· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Kada naudojama PVM sąskaita faktūra

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kas yra PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra – nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Kai toks dokumentas išrašytas atsiradus prievolei jį išrašyti kitoje valstybėje narėje, jis laikomas PVM sąskaita faktūra, jeigu atitinka tos valstybės narės reikalavimus, keliamus tokiu atveju išrašomai PVM sąskaitai faktūrai. PVM sąskaitą faktūrą išrašo PVM mokėtojas, o sąskaitą faktūrą – ne PVM mokėtojas.

Kada išrašoma PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas, kai:
Parduoda prekes ar suteikia paslaugas;
Gauna avansą už prekes ar paslaugas, kurias suteiks ne anksčiau kaip po 12 mėnesių;
Pasigamina ilgalaikį turtą.

PVM sąskaitos faktūros neprivalo išrašyti PVM mokėtojas, kai:
Naudoja kasos aparatą. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik pirkėjui pareikalavus.

Kokie yra PVM sąskaitos faktūros rekvizitai

PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:
1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
2) PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą;
3) Prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
4) Prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu LR apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;
5) Prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
6) Prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;
7) Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis;
8) Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
9) Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;
10) Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;
11) PVM tarifas (tarifai);
12) PVM suma eurais;
13) Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0% PVM tarifą, tiekimas (teikimas), – nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0% PVM tarifą;
14) PVM įstatymo 2 str. 16 d. nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) – naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;
15) Kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, – nuoroda “Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros”, o kai taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus trečiajame skirsnyje, – atitinkama nuoroda “Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės”, “Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai” arba “Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai”;
16) Fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, – kai pagal PVM įstatymą prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui;
17) Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), – nuoroda “Atvirkštinis apmokestinimas”;
18) Kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – nuoroda “Pinigų apskaitos sistema”;
19) Kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, – nuoroda “Sąskaitų faktūrų išsirašymas”.

Saugojimas

PVM sąskaita faktūra gali būti popierinė (išrašyta ant blanko) ir elektroninė.

Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma tokia PVM sąskaita faktūra, kurioje yra nurodyti PVM įstatyme nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta bet kokia elektronine forma (pavyzdžiui, elektroniniu paštu (PDF ar Word variantu), kaip struktūriniai pranešimai (XML ar kitokiu), pateikta interneto portale, prie kurio pirkėjas gali prisijungti savo slaptažodžiais arba bet kuriomis kitomis technologijomis, dėl kurių susitaria prekių (paslaugų) pardavėjas su jų pirkėju).

Popierinės PVM sąskaitos faktūros, kurios nuskenuojamos, siunčiamos ir gaunamos elektroniniu paštu, yra laikomos elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis

Elektroniniu formatu, pavyzdžiui, naudojant apskaitos programinę įrangą arba tekstų redagavimo programinę įrangą, sukurtos PVM sąskaitos faktūros, kurios siunčiamos ir gaunamos atspausdintos popieriuje, nėra laikomos elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis.

Elektroninės PVM sąskaitos faktūros spausdinti nereikia (bet nedraudžiama, jeigu PVM mokėtojas to pageidauja).

Elektroninė PVM sąskaita faktūra gali būti naudojama tik esant išankstiniam prekių (paslaugų) pirkėjo sutikimui, kuris gali būti išreikštas bet kokia forma, pavyzdžiui, rašytine, žodine ir pan.

PVM sąskaita faktūra laikoma popierine, jeigu ji yra atspausdinama ir perduodama jos gavėjui tiesiogiai į rankas, persiunčiama paštu (per pašto paslaugų teikėjus) ar kitais būdais (tik ne aukščiau nurodytu elektroniniu būdu).

Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

Popierinės formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.

PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos tokios formos, kokios jos buvo išrašytos ar gautos (popierinės ar elektroninės).

Išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros taip pat turi būti saugomos.

Atkreipkite dėmesį:

• PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti, kad tai yra “PVM sąskaita faktūra”, neprivaloma (kadangi tokio rekvizito, kaip PVM sąskaitos faktūros pavadinimas, nėra). Jeigu PVM mokėtojas nori tokiame dokumente įrašyti dokumento pavadinimą, jis tai gali įrašyti savo nuožiūra (pavyzdžiui, sąskaita, pranešimas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra ir pan.);
• PVM mokėtojas, kuris privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba užtikrinti jos išrašymą, turi nustatyti būdus, kuriais užtikrinamas PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir įskaitomumas;
• PVM sąskaitos faktūros pasirašyti neprivaloma;
• PVM sąskaita faktūra laikomas degalinės išduotas kasos aparato kvitas, kuriame nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 EUR ir kuriame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją;
• Jeigu bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodomų patiektų prekių ir (arba) suteiktų paslaugų vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 EUR, gali būti išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra.

Parengta remiantis

1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr
2. VMI prie LR FM leidinys “PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“; vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-40458/7e61f53c-3f6c-4cde-b992-d274c97f8e3d


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!