· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Kada tampama PVM mokėtoju


Informacija buvo parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2021-07-01

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apibrėžimas

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vartojimo mokestis, skaičiuojamas nuo pridėtinės vertės, kurią sukūrė bet kokią ekonominę veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, gamindami prekes ir teikdami paslaugas, taip pat nuo importuojamų prekių vertės. PVM yra netiesioginis mokestis. Apmokestinamieji asmenys, kurie buvo įregistruoti PVM mokėtojų registre, privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM mokestį.

Registracija PVM mokėtoju gali būti dviejų tipų: 1. privaloma, 2. savanoriška.

Kada yra privaloma registruotis PVM mokėtoju

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu:
1) Lietuvos asmens pajamos iš šalies teritorijoje (Lietuvoje) vykdomos ekonominės PVM apmokestinamos veiklos (prekių tiekimo/paslaugų teikimo) per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų;
2) Lietuvos asmuo įsigijo prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų ES valstybių PVM mokėtojų, kurių vertė viršijo 14 000 eurų praėjusiais arba einamais kalendoriniais metais;
3) Juridinis asmuo yra kontroliuojamas asmens, kontroliuojančio keletą juridinių asmenų, ir šių juridinių asmenų bendra pajamų suma iš prekių tiekimo/paslaugų teikimo Lietuvoje per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) viršija 45 000 eurų arba Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau kaip už 14 000 eurų.

Užsienio apmokestinamajam asmeniui (asmeniui iš kitų valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) yra privaloma registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, jei:

1) Šalies teritorijoje pradeda tiekti PVM apmokestinamas prekes ir (ar) teikti PVM apmokestinamas paslaugas. Užsienio valstybių asmenys privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas.
2) Vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto savo valstybėje narėje) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma);
3) Užsienio asmens Lietuvoje įsigytų prekių (išskyrus akcizais apmokestinamas prekes bei naujas transporto priemones) iš kitų ES valstybių PVM mokėtojų vertė kalendoriniais metais yra didesnė kaip 14 000 eurų.
Lietuvos Respublikos įstatymuose yra numatytos nurodytų taisyklių išimtys bei papildomos sąlygos.

Kada galima savanoriškai registruotis PVM mokėtoju

Lietuvos Respublikos asmuo, ketinantis vykdyti ekonominę PVM apmokestinamą veiklą arba jau vykdantis ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, bet neviršijantis aukščiau minėtų ribų, PVM mokėtoju gali įsiregistruoti savanoriškai. Registruojasi asmuo, vykdantis ar ketinantis vykdyti ekonominę veiklą, kuriai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaita yra galima, jeigu bendra atlygio suma nesiekia 45 000 eurų arba numatoma įsigyti prekių iš kitos ES valstybės narės ne daugiau kaip už 14 000 eurų.

PVM mokėtojų registravimo tvarka

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys. Asmenys, kurie registruojasi PVM mokėtojais, turi tinkamai užpildyti Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis formą FR0388.

Šią formą galima pateikti 2 būdais:

1. Elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;
2. Tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

Lietuvos asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, prašymą turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, o besiregistruojantieji savanoriškai — ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti PVM mokėtoju.
Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys registravimosi Juridinių asmenų registre metu gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą informaciją priima sprendimą įregistruoti/neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendimas priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.

Svarbu pažymėti, kad jeigu asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu pateikia ir prašymą dėl jų įregistravimo šiame registre:

1) LR juridiniai asmenys pildo FR0791 formą;
2) LR fiziniai asmenys pildo REG812 formą.

Užsienio asmenys PVM mokėtojais privalo registruotis per Lietuvoje turimą padalinį, o jei padalinių neturi – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esantį fiskalinį agentą.

ES valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, įsikūrę apmokestinamieji asmenys Lietuvoje PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai (be fiskalinio agento).
Tais atvejais, kai užsienio valstybės asmuo dalyvauja LR organizuojamose tarptautinėse parodose ir jose ketina prekiauti, PVM mokėtoju jis gali būti registruojamas supaprastinta tvarka.

Jeigu užsienio asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su FR0388 forma pateikia ir prašymą dėl jų įregistravimo šiame registre:

1) Užsienio juridiniai asmenys pildo FR0227 formą;
2) Užsienio fiziniai asmenys pildo REG812 formą.

Užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki prekių tiekimo (paslaugų teikimo) Lietuvoje ar jų įsigijimo iš kitų ES valstybių narių turi pateikti formą FR0388.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti registruojantis PVM mokėtoju:
1. Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/papildyti/keisti registrinius duomenis FR0388 forma.
2. Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.
3. Jei asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, reikia pateikti vieną iš šių formų: FR0791, REG812, FR0227.

Parengta remiantis

1. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5/asr
2. Įregistravimo į PVM mokėtojų registrą/išregistravimo iš PVM mokėtojų registro taisyklės; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.325673


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!