· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

UAB akcijų apskaita

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Kiekviena uždaroji akcinė bendrovė (UAB) privalo vesti bendrovės akcijų apskaitą, todėl tai svarbu žinoti įmonių vadovams, akcininkams bei asmenims, ketinantiems sudaryti sandorius dėl akcijų.

Nematerialių akcijų apskaita

Nematerialios akcijos savininkas yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Vertybinių popierių (akcijų) sąskaitų tvarkytojas(1) privalo atidaryti asmenines vertybinių popierių sąskaitas kiekvienam akcininkui, įsigijusiam nematerialių bendrovės akcijų. Asmeninė vertybinių popierių sąskaita atidaroma surašant nustatytos formos dokumentą.

Akcininko nuosavybės teisę į bendrovės akcijas patvirtinantis dokumentas yra sąskaitų tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu patvirtintas išrašas iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos.

Sąskaitų tvarkytojas gali papildomai tvarkyti nematerialias akcijas išleidusios bendrovės operacijų akcijomis registravimo žurnalą. Šiame žurnale fiksuojamos visos operacijos akcijomis. Įrašas operacijų akcijomis registravimo žurnale turi būti daromas tą pačią dieną kaip ir įrašas sąskaitoje.

Įrašai akcijų apskaitos dokumentuose turi būti daromi nedelsiant po bendrovės įstatų įregistravimo, kai bendrovė steigiama, didinamas ar mažinamas jos įstatinis kapitalas, keičiama akcijų klasė ar daromi kiti su akcijomis susiję pakitimai. Padarius įrašą, asmeniui, kurio vardu įrašas darytas, per 2 (dvi) darbo dienas išduodamas (įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku) sąskaitų tvarkytojo parašu ir antspaudu patvirtintas išrašas iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos ar išrašas iš akcininkų registravimo žurnalo. UAB taip pat turi išduoti išrašą iš asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, jeigu to prašo akcininkas.

Materialių akcijų apskaita

Praktikoje materialios akcijos (akcijų sertifikatai(2)) naudojamos retai, tačiau svarbu žinoti, kad materialios akcijos taip pat privalo būti apskaitomos. UAB, išleidusi materialias akcijas, jas apskaito registruojant bendrovės akcininkus akcininkų registravimo žurnale, tad kiekvienas asmuo, įsigijęs materialias bendrovės akcijas, privalo būti įregistruotas akcininkų registravimo žurnale.

Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje nurodytas asmuo. Akcininko prašymu UAB turi išduoti išrašą iš materialių akcijų savininkų registravimo dokumentų.

____________________
1 Akcijas išleidusi UAB arba sąskaitų tvarkytojas, kuriam bendrovė sutartimi perdavė tvarkyti asmenines vertybinių popierių sąskaitas.
2 UAB įstatuose gali būti nustatyta, kad vietoj materialių akcijų akcininkams išduodami akcijų sertifikatai. Akcijų sertifikatų apskaitai taikomi materialioms akcijoms nustatyti reikalavimai.

Susijusi informacija

Parengta remiantis

1. Akcinių bendrovių įstatymas; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/asr
2. Vyriausybės nutarimas “Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“; e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239845/asr


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!