· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Kaip pasiruošti steigimui

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių kalbos normų ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus. Praktikoje registruojami ir pavadinimai užsienio kalba. Įmonės pavadinimas registruojamas, jei jis nesutampa su kitos įmonės pavadinimu ar prekių ženklu. Įregistravus pavadinimą gali atsirasti tokios neigiamos pasekmės:

1. Jei pavadinimas yra klaidinamai panašus į kitų įmonių pavadinimus ar prekių ženklus (pavyzdžiui, Megarent ir Megarenta), jų savininkai gali pareikšti pretenzijas;
2. Jei pavadinimas neatitinka lietuvių kalbos normų, vadovas gali būti baudžiamas Valstybinės kalbos inspekcijos.

Kaip pasiskirstyti akcijas

Steigiant uždarąją akcinę bendrovę (UAB) kartu su kitais asmenimis, svarbu apgalvotai paskirstyti akcijas. Reikėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos galimus akcijų pasiskirstymo modelius, pavyzdžiui:

1. 50% + 50%. Įmonėje esant dviems akcininkams, toks akcijų pasiskirstymas gali sukelti sunkumų kilus nesutarimams tarp akcininkų, kadangi nė vienas iš jų negali daryti lemiamos įtakos priimant įmonei svarbius sprendimus. Šiuo atveju sprendimų priėmimas įmonėje gali būti “įšaldytas”;
2. 33% + 33% + 34%. Esant tokiam akcijų pasiskirstymo modeliui, įmonėje gali strigti priėmimas sprendimų, kuriems reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, pavyzdžiui, paskirstyti pelną reikalinga ne mažiau nei 2/3 balsų, taigi du akcininkai, turintys po 33% akcijų, negalės savo balsais nulemti, kad toks sprendimas būtų priimtas;
3. Kai kurių sprendimų priėmimui įstatymas numato ne mažesnę nei 3/4 balsų daugumą, todėl mažas skaičius akcijų (pavyzdžiui, 25%) gali turėti didelę įtaką.

Svarbu žinoti, kad balsai skaičiuojami ne nuo visų, bet tik nuo dalyvaujančių susirinkime akcininkų turimų akcijų skaičiaus. Taigi visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujant ne visiems akcininkams, mažas skaičius akcijų įgyja didesnę reikšmę.

Įstatinio kapitalo dydis

UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 EUR. Sprendžiant, kokį įstatinio kapitalo dydį pasirinkti, svarbu suvokti, jog šios lėšos tampa UAB nuosavybe. Įstatinio kapitalo dydis svarbus ir UAB kreditoriams (pavyzdžiui, imant paskolą iš banko), nes parodo lėšų sumą, kurios akcininkai negali kada panorėję atsiimti. Tai galima padaryti tik mažinant UAB įstatinį kapitalą, tačiau šio proceso metu taip pat ginami kreditorių interesai. Kai įmonei reikalingos lėšos, akcininkai gali:

1. Skolinti įmonei (suėjus paskolos terminui pinigai grąžinami akcininkams);
2. Didinti įmonės įstatinį kapitalą (pinigai tampa UAB nuosavybe).

Įmonės valdymas

Esminius UAB valdymo klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas, o einamuosius – vadovas. Įmonėje gali būti sudaroma valdyba ir/arba priežiūros organas stebėtojų taryba, kuriuos renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas.
Visuotinis akcininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma renka ir atšaukia įmonės vadovą (direktorių). Įstatymas numato sprendimus, kuriems priimti reikalinga 2/3 ar 3/4 akcininkų balsų dauguma (pavyzdžiui, pelno paskirstymas ar naujų akcijų įsigijimas). Taip ginamos mažiau akcijų turinčių asmenų teisės.
Direktorius priima svarbius įmonei sprendimus. Akcininkai dažnai siekia kontroliuoti jo veiksmus, todėl bendrovės įstatuose numato sprendimus, kuriuos direktorius gali priimti tik gavęs akcininkų pritarimą (pavyzdžiui, įsigyti ilgalaikio turto už vertę, didesnę nei, pavyzdžiui, 14481 EUR). Direktoriumi gali būti ir vienas iš akcininkų.
Jei įmonėje sudaroma valdyba, ji renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Tokiu atveju dalį sprendimų priima valdyba, o dalį – direktorius. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Ją sudaro ne mažiau nei 3 nariai. Valdyba sudaroma tam, kad svarbius valdymo sprendimus priimtų ne vienas asmuo, bet keletas. Toks valdymo modelis akcininkams yra saugesnis.
Jei įmonėje sudaroma stebėtojų taryba, ji renka bei atšaukia valdybą ir įmonės vadovą, taip pat prižiūri jų veiklą. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali bet kada atšaukti bet kurį bendrovės valdymo organą.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Civilinis kodeksas; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
2. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
3. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/asr
4. Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227406/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!