· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Pirmi veiksmai įregistravus įmonę

Antspaudo gamyba
Vadovo įdarbinimas
Einamosios sąskaitos atidarymas banke
Registracija mokesčių mokėtoju
Susijusi informacija

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Antspaudo gamyba

Pažymėtina, kad antspaudas įmonėms nėra privalomas, jeigu pareiga turėti antspaudą nėra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 str. 5 d. nurodyta, kad dokumentas privalo būti patvirtintas juridinio asmens antspaudu tik tais atvejais, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose. Taigi, jei naujai steigiama įmonė įstatuose nurodo, kad savo veikloje naudoja antspaudą, ji turi pareigą jį naudoti. Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) vadovas, pageidaujantis užsakyti apvalų įmonės antspaudą turi kreiptis tiesiogiai į antspaudo gamintoją. Antspaudo užsakymui reikalingi dokumentai:

1. Įmonės ESI (elektroninis sertifikuotas išrašas);
2. Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar pasas), atsiimančio antspaudą asmens;
3. Įgaliojimas, jei antspaudą pasiima ne įmonės vadovas. Įgaliojimas turi būti pasirašytas įmonės vadovo;
4. Jei apvaliame antspaude naudojamas įmonės logotipas, reikia turėti jo užregistravimo dokumentus.

Vadovo įdarbinimas

UAB vadovas gali oficialiai veikti bendrovės vardu (pavyzdžiui, pasirašyti sutartis) tik tada, kai su juo yra sudaryta darbo sutartis. Darbo kodekso (DK) 101 str. 1 d. nurodyta, kad su juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu – fiziniu asmeniu (toliau – juridinio asmens vadovas), dirbančiu atlygintinai, privalo būti sudaryta darbo sutartis, išskyrus mažųjų bendrijų ir individualiųjų įmonių vadovus. Tokia sutartis gali būti sudaryta ir ne visam darbo laikui.
Vadovaujantis DK 102 str., darbo sutartį su juridinio asmens vadovu juridinio asmens vardu pasirašo juridinio asmens steigimo dokumentuose ar įstatymuose nurodytas kompetentingo juridinio asmens valdymo organo įgaliotas asmuo. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. nurodyta, kad sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys (jei valdyba nesudaroma – stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas stebėtojų tarybos įgaliotas narys, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo). Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Apie bendrovės vadovo išrinkimą, bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Svarbu žinoti, jog tas pats asmuo gali būti vadovu ne vienoje įmonėje. Apie vadovo įdarbinimą būtina pranešti Sodrai. Pranešama pateikiant 1-SD pranešimą (pranešimas apie asmens socialinio draudimo pradžią). Atkreiptinas dėmesys, kad 1–SD pranešimą pateikti reikia ne vėliau nei vieną dieną prieš darbuotojui pradedant dirbti.

Einamosios sąskaitos atidarymas banke

Tai UAB kaupiamosios sąskaitos, atidarytos steigimo metu, keitimas į einamąją sąskaitą, per kurią bus galima vykdyti atsiskaitymus. Įmonės banko sąskaitą gali atidaryti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (turintis notaro patvirtintą įgaliojimą).

Einamosios sąskaitos atidarymui reikalingi dokumentai:

1. Juridinio asmens registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimas, jo nuorašas arba VĮ Registrų centro prieigos kodas elektroniniam sertifikuotam išrašui gauti;
2. Įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalas arba nuorašas;
3. Juridinio asmens valdymo organo sprendimo originalas arba nuorašas, liudijantis vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose;
4. Juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintas įgaliojimas pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo;
5. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
6. Įmonės antspaudas, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Registracija mokesčių mokėtoju

Juridiniai asmenys kitą darbo dieną po įregistravimo į Juridinių asmenų registrą yra automatiškai įregistruojami į Mokesčių mokėtojų registrą. Pasikeitus atitinkamose VMI formose teikiamiems duomenims, duomenis mokesčių mokėtojas turi tikslinti. Registracija pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju gali būti privaloma arba savanoriška.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Darbo kodeksas [REIKIA NUORODOS, PATIKRINTI NES KEISIS 2020-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/dsdDgIsWhe
2. Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatymas [REIKIA NUORODOS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171378/asr
3. Vyriausybės nutarimas “Dėl mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo” [REIKIA NUORODOS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107942/asr
4. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas “Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo” [REIKIA NUORODOS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B34E3F22FC25/asr
5. Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas “Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 “Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių” pakeitimo” [REIKIA NUORODOS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.325673
6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas [REIKIA NUORODOS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!