· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Bedarbiai

Be­dar­biai – nedirbantys 15-74 metų amžiaus asmenys, kurie aktyviai ieško darbo (per paskutinės keturias savaites kreipėsi į vals­ty­bi­nę ar pri­va­čią dar­bo bir­žą, darbda­vius, drau­gus, gi­mi­nes, žiniask­laidą, lai­kė įdar­bi­ni­mo tes­tus ar da­ly­va­vo įdar­bi­ni­mo po­kal­biuo­se, ieš­ko­jo pa­tal­pų, įren­gi­mų sa­vo ver­slui, ban­dė gau­ti verslo liudijimą, li­cen­ci­ją, kre­di­tą) ir per apibrėžtą laiko­tarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Be­dar­biams taip pat pri­ski­ria­mi:

– as­me­nys, ku­rie lai­ki­nai dėl tech­ni­nių ar eko­no­mi­nių prie­žas­čių ne­dir­bo sa­vo dar­bo vie­to­je ir ne­tu­rėjo for­ma­laus ry­šio su dar­bo­vie­te, ieš­kojo ki­to dar­bo;

– priverstinių atostogų išėję samdomieji darbuotojai, negaunantys pakankamo (≥ 50%) darbo užmokesčio ir tyri­mo metu ieškantys darbo ir galintys dirbti. Privers­tinėmis atosto­gomis laiko­mos darbdavio inicijuo­tos nemoka­mos atostogos;

– mokiniai, stu­den­tai, na­mų šei­mi­nin­kės (-ai) ir ki­ti asme­nys, ieš­kantys dar­bo ir pa­si­ren­gę ar­ti­miausiu me­tu (per dvi sa­vai­tes) pra­dė­ti dirb­ti.

Bedarbiai – nedirbantys darbingo amžiaus darbingi asmenys, kurie nesimoko pagal dieninę ar nuolatinę mokymo formą, taip pat Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčių individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ar komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip darbo ieškantys asmenys ir pasirengę dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Parengta remiantis
1. Statistikos departamentas
2. Lietuvos darbo birža

Teisės aktai:
1. Užimtumo rėmimo įstatymas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!