· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas – ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.

Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis:

1. Įstatinio kapitalo dydis;
2. Akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis);
3. Rezervai:
– perkainojimo rezervas;
– privalomasis rezervas (1/10 įstatinio kapitalo dydžio);
– rezervas savoms akcijoms įsigyti;
– kiti rezervai.
4. Nepaskirstytasis pelnas arba nuostoliai.

Parengta remiantis

1. Buhalterinės apskaitos įstatymas
2. Akcinių bendrovių įstatymas (žr. Akcinių bendrovių įstatymas, 38 straipsnis)


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!