· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Verslo liudijimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Individualios veiklos rūšys

Individuali veikla – patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Ši veiklos forma gali būti vykdoma dviem būdais:
1. Su verslo liudijimu;
2. Su individualios veiklos pažyma.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo to kiek pajamų uždirbote) ir galima verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis.

Vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams nuo faktiškai gautų pajamų ir galima verstis įvairesne veikla.

Verslo liudijimas

Verslo liudijimas − tai dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio
sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos
veikla, jeigu šios veiklos rūšys įtrauktos į veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo
liudijimą, rūšių sąrašą. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, mokesčio skaičiuoklę rasite čia.

Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis, veiklų klasifikatorių rasite čia.

Pažymėtina, kad gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Verslo liudijimai verstis veikla gyventojams gali būti išduodami:
1) Neribojant veiklos teritorijos;
2) Visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją;
3) Konkrečios savivaldybės teritorijoje.
Dėl šio dokumento išdavimo reikia kreiptis į bet kurią Teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją. Gyventojai verslo liudijimus gali įsigyti, pratęsti/pakeisti ar nutraukti taip pat ir elektroniniu būdu, prisijungę prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės − Mano VMI.

Verslo liudijimo trukmė nurodoma prašyme (maksimali: 1 kalendoriniai metai; minimali: prekybai 1 diena, paslaugoms bei gamybai 5 pasirinktos dienos, kurios neprivalo eiti paeiliui). Verslo liudijimą galima pratęsti.

Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato, privalo pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą.
Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti:
1) Neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – popierinį (atspausdintą) žurnalą;
2) Elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – VMI valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS) arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos žurnalas.
Vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą privaloma išrašyti, kai:
1) Tai numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2) Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.
3) Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai 1) ir 2) punktuose nenurodytais atvejais išrašomi pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu.
Išsamiau su apskaitos tvarka galite susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas verslo liudijimus įsigiję gyventojai turi teisę pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį:
‒ Nuo iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, gautų ne didesnių nei 45000 EUR
pajamų (nuo 2012-01-01 iki 2017-12-31 gyventojas galėjo pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų
mokestį, nuo iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, gautų pajamų tik tuo atveju, jei
neprivalėjo registruotis ir nebuvo įregistruoti PVM mokėtojais;
‒ Nuo iš gyvenamosios paskirties patalpų nuomos gautų pajamų, jei pajamos iš nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija 45000 EUR per mokestinį laikotarpį (nuo 2012-01-01 iki 2017-12-31 ‒ jei pajamos iš nuomos per mokestinį laikotarpį neviršijo LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 straipsnyje nustatyto dydžio, kuris nurodytu laikotarpiu buvo 45000 EUR).
Tuo atveju, jei gyventojas vykdo kitokią, nei verslo liudijime nurodyta, veiklą, jam pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas atsiranda prievolė sumokėti pajamų mokestį nuo verslo liudijime nenurodytos veiklos rūšies gautų pajamų.

Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės

1. Prekybos verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už parduotas prekes:
1.1. Be apribojimų iš kitų gyventojų (iš jų ir iš ne prekybos individualią veiklą vykdančių
gyventojų (tiek verslo liudijimus įsigijusių, tiek individualią veiklą įregistravusių).
1.2. Nuo 2016 m. lapkričio 24 d. iki 4500 EUR per mokestinį laikotarpį iš prekybos veiklos nevykdančių juridinių asmenų bei iš individualią prekybos veiklą (išskyrus žemės ūkio ir maisto produktus) vykdančių gyventojų (tiek įsigijusių prekybos verslo liudijimus, tiek įregistravusių prekybos veiklą su pažyma).
2. Gamybos ar paslaugų (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už parduotas savo gamybos prekes ar suteiktas paslaugas:
2.1. Be apribojimų iš kitų gyventojų (iš jų ir individualią veiklą vykdančių gyventojų ‒ tiek verslo liudijimus įsigijusių, tiek įregistravusių individualią veiklą su pažyma).
2.2. Iki 4500 EUR per mokestinį laikotarpį iš tos pačios veiklos nevykdančių juridinių asmenų (jei verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis sutampa su juridinio asmens Mokesčių mokėtojų registre (toliau — MMR) įregistruota veikla, laikoma, kad vykdoma ta pati veikla).
Nuo 2016 m. mokestinio laikotarpio į 4500 EUR sumą įskaičiuojamos verslo liudijimą (ar verslo liudijimus) įsigijusio gyventojo iš visuose verslo liudijimuose (išskyrus patalpų nuomą) nurodytų rūšių veiklos gautos pajamos:
− Prekybos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo gautos pajamos iš prekybos veiklos nevykdančių juridinių asmenų bei iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų, tiek įsigijusių prekybos verslo liudijimus, tiek įregistravusių prekybos veiklą su pažyma (taikoma nuo 2016-11-24),
ir
− Iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir/ar suteiktų paslaugų (išskyrus patalpų nuomą).
Svarbu pažymėti, kad verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už parduotas prekes (įskaitant savos gamybos prekes) bei suteiktas paslaugas juridiniams asmenims tik tuo atveju, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi, turint verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Vadinasi, jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, vykdantis tokią pačią veiklą kaip ir juridinio asmens įregistruota MMR (nors faktiškai ir nevykdoma), parduos prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) ar teiks paslaugas, tai iš tokio juridinio asmens jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą.
3. Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų už kalendoriniais metais gyventojams (įskaitant ir individualią veiklą vykdančius gyventojus) suteiktas nuomos paslaugas.

Verslo liudijimas nesuteikia šių teisių:
1. Prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš prekybos:
− Automobiliais, motociklais, mopedais;
− Nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;
− Iš žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams (tiek prekybos verslo liudijimus įsigijusiems, tiek įregistravusiems individualią prekybos veiklą su pažyma);
− Iš prekybos veiklą vykdančių juridinių asmenų.
2. Sumokėjus savivaldybių tarybų nustatyto dydžio fiksuotą pajamų mokestį ir individualios veiklos vykdymui įsigijus verslo liudijimą, mokestiniu laikotarpiu gauti 45000 EUR viršijančių pajamų.
3. Sumokėjus savivaldybių tarybų nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir nuomos veiklos vykdymui įsigijus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, mokestiniu laikotarpiu gauti 45000 EUR viršijančių pajamų.
4. Gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš patalpų nuomos juridiniams asmenims.
5. Gauti pajamų už prekių (įskaitant ir savo gamybos) pardavimą bei už paslaugų teikimą iš tą pačią veiklą, kaip ir verslo liudijime nurodyta veikla, vykdančių juridinių asmenų.
6. Gyventojams išduotas (išduoti) prekybos ir/ar gamybos ir/ar paslaugų verslo liudijimas (liudijimai) nesuteikia teisės gauti daugiau kaip 4500 EUR pajamų iš: prekių pardavimo individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams (tiek prekybos verslo liudijimus įsigijusiems, tiek įregistravusiems individualią prekybos veiklą su pažyma), iš prekių pardavimo prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims bei iš savo gamybos prekių pardavimo ir paslaugų teikimo juridiniams asmenims.

Svarbu pažymėti, kad nuo 2016-11-24 nebegalioja draudimas, įsigijus verslo liudijimą, verstis licencijuojama veikla bei prekiauti cukrumi.

Nuo 2012-05-01 individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek įsigiję verslo liudijimus, tiek įregistravę individualią veiklą (pagal pažymą) ir užsiimantys prekyba patalpose (ne lauko sąlygomis) savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus (išimtys nustatytos VMI prie LR FM viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. VA-40Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumentų išrašymo“.

Verslo liudijimas – mokesčiai

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

MokestisMokesčio dydis
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)Savivaldybių tarybų nustatyti dydžiai. Pajamos laikomos gautomis iš veiklos pagal verslo liudijimą, jeigu neviršija 45000 EUR per metus. 45000 EUR viršijanti suma, taip pat suma, viršijanti 4500 EUR, gauta iš juridinių asmenų už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas ir (ar) už individualią veiklą vykdantiems gyventojams parduotas ne savo gamybos prekes, apmokestinama 15% GPM.
Viršijančiai pajamų daliai taikomas pajamų mokesčio kreditas pagal formules (išskyrus 45000 EUR viršijančiai turto nuomos pajamų daliai, kurios nelaikomas individualios veiklos pajamomis).
Valstybinio socialinio draudimo mokestis (VSD)8.72%
10.82%, jeigu asmuo moka papildomą 2.1% pensijų įmoką savo lėšomis.
11.72%, jeigu asmuo moka papildomą 3% pensijų įmoką savo lėšomis.
VSD įmokos skaičiuojamos nuo MMA. Mokama kas mėnesį. (1)
Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomai VSD įmokos nemokamos.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)Kiekvieną mėnesį 6.98% nuo MMA; ne mažiau kaip 6.98% 12 MMA per metus.

Gyventojai, kurie:
- Patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) yra nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje, t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ir
- Įsigyja verslo liudijimus, kurie skirti veiklai vykdyti tik tam tikromis mėnesio dienomis, PSD įmokas už verslo liudijimą moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą. Dienos įmoka apskaičiuojama proporcingai.
Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomai PSD įmokos nemokamos.

____________________

1 Įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Kai verslo liudijimas galioja ilgiau nei 3 mėnesius, VSD įmokas galima mokėti vėliau. Už praėjusį ketvirtį mokama iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

Susijusi informacija

Mokesčių inspekcijos informacija:

1. Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė; www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.2.4
2. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės; www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.10.4
3. Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitai; www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.10.5.1
4. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas; www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.10.5.2
5. Verslo liudijimo duomenų tikrinimas; www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimu-duomenu-tikrinimas1
6. Verslo liudijimų skaičiuoklė; www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimu-skaiciuokle12
7. Savivaldybių tarybų nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio tarifai; www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.10.1
8. Verslo liudijimo išdavimas / pratęsimas / nutraukimas; www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimo-isdavimas/-pratesimas/nutraukimas

Parengta remiantis

1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės; e-seimas.lrs.lt
2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius; veiklu kuriomis gali buti verciamasi turint verslo liudijima rusiu klasifikatorius.pdf
3. Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo; e-seimas.lrs.lt
4. Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo; e-seimas.lrs.lt
5. Gyventojų vykdančių individualią veiklą registravimo mokesčių mokėtojų registre taisyklės; www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F820F4F7EA14
6. Įsakymas kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, ir apskaitos dokumentų išrašymo; e-tar.lt


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!