· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Mažoji bendrija

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01; Aktualumas peržiūrėtas 2021-01-05

Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles.

Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, tačiau mažosios bendrijos nariai turi įnešti įnašus (jų dydį nustato patys nariai, narių susirinkime). Mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo tvarką).

Narys gali dirbti mažojoje bendrijoje, tačiau negali sudaryti darbo sutarties. Mažoji bendrija gali sudaryti darbo sutartis tik su darbuotojais, kurie nėra bendrijos nariai.

Valdymas

1. Tik narių susirinkimas. Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas;
2. Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas, šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų (civilinė) sutartis.

Svarbiausius sprendimus nariai priima balsavimu. Vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio. Jei mažoji bendrija turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsavimo tvarka (pvz., balsų skaičius priklauso nuo įnašo dydžio).

Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų mažosios bendrijos narių balsų. Kai kuriems sprendimams numatyta ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma (pvz., dėl metinio pelno paskirstymo), yra sprendimų, kurie priimami vienbalsiai (pvz., dėl pelno paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, dėl naujų narių priėmimo).

Privalumai

1. Ribota narių atsakomybė, t.y. nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui – už neįvykdytas IĮ prievoles savininkas atsako savo asmeniniu turtu).
2. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (palyginimui – UAB įstatinis kapitalas yra 2 500 EUR).
3. Mažosios bendrijos narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio, o lėšų asmeniniams poreikiams gali iš bendrijos gauti išsimokėdamas pelną avansu.

Trūkumai

1. Steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui – UAB akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, o akcininkų skaičius neribojamas);
2. Kadangi nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka – bus sunkiau spręsti mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčus;
3. Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB (pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ar kai nėra PVM mokėtoja).

Apmokestinimas

1. Lėšos asmeniniams poreikiams

Mažosios bendrijos narys negali sudaryti darbo sutarties su bendrija ir gauti darbo užmokesčio, tačiau jis gali gauti iš bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams.

Galima pasirinkti, kaip šias lėšas apmokestinti:
a) Kaip avansu išmokamą pelną, žr. žemiau.
b) Kaip su darbo santykiais susijusias pajamas (kaip darbo užmokestį), žr. žemiau;

2020 metais mažųjų bendrijų narių VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos, VSD įmokų mokėti nereikės. VSD įmokų galima nemokėti, net jeigu tos lėšos bus išimtos asmeniniams poreikiams (tas laikotarpis bus neįskaitytas į socialinio draudimo stažą), jeigu:
1. Mažosios bendrijos nariui pirma savarankiška veikla nuo 2019-01-01.
2. Mažosios bendrijos narys gauna (jiems yra paskirta) pensija ar netekto darbingumo (invalidumo) pensija.
3. Mažosios bendrijos narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją.
4. Mažosios bendrijos narys gauna pensiją iš ES narės.
5. Mažosios bendrijos narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.
6. Mažosios bendrijos narys sukakęs senatvės pensijos amžių.

VSD įmokų tarifai:
13.83%;
15.93% (jei apdraustasis kaupia pensijai 2.1%);
16.83% (jei apdraustasis kaupia pensijai 3%).

PSD įmokų tarifas:
6.98%. Jos apskaičiuojamos nuo tos pačios bazės kaip ir VSD įmokos (nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos).

Įmokų “lubos”:
Įmokos negali būti mokamos nuo didesnės sumos nei 43 *VDU per metus (53380.20 EUR):
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241.40 EUR.

Jei mažosios bendrijos narys lėšų asmeniniams poreikiams neima, VSD įmokų mokėti nereikia, o PSD įmokas reikia mokėti nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). Nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA yra 642 EUR, minimali PSD įmoka – 44.81 EUR. PSD galima nemokėti, jeigu mažosios bendrijos narys yra draustas privalomu sveikatos draudimu kitais būdais, pvz.: dirba pagal darbo sutartį, yra draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis, pensininkas ir pan.

GPM įmokos (B klasė):
20% – mažosios bendrijos narių pajamų, priskirtų su darbo santykiais susijusioms pajamoms (taikomas metinis NPD, 02 pajamų rūšies kodas), dalis, neviršijanti 84 VDU (104277.60 EUR);
32% – mažosios bendrijos narių pajamų, priskirtų su darbo santykiais susijusioms pajamoms, dalis, viršijanti 84 VDU.

Išsimokėdamas lėšas asmeniniams poreikiams ir pasirinkdamas jas apmokestinti kaip darbo santykius, narys sumoka ženkliai daugiau mokesčių, kas turėtų suteikti didesnes pensijos, ligos, motinystės, nedarbo išmokas.

2. Vadovo atlygis

Jeigu mažosios bendrijos valdymo organuose – numatytas vadovas, su juo privaloma sudaryti civilinę (paslaugų) sutartį (darbo sutarties sudaryti negalima).

Jei vadovas nėra mažosios bendrijos narys, pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos, apmokestinamos:

– VSD įmokos:
8.72%;
10.82%, jeigu apdraustasis moka papildomą 2.1% pensijų įmoką savo lėšomis;
11.72%, jeigu apdraustasis moka papildomą 3% pensijų įmoką savo lėšomis.
– PSD įmokos:
6.98%.
– GPM įmokos (A klasė):
20% – metinių pajamų dalis, neviršijanti 84 *VDU (104277.60 EUR);
32% – metinių pajamų dalis, viršijanti 84 VDU.

Jei vadovas yra mažosios bendrijos narys, pajamos, gautos pagal civilinę paslaugų sutartį, apmokestinamos:

– VSD įmokomis neapmokestinama.
– PSD įmokomis neapmokestinama.
– GPM įmokos (B klasė):
15% – metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU (148968 EUR);
20% – metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU.

3. Pelno mokestis

Apskaičiuojant mažųjų bendrijų apmokestinamąjį pelną, taikomas 15% arba 5% pelno mokesčio tarifas.
5 % pelno mokesčio tarifas taikomas bendrijoms, kurios tenkina žemiau pažymėtas sąlygas:
– Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir
– Mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300000 Eur ir neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Nuo 2018 mokestinio laikotarpio naujai įsteigtų mažųjų bendrijų pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas:

0% pelno mokesčio tarifu, jeigu:
-Vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių, t. y. mažiau arba lygus 10;
– Pirmojo mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300000 Eur;
– Vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų;
– Vieneto dalyvis (dalyviai) yra tik fizinis asmuo (ar fiziniai asmenys);
– Per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį: vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto
akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

4. Pelno paskirstymas (dividendai)

Mažosios bendrijos pelnas gali būti skirstomas bendrijos nariams:
a) Pasibaigus metams – už praėjusius finansinius metus;
b) Metų bėgyje – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Pajamos iš paskirstytojo pelno , t.y. dividendai (26 pajamų rūšies kodas) apmokestinami 15% gyventojų pajamų mokesčiu.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo daugiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, narys turi grąžinti skirtumą, įskaitant mažosios bendrijos sumokėtus mokesčius.

Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje avansu išsimokėjo mažiau lėšų, negu jam paskirta metinio pelno dalis, jam išmokamas tik skirtumas.

Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo skirstyti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
1. Mažoji bendrija dirba nuostolingai;
2. Nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
3. Mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo.

5. Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Mažoji bendrija privalo pateikti prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoja, jeigu pajamos per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45000 EUR arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14000 EUR. Standartinis PVM tarifas 21%.

6. Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas intervale nuo 0.5% iki 3% nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Susijusi informacija

1. Mažosios bendrijos steigimo dokumentai

Parengta remiantis

1. Mažųjų bendrijų įstatymas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!