· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Individuali veikla pagal pažymą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Individuali veikla nesteigiant įmonės

Individuali veikla tai patogus būdas pradėti verslą nesteigiant įmonės. Pakanka užsiregistruoti mokesčių inspekcijoje (VMI), kad vykdote veiklą ir gauti pažymą, o nusprendus nutraukti veiklą pakanka raštu informuoti VMI, kad jos nebevykdote.

Individuali veikla tai paprasčiausias būdas užsiimti verslu, kadangi nereikia steigti įmonės, o norint nutraukti veiklą – jos likviduoti, taipogi taikoma supaprastinta buhalterinė apskaita. Individualia veikla gali užsiimti kiekvienas fizinis asmuo.

Vis dėlto ne visas veiklos rūšis galima vykdyti su individualios veiklos pažyma, tam tikrais atvejais yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla:
a) veiklos rūšis, kurias gali vykdyti tik įmonės rasite čia
b) licencijuojamų veiklų sąrašą rasite čia

Individualios veiklos rūšys

Individuali veikla gali būti vykdoma dviem būdais:
1. Su individualios veiklos pažyma;
2. Su verslo liudijimu.

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą reikia iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausomai nuo, to kiek pajamų uždirbsite) ir galima verstis tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis.

Vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus metams nuo faktiškai gautų pajamų. Individuali veikla pagal pažymą suteikia teisę verstis įvairesne veikla.

Individuali veikla pagal pažymą

Individualios veiklos pažyma – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Prašymą dėl pažymos išdavimo (REG812 formą) reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti keliais būdais:
1. Internetu, prisijungus prie e. VMI portalo, autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI;
2. Užpildytą popierinį prašymą tiesiogiai įteikiant nuvykus į VMI skyrių arba išsiunčiant paštu pagal gyvenamosios vietos adresą.

Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, VMI reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

Pagal išduotą individualios veiklos pažymą, galima vykdyti bet kokio pobūdžio komercinę arba gamybinę veiklą, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą bei išskyrus tą, kuriai teisės aktai numato reikalavimą įsteigti įmonę (veiklos rūšys, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys rasite čia). Ekonomines veiklas, kuriomis užsiima individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys apibrėžia EVRK 2 klasifikatorius.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų (uždirbtų) metinių individualios veiklos pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t.y. 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta taisyklėse: “Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) buhalterinės apskaitos taisyklės”.

Individualios veiklos mokesčiai

Individualią veiklą vykdantys asmenys moka šiuos pagrindinius mokesčius:

MokestisMokesčio dydis
Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Nuo 5 iki 15%
Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos (apskaičiuotos iš pajamų atėmus faktiškai patirtas išlaidas arba leidžiamais atskaitymais pripažįstant sumą, lygią 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų), neviršijančios 20000 EUR per kalendorinius metus, pritaikius atitinkamas formules, faktiškai apmokestinamos 5% dydžio pajamų mokesčiu, o apmokestinamosioms pajamoms viršijus 20000 EUR ribą, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5% iki 15%. Individualios veiklos
apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35000 EUR sumą, pajamoms taikomas 15% mokesčio tarifas.
Formulės ir skaičiavimo pvz. pateikti lentelės apačioje (1).

Mokamas pasibaigus metams iki gegužės 1 d.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD)

Įmokos "Sodrai" mokamos nuo 90% individualios veiklos apmokestinamų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų sumos). (2)
VSD įmokų tarifai:
12.52% (jei apdraustasis nekaupia pensijai papildomai)
14.62% (jeigu apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime ir moka 2.1% įmokas)
15.52% (jeigu apdraustasis dalyvauja pensijų kaupime ir moka 3% įmokas)

Mokamas pasibaigus metams iki gegužės 1 d.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)

6.98 % mokestis skaičiuojamas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, t.y. nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų sumos).

Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos reikia sumokėti 6.98 % dydžio PSD įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos (MMA). Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki kiekvienų metų gegužės 1 d. (3)

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)21% taikomas, jeigu atlygis už parduotas prekes/paslaugas šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija 45000 EUR.

____________________

(1) Nuo individualios veiklos pajamų mokėtino pajamų mokesčio dydis nustatomas iš metinėms apmokestinamosioms pajamoms pritaikius 15% pajamų mokesčio tarifą gautos sumos atėmus pajamų mokesčio kredito sumą.

Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos neviršija 20000 EUR per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x 0.1

Pavyzdys

Gyventojas gavo 18000 EUR pajamų ir patyrė 6000 EUR išlaidų. Individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 12000 EUR (18000-6000=12000). Pirmiausia apskaičiuojama suma pritaikius 15% mokesčio tarifą (12000 x 0.15 = 1800). Toliau apskaičiuojamas pajamų mokesčio kreditas 12000 x 0.1 = 1200 EUR. Šiuo atveju mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 1800 – 1200 = 600 EUR.

Apskaičiuojant nuo individualios veiklos pajamų mokėtiną pajamų mokestį, kai metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra didesnės negu 20000 EUR per metus, taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Pajamų mokesčio kreditas = metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos x (0.1 – 2/300000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20000))

Pavyzdys

Gyventojas gavo 37000 EUR pajamų ir patyrė 12000 EUR išlaidų. Metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudaro 25000 EUR (37000-12000=25000). Pirmiausia apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius 15% tarifą (25000 x 0.15 = 3750 EUR). Tada apskaičiuojamas pajamų mokesčio kreditas 25000x ((0.1-2/300000 x (25000-20000)) = 1666.67 EUR. Šiuo atveju mokėtinas pajamų mokesčio dydis 3750 – 1666.67 = 2083.33 EUR.

Jeigu apskaičiuojant pajamų mokesčio kreditą yra gaunama neigiama suma, laikoma, jog pajamų mokesčio kreditas yra lygus 0.

(2) Asmuo besiverčiantis individualia veikla per metus negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei 43 *VDU sumos – 53380.20 EUR:
VSD – 6683.20 EUR;
VSD – 7804.19 EUR (jei kaupia pensijai papildomai 2.1%);
VSD – 8284.61 EUR (jei kaupia pensijai papildomai 3%);
PSD – 3725.94 EUR.
Įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Avansu apskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241.40 EUR.

(3) Įmokų kas mėnesį galima nemokėti, jeigu asmuo vykdantis individualią veiklą dirba pagal darbo sutartį, yra valstybės tarnautojas, pareigūnas, pensininkas, neįgalusis ar kitas asmuo už kurį yra mokamos PSD įmokos.

Pavyzdys

Asmuo uždirbo 25000 EUR individualios veiklos pajamų, pasirinko taikyti sąnaudų atsakaitymo būdą (30% nuo pajamų), kaupia papildomai pensijai 3%:

– GPM skaičiavimas:
Individualios veiklos pajamų suma: 25000 EUR
Leidžiami atskaitymai: 25000 x 30% = 7500 EUR
Apmokestinamosios pajamos: 25000 – 7500 = 17500 EUR
17500 x 15% = 2625 EUR
Pajamų mokesčio kreditas 17500 x 0.1 = 1750 EUR
Pajamų mokesčio suma 2625 – 1750 = 875 EUR

– VSD skaičiavimas:
“Sodros” įmokų bazė (90% pajamų (pelno) (25000 – 7500) x 90% = 15750 EUR
Apskaičiuota VSD įmokų suma 15750 x 15.52% = 2444.4 EUR

– PSD skaičiavimas:
Apskaičiuota PSD įmokų suma 15750 x 6.98% = 1099.35 EUR (mokėti reikės skirtumą tarp apskaičiuotos PSD sumos ir sumokėtų mėnesinių įmokų).

Susijusi informacija

1. Verslo liudijimas (straipsnis)

Parengta remiantis

1. Gyventojų vykdančių individualią veiklą registravimo mokesčių mokėtojų registre taisyklės;
2. Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės.

Išoriniai resursai:
1. EVRK Kodų paieška: klasifikatorius.evrk2.lt


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!