· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

1. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

Skaičius, apskaičiuotas pagal žemiau pateiktas taisykles, yra naudojamas pelno siekiančių juridinių asmenų, rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis.

Taisyklėse vartojama sąvoka “darbuotojas” suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 str. 2 d., t.y. fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu.

Darbuotoju gali būti darbinį teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą įgyja, kai jam sukanka 16 metų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.


Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų tam tikro mėnesio paskutinę dieną:
– yra nėštumo ir gimdymo atostogose;
– yra tėvystės atostogose;
– yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
– atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Vidutinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius formulė

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

D      – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Ds    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;
Dv    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;
    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų kiekvieno kito iš eilės einančio mėnesio paskutinę dieną;
Dl     – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;
Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Norint teisingai apskaičiuoti vidutinį darbuotojų skaičių, svarbu atsižvelgti:

– Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius metus dirbtą laiką.

– Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, dalijama iš 12, neatsižvelgiant į mėnesių, kuriais juridinis asmuo vykdė veiklą, skaičių.

– Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių pagal aukščiau nurodytą formulę, atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mėnesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.

– Jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną.

– Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Skaičius, apskaičiuotas pagal žemiau pateiktus principus, yra naudojamas teikiant paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas valstybės paramos formas.

Skaičiuojant smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių įtraukiami:

– darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis už atlyginimą,

– individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis),
– mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas),
– tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys),
– ir verslininkai*.

Į darbuotojų skaičių neįskaitoma:

– moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos;
– asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinio vidurkio formulę (tam reikalingi 13 mėnesių duomenys):

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius formulė

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

D      – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Ds    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;
Dv    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;
    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų kiekvieno kito iš eilės einančio mėnesio paskutinę dieną;
Dl     – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;
Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Norint teisingai apskaičiuoti vidutinį darbuotojų skaičių, svarbu atsižvelgti:

– Darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys. Individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkas prilyginami vienam darbuotojui.

– Jei paskutinė mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, tai, skaičiuojant vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių pagal nurodytą formulę, imamas darbuotojų skaičius paskutinę darbo dieną.

– Skaičių apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

– Apskaičiuojant vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių konkrečiais metais, darbuotojų skaičius dalijamas iš 12. Jei įmonė veikė ne visus metus, šis skaičius dalijamas iš mėnesių, kuriais įmonė vykdė veiklą, skaičiaus.

Parengta remiantis

1. Darbo kodeksas; e-seimas.lrs.lt
2. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 4-126 “Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo; www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28abea0d15211e4bcd1a882e9a189f1
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAS “Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.166673/asr
4. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/468c37b3dd5211e6be918a531b2126ab


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!