenkamas didesnis įstatinis kapitalas, dalį jo galima apmokėti turtu (šiuo atveju reikia atlikti turto vertinimą), tačiau visais atvejais pinigai turi sudaryti ne mažiau kaip 25% įstatinio kapitalo ir tai turi būti ne mažiau kaip 2500 EUR.

4. Pateikite steigimo dokumentus notarui, kuris patvirtins, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB registruoti galima. Papildomai notarui reikia pateikti:
a) Banko pažymą apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą;
b) Patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei. Jei patalpos įkeistos bankui, pateikiamas ir banko sutikimas.

5. Notaro patvirtintus dokumentus pateikite Juridinių asmenų registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.

UAB galima įsteigti ir internetu, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
1. Naudojami pavyzdiniai steigimo dokumentai;
2. Įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais;
3. Yra patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas naudoti patalpas buveinei registruoti, jeigu patalpos nėra steigėjo asmeninė nuosavybė;
4. Pavadinimas yra laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą;
5. UAB pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo “Lietuva”;
6. Steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą.

Steigiant UAB atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą galite tik elektroniniu būdu Luminor, Citadele, Swedbank, SEB, Šiaulių banke ar Medicinos banke. Savitarnos sistemoje teikiant prašymą įregistruoti UAB, reikia:
1. Pateikti bankui elektroninę paraišką;
2. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti banko darbuotojo parengtą kaupiamosios sąskaitos sutartį;
3. Bankui informavus Registrų centro elektroninių paslaugų sistemą apie sudarytą sutartį ir į kaupiamąją sąskaitą perverstas lėšas įstatiniam kapitalui suformuoti, tęsti įmonės registravimą.

Internetu taip pat galima įsteigti individualią įmonę, viešąją įstaigą, asociaciją, mažąją bendriją, labdaros ir paramos fondą.

Svarbu pažymėti, kad akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka UAB akcininkų sąrašai, išskyrus atvejus, kai visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenis į JADIS gali teikti bendrovės vadovas, jo įgaliotas asmuo arba prokuristas, jeigu prokūra įregistruota Juridinių asmenų registre.

Susijusi informacija

1. UAB steigimo dokumentai (pavyzdžiai)

Parengta remiantis

1. Civilinis kodeksas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
2. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/asr
3. Vyriausybės nutarimas “Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimoe-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.221119/asr
4. Ūkio ministro įsakymas “Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b177adf05af711e497fcb72f7117d500/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!