· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Autorinės teisės ir autorinė sutartis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kam suteikiama autorių teisių apsauga

Pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau – įstatymas), autorių teisių objektais yra laikomi originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas. Taigi tam, kad tam tikras kūrinys galėtų būti laikomas autoriniu kūriniu, jis turi atitikti du pagrindinius reikalavimus:
1. Jis turi būti originalus, t.y. individualus, skirtingas nuo kitų, naujas;
2. Tai turi būti intelektinės kūrybos rezultatas.

Įstatymas pateikia pavyzdinį kūrinių sąrašą, kuriame nurodomi tokie kūriniai kaip knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, kompiuterių programos; kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai; rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai; dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat scenarijai ir scenarijų planai; muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto; audiovizualiniai kūriniai, radijo laidos; skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai, taip pat scenografijos kūriniai; fotografijos kūriniai ir kiti fotografijai analogiškais būdais sukurti kūriniai; architektūros kūriniai; taikomosios dailės kūriniai; iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis. Pažymėtina, kad šis sąrašas nėra baigtinis, t.y. be jame nurodytų kūrinių autorių teisių objektu gali būti ir kiti kūriniai. Svarbu, kad tai būtų originalūs intelektinės veiklos rezultatai literatūros, meno ar mokslo srityje.

Pažymėtina, kad įstatyme yra aiškiai išskirtos kelios grupės objektų, kuriems autorių teisių apsauga netaikoma. Prie tokių objektų priskirta: idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys; teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai; oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai; oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai; įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius; folkloro kūriniai.

Būtina turėti omenyje, kad autorių teisių objektai niekur nėra oficialiai registruojami, nėra jokios institucijos, kuri tuo užsiimtų. Autorinių kūrinių apsauga atsiranda nuo kūrinio sukūrimo ir išreiškimo objektyvia forma momento. Dėl šios priežasties praktikoje dažnai susiduriama su sunkumais, kai reikia įrodyti kūrinio sukūrimo faktą ir momentą. Autoriai turėtų to nepamiršti ir iš anksto pasirūpinti. Kai kūrinys yra publikuojamas kokiame nors leidinyje, ši problema išsprendžiama. Sudėtingiau yra tuomet, kai kūrinys nebuvo niekur publikuotas, paskelbtas. Tokiais atvejais sukūrimo įrodymais gali būti autorinė sutartis, perdavimo-priėmimo aktas, nuotraukos, vaizdo įrašai ir kt.

Kokios būna autorių teisės

Autorių teisės yra skirstomos į dvi pagrindines grupes:
1. Asmeninės neturtinės autorių teisės;
2. Turtinės autorių teisės.

Asmeninės neturtinės autorių teisės susijusios su kūrinio autoriumi, jos negali būti perduodamos ar perleidžiamos kitiems asmenims, išskyrus paveldėjimo atvejį, bet net tuomet paveldima tik pareiga jas saugoti, o ne pačios teisės. Asmeninės neturtinės autorių teisės yra šios:
a) Teisė reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį (autorystės teisė);
b) Teisė reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas (teisė į autoriaus vardą);
c) Teisė prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamybę).

Turtinės autorių teisės (tokios kaip teisė atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; išleisti kūrinį; versti kūrinį; adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, įskaitant viešą siūlymą juos pirkti ar tikslinę kūrinio originalo ar jo kopijų reklamą, skatinančią vartotojus juos įsigyti, taip pat nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti kūrinio originalą ar jo kopijas nuosavybėn arba valdyti, importuoti ar eksportuoti; viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete)) gali būti perduotos ar suteiktos kitiems asmenims autorinėmis sutartimis ar kitais įstatymų leidžiamais sandoriais.

Kokios būna autorinės sutartys

Autoriai arba autorių turtinių teisių subjektai dažniausiai kreipiasi į teisininkus tik tada, kai pažeidžiamos jų teisės. Dažnai autorių teisių subjektas neturi tinkamų jo teises patvirtinančių įrodymų arba autorinė sutartis yra sudaryta netinkamai. Pavyzdžiui, dizaineris, dirbdamas vienoje įmonėje, sukuria jai baldo dizainą, tačiau tinkamai to neįforminus, vėliau jis suteikia teisę tokius pačius baldus gaminti kitai įmonei. Norint nuo to apsisaugoti, turi būti tinkamai sudaryta autorinė sutartis, joje numatant konkrečias perduodamas/suteikiamas teises, terminus, atsakomybę.

Yra trys pagrindinės autorinių sutarčių rūšys:
1. Autorinė sutartis dėl turtinių teisių į kūrinį perdavimo;
2. Autorinė licencinė sutartis;
3. Autorinė kūrinio užsakymo sutartis.

Visos jos gali būti vadinamos ir vienu apibendrintu pavadinimu – autorinės sutartys. Nesvarbu, kokios rūšies būtų sudaroma autorinė sutartis, visada turima omenyje, kad jos sudaromos tik dėl turtinių teisių į kūrinius perdavimo arba suteikimo naudotis, nes aukščiau paminėtos neturtinės autorių teisės neperduodamos kitiems asmenims. Netgi jeigu sutartyse ir būtų numatyta, kad jos perduotos arba autorius jų atsisako, tokios nuostatos būtų pripažintos negaliojančiomis.

1. Autorinė sutartis dėl turtinių teisių į kūrinį perdavimo sudaroma dėl teisių į jau sukurtus kūrinius perdavimo. Teisių perdavimas reiškia, kad jų savininku laikinai tampa kitas asmuo, ir autorius pats šių teisių neturi. Pasibaigus sutartyje numatytam teisių perdavimo terminui, šių teisių savininku vėl laikomas pirminis teisių subjektas. Sutartyje turi būti konkrečiai aptartos ir išvardintos teisės, kurios yra perduodamos (kūrinio panaudojimo būdai), taip pat laikotarpis, kuriam jos yra perduodamos, teritorija, kurioje galioja perdavimas. Dėl autoriaus turtinių teisių perleidimo gali būti susitariama nebūtinai atskira sutartimi, tačiau ir pagal kitas sutartis (pirkimo-pardavimo, verslo perleidimo), tačiau jos turi turėti visas reikalingas autorinių sutarčių sąlygas.

2. Pagal autorinę licencinę sutartį turtinės autoriaus teisės į kūrinį neperduodamos, o suteikiamos naudojimuisi. Teisių savininku ir toliau lieka autorius arba kitas autorių teisių subjektas. Ši sutartis gimininga nuomos sutarčiai, tačiau skirtumas yra tas, kad nuomos sutarties dalykas yra materialūs daiktai, o licencinės sutarties – turtinės teisės. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė:
a) Išimtinė licencija yra tokia, pagal kurią ją suteikęs asmuo netenka teisės suteikti tokias pačias licencijas kitiems asmenims, o taip pat neturi teisės pats naudotis suteiktomis teisėmis išimtinės licencijos suteikimo laikotarpiui. Išimtinumas turi būti aiškiai apibrėžtas sutartyje.
b) Neišimtinė licencija yra tokia, pagal kurią šią licenciją suteikęs asmuo turi teisę pats naudotis suteiktomis teisėmis, o taip pat jas suteikti ir kitiems asmenims. Tuo atveju, jeigu sutartyje nėra aiškiai apibrėžta dėl išimtinumo, laikoma, kad licencija yra neišimtinė.

3. Pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti kūrinį ir perduoti jį kartu su turtinėmis teisėmis užsakovui. Ši sutartis sudaroma, kai kūrinio dar nėra. Pagal šią sutartį turtinės teisės gali būti perduodamos arba suteikiamos. Šiuo atveju itin svarbu kuo tiksliau sutartyje apibrėžti užsakomą kūrinį, jam keliamus reikalavimus, nes užsakovui gali būti svarbūs tam tikri konkretūs kūrinio parametrai.

Bet kokios rūšies autorinė sutartis turi būti sudaroma rašytine forma. Nesilaikius šios formos, autorinė sutartis nebus laikoma negaliojančia, tačiau žodinio susitarimo atveju negalima remtis liudytojų parodymais įrodinėjant sutarties sudarymo ar vykdymo faktą, jeigu dėl to kyla ginčas.

Pažymėtina, kad užsakovas turi pareigą įgyvendinti perduotas arba suteiktas teises.

Jeigu perduotos arba suteiktos teisės tam tikrą laiką nėra įgyvendinamos, t.y. kūrinys naudojamas ne visais sutartyje numatytais būdais arba naudojamas nepakankamai, gali būti keliamas klausimas, ar šis neveikimas nepažeidžia autoriaus teisių.

Jeigu pažeidimas yra esminis, autorius gali reikalauti tokią sutartį nutraukti. Tai paaiškinama tuo, kad kūrinio naudojimas turi ugdyti autoriaus reputaciją ir žinomumą, taip pat autorius turi turėti galimybę gauti atlyginimą, kuris būtų proporcingas suteiktoms teisėms. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama sutartyje numatyti tik tokias perduodamas/suteikiamas teises, kurios teisių perėmėjui tikrai yra reikalingos ir kurias jis planuoja realiai panaudoti, ir atvirkščiai, nerekomenduojama sutartyse numatyti tokių sąlygų, kad teisių perėmėjui yra perduodamos visos autoriaus turtinės teisės visam jų galiojimo laikotarpiui visose pasaulio šalyse. Pastaruoju atveju vis tiek bus laikoma, kad perduotos tik teisės dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų arba tik tos, kurios yra būtinos konkrečios sutarties tikslams pasiekti.

Susijusi infornacija

1. Autorinė sutartis (pavyzdinė forma)
2. Autorinių sutarčių mokesčiai (straipsnis)
3. Autorinių sutarčių skaičiuoklė

Parengta remiantis

1. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676/cujbRnBpNc


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!