· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

UAB akcijų apskaita

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2021-05-01

Lietuvoje galiojantis akcinių bendrovių įstatymas nurodo, jog daugeliu atvejų įmonės vadovas yra atsakingas už tos bendrovės akcijų apskaitą. Oficialiame teisės akto tekste (žr. 37 straipsnis. “Bendrovės vadovas”) rašoma:

Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas.

Teisės aktuose taip pat numatoma, jog UAB akcijos gali būti nematerialios arba materialios. Pastarasis variantas (materialūs akcijų sertifikatai) uždarosiose akcinėse bendrovėse naudojami gana retai, na o akcinių bendrovių akcijos gali būti tik nematerialios.

Keletas tipinių atvejų, kuomet įmonėje atliekamos akcijų apskaitos operacijos:

Bendrovės steigimas;
Įstatino kapitalo dydžio keitimas;
Nematerialių akcijų perleidimas (pirkimas/pardavimas);
Materialių akcijų perleidimas (pirkimas/pardavimas);
Akcijų paveldėjimas;
Disponavimo akcijomis apribojimai;
Bendrovės reorganizavimas;
Įmonės akcijų klasės keitimas;
Įmonės akcijų formos keitimas;
Kitais atvejais kuomet įmonėje atliekamos su akcijomis susijusios operacijos;

Nematerialių akcijų apskaita

Nematerialių įmonės akcijų apskaitai dažniausiai naudojami šabloniniai dokumentai bei apskaitos žurnalai.

Akcijų savininkams užveda sąskaitą kurioje nurodomi pagrindiniai akcininko rekvizitai: Vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens atveju šioje vietoje nurodomas pavadinimas, teisinė forma, kodas bei adresas), o taip pat korespondencijos adresai, telefono numeriai ir kita susijusi informacija. Vėliau šioje sąskaitoje registruojami sąskaitų įgyjimo, pardavimo sandoriai nurodant susitarimo pagrindus bei balansinį akcijų likutį po kiekvieno įvykusio sandorio. Kiekvienas toks sandoris registruojamas abiejų sandoryje dalyvaujančių akcijų savininkų sąskaitose: asmens, įsigijusio akcijų, sąskaitoje – akcijų įsigijimas, o asmens, perleidusio akcijas, sąskaitoje – akcijų perleidimas. (žr. priedą “Vertybinių popierių sąskaitos forma”).

Bendrovė išleidusi nematerialias akcijas registruoja šių akcijų disponavimą operacijų žurnale (žr. priedą “Operacijų akcijomis registravimo žurnalas”). Šiame žurnale daromi įrašai atspindi pokyčius akcininkų sąskaitose, todėl įrašai privalo būti daromi tą pačią dieną kaip ir įrašai akcininkų sąskaitų dokumentuose.

Asmeninė vertybinių popierių sąskaita įrodo akcininko teisę į nematerialias akcijas, šiam tikslui yra naudojami išrašai patvirtinti akcijų apskaitos tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir akcijų apskaitos tvarkytojo antspaudu (jei toks anstspaudas yra naudojamas įmonėje). Išrašas iš akcininko sąskaitos ar išrašas iš akcininkų registravimo žurnalo asmeniui, kurio vardu buvo daromas įrašas yra siunčiamas registruotu paštu arba įteikiamas pasirašytinai per 2 darbo dienas nuo įvykusio pakeitimo akcijų apskaitos dokumentuose.

Materialių akcijų apskaita

Įmonė (UAB) taip pat gali pasirinkti naudoti materialias akcijas, paprastai tokiu atveju bendrovė savo įstatuose nurodo, jog bus naudojami akcijų sertifikatai, kuriuose nurodomas asmuo – akcijų savininkas. Būtent šie sertifikatai ir įrodo teisę, į tokios bendrovės akcijas jų savininkams. Materialios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų sertifikate.

Materialių akcijų apskaita šiek tiek skiriasi, tam gali būti naudojamas priede “Akcininkų registravimo žurnalo forma” pateikaimas šablonas. Kiekvienas įrašas akcininkų registravimo žurnale pažymi ne tik pagrindinius akcininko rekvizitus, bet ir akcijų sertifikatų numerius, nominalią jų vertę eurais ir kitą teisės aktų numatytą informaciją.

Materialių akcijų apskaitos žurnale privalo būti suregistruojami visi asmenys įsigyję bendrovės akcijų, o jiems pareikalavus išduodamas specialus išrašas apie turimas bendrovės akcijas.

Priedai

DokumentasFailo šablonas (Excel)PaskirtisKomentaras
Vertybinių popierių sąskaitos formaAkcininko vertybinių popierių sąskaita 2024UAB akcijų apskaitaAkcininko akcijų sąskaitos forma. Registruojamos konkretaus akcininko nematerialių akcijų operacijos.
Išrašas iš vertybinių popierių sąskaitosIšrašas iš vertybinių popierių sąskaitos 2024UAB akcijų apskaitaIšrašas iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos pateikiamas konkrečiam akcininkui, žymintis turimų akcijų kiekį bei susijusias operacijas
Operacijų akcijomis registravimo žurnalasOperacijų akcijomis registravimo žurnalas 2024UAB akcijų apskaitaOperacijų žurnale dubliuojamos nematerialių akcijų disponavimo operacijos tarp akcininkų.
Akcininkų registravimo žurnalo formaAkcininkų registravimo žurnalas 2024UAB akcijų apskaitaRegistruojamos materialios įmonės akcijos (arba serttifikatai)

Parengta remiantis

1. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/asr
2. Vyriausybės nutarimas “Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239845/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!