· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Nelaimingas atsitikimas darbe

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-05-01

Įvykis darbe, Nelaimingas atsitikimas, Incidentas

Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo

Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai (toliau – įvykis darbe) – įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka tiriamas nustatant jo priežastinį ryšį su darbu ir pripažįstamas ar nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe.

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe.

Nelaimingas atsitikimas darbe

Kad įvykis būtų laikomas nelaimingu atsitikimu darbe, jis turi tenkinti šias sąlygas:

Įvykis, įvykęs:
A) Darbuotojo darbo laiku, darbo vietoje ir / ar atliekant darbo funkcijas, pareigas, darbdavio pavedimą arba kitą veiklą, už kurią įstatymų nustatyta tvarka mokamas vidutinis darbo užmokestis;
B) Darbuotojui esant komandiruotėje ir vykdant darbdavio užduotį paskirties vietoje.

Nelaimingas atsitikimas vykstant į darbą ar iš jo

Kad įvykis būtų klasifikuojamas kaip nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ir iš darbo, jis turi tenkinti šias sąlygas:

Įvykis, įvykęs darbuotojui vykstant į darbą ar iš darbo darbuotojo darbo dienomis kelyje tarp darbo vietos ir:
A) Jo gyvenamosios vietos;
B) Vietos ne įmonės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu;
C) Ne darbovietėje esančios vietos, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis;
D) Kitos darbovietės;
E) Darbuotojui esant komandiruotėje, kai nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo įvyksta vykstant į užduoties vykdymo vietovę ir atgal, užduoties vykdymo vietovėje vykstant į poilsio (nakvynės) vietą ir / ar iš jos.

Įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo: lengvas, sunkus, mirtinas

Ar įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo priskiriamas prie sunkių, ar prie lengvų, nustato asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią kreipiasi nukentėjusysis.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri suteikė dėl įvykio darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nukentėjusiam darbuotojui pagalbą arba kuriose jis gydomas, nukentėjusio darbuotojo darbdavio rašytiniu prašymu per 2 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo, o tais atvejais, kai pakenkimo sveikatai sunkumas patikslinamas atlikus papildomus tyrimus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo paštu, elektroniniu paštu ar faksu pateikia pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą (atsisiųsti pažymą).

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu pateikia duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį dėl įvykio darbe arba nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo nukentėjusio darbuotojo kraujyje ir / arba biologinėse terpėse.

Pranešimai apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus

Darbdavys apie kiekvieną įvykį darbe ir nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat, jeigu darbuotojas miršta dėl nesusijusios su darbu ligos ar sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai ar manoma, kad sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai, privalo nedelsdamas telefonu, faksu ar elektroniniu paštu, pranešti:
– atitinkamai teritorinei prokuratūrai;
– Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, pateikdamas nustatytos formos pranešimą (atsisiųsti formą);
– vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos).

Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo tyrimas

Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimasĮvykį darbe, išskyrus tiriamą Valstybinės darbo inspekcijos, nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu patvirtinta dvišalė komisija, sudaryta iš vienodo skaičiaus darbdavio atstovų, kuriuos skiria darbdavys, ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai.

Įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai), dalyvaujant darbdavio atstovui (-ams) ir darbuotojų atstovui (-ams) saugai ir sveikatai.

Nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą, vykstant iš vienos darbovietės į kitą, tiria darbdavio, pas kurį vykstama, sudaryta komisija.

Kaip tiriamas įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo

Darbdavys įvykio darbe vietą ir įrenginių būklę iki tyrimo pradžios išsaugo tokius, kokie jie buvo įvykio darbe metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu, jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai. Įvykio darbe vieta ir / ar įrenginių būklė turi būti raštu ir grafiškai įforminta, nufotografuota ar nufilmuota.Įvykio tyrimas (N-1 ir N2 formos aktai)Jei ištyrus įvykį darbe, jis pripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe, surašomas N-1 formos aktas (atsisiųsti aktą), jei ištyrus įvykį darbe, jis pripažįstamas nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo, surašomas N-2 formos aktas (atsisiųsti aktą).

Visi įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo privalo būti ištirti per nustatytą laiko tarpą:
– įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, išskyrus, įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, turi būti ištirtas per 10 darbo dienų po to, kai įvyksta;
– įvykus darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas miršta, turi būti ištirtas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie įvykį darbe Valstybinėje darbo inspekcijoje gavimo.

Kaip tiriamas incidentas

Darbe įvykęs incidentas (su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo) tiriamas įmonės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

Socialinės išmokos

Teisę gauti ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpą (toliau – ligos pašalpa) turi asmenys, apdrausti Nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu, jei nukentėjusieji dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar nustatytos profesinės ligos, pripažintų draudiminiais įvykiais, tampa laikinai nedarbingi ir dėl to praranda darbo pajamas.

Teisė į ligos pašalpą įgyjama neatsižvelgiant į apdraustojo asmens turimą valstybinio socialinio draudimo stažą. Pagrindas ją skirti – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir draudiminį įvykį pavirtinantis “Sodros’ teritorinio skyriaus sprendimas.

Ligos pašalpa mokama nuo pirmos laikino nedarbingumo dienos iki darbingumo atgavimo arba darbingumo lygio nustatymo dienos, taip pat ir už gydimosi laiką sveikatos priežiūros įstaigoje.

Ligos pašalpos dydis – 100% apdraustojo asmens kompensuojamojo uždarbio. Jis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentai

Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai darbe ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo registruojami įmonėje įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnale.

Registravimo žurnalas įmonėje turi būti saugomas 50 metų nuo paskutinio įrašo. Įmonėje įvykusių lengvų, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai turi būti saugomi 50 metų.

Įmonėje įvykę incidentai registruojami įmonės darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

Praktiniai patarimai

– Nenuslėpti nelaimingų atsitikimų įvykusių darbe, nes už tai darbdaviams ar juridinių asmenų vadovams gresia bauda nuo 300 iki 1450 eurų, kitiems atsakingiems asmenims – nuo 140 iki 740 eurų.

– Tiriant įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo vadovautis Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo pildymo metodiniais nurodymais. Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas numato baudą nuo 90 iki 590 eurų.

– Aprašant nelaimingo atsitikimo priežastis nurodyti tik tas, kurios tiesiogiai lėmė nelaimingą atsitikimą.

– Nesutinkant su ištirto nelaimingo atsitikimo akto turiniu, patartina jį ginčyti.

– Ištyrus įvykį darbe, yra privaloma organizuoti prevencijos priemonių parengimą ir įgyvendinimą nelaimingo atsitikimo darbe priežastims pašalinti.

Susijusi informacija

Dokumentų šablonai parsisiuntimui:

1. Pranešimo apie įvykį darbe forma (pranešimo forma)
2. Pažyma apie traumos sunkumą forma (pažymos forma)
3. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas N-1 (akto forma)
4. Nelaimingo atsitikimo pakeliui (į darbą/iš darbo) aktas N-2 (akto forma)

Parengta remiantis
1. Nutarimas “Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt
2. Įsakymas “Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f3c72810442d11e4ba35bf67d0e3215e
3. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas; e-seimas.lrs.lt
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215253/BCzywWxcTz


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!