· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Kada tampama PVM mokėtoju

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kas yra PVM

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vartojimo mokestis, skaičiuojamas nuo pridėtinės vertės, kurią sukūrė bet kokią ekonominę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, gamindami prekes ir teikdami paslaugas, taip pat nuo importuojamų prekių vertės. PVM yra netiesioginis mokestis, kurį moka apmokestinamieji asmenys (1), įregistruoti į PVM mokėtojų registrą. PVM registracija gali būti privaloma arba savanoriška.

Privalomas registravimas PVM mokėtojais

1. Lietuvos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45 000 EUR;

b) Tas pats asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes/paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45 000 EUR. Prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda kontroliuojamoms įmonėms ir pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą), neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 45 000 EUR;

c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 EUR.

2. Užsienio apmokestinamieji asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:

a) Šalies teritorijoje pradeda tiekti PVM apmokestinamas prekes ir (ar) teikti PVM apmokestinamas paslaugas. Užsienio valstybių asmenys privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 EUR atlygio ribą), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas.
b) Vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 EUR (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma);
c) Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 EUR.

Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas.

Savanoriškas registravimas PVM mokėtojais

Kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei.
Savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų/prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.

PVM mokėtojų registravimo tvarka

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys. Asmenys, kurie registruojasi PVM mokėtojais, turi tinkamai užpildyti Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis formą FR0388.

Šią formą galima pateikti 2 būdais:
1. Elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;
2. Tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

Lietuvos asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, prašymą turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, o besiregistruojantieji savanoriškai — ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti PVM mokėtoju.

Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją priima sprendimą įregistruoti/neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendimas priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.

Svarbu pažymėti, kad jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu pateikia ir prašymą dėl jų įregistravimo šiame registre:
1) LR juridiniai asmenys pildo FR0791 formą;
2) LR fiziniai asmenys pildo REG812 formą.

Užsienio asmenys PVM mokėtojais privalo registruotis per Lietuvoje turimą padalinį, o jei padalinių neturi – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį fiskalinį agentą.
ES valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, įsikūrę apmokestinamieji asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai (be fiskalinio agento).
Tais atvejais, kai užsienio valstybės asmuo dalyvauja LR organizuojamose tarptautinėse parodose ir jose ketina prekiauti, PVM mokėtoju jis gali būti registruojamas supaprastinta tvarka.

Jeigu užsienio asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su FR0388 forma pateikia ir prašymą dėl jų įregistravimo šiame registre:
1) Užsienio juridiniai asmenys pildo FR0227 formą;
2) Užsienio fiziniai asmenys pildo REG812 formą.
Užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prekių tiekimo (paslaugų teikimo) Lietuvoje ar jų įsigijimo iš kitų ES valstybių narių turi pateikti formą FR0388.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti registruojantis PVM mokėtoju:
1. Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 forma.
2. Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.
3. Jei asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, reikia pateikti vieną iš šių formų: FR0791, REG812, FR0227.

____________________

1 Apmokestinamieji asmenys – Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamieji asmenys.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr
2. Įregistravimo į PVM mokėtojų registrą/išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklės; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.325673


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!